YÖNETMELİKLER

Alt İşverenlik YönetmeliğiWord
Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol YönetmeliğiWord
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında YönetmelikWord
Asgari Ücret YönetmeliğiWord
Askeri İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında YönetmelikWord
Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında YönetmelikWord
Basınçlı Ekipmanlar YönetmeliğiWord
Basit Basınçlı Kaplar YönetmeliğiWord
Binaların Yangından Korunması Hakkında YönetmelikWord
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında YönetmelikWord
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında YönetmelikWord
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair YönetmelikWord
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında YönetmelikWord
Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında YönetmelikWord
Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair YönetmelikWord
Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında YönetmelikWord
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu YönetmeliğiWord
Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında YönetmelikWord
Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında YönetmelikWord
Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında YönetmelikWord
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında YönetmelikWord
Elektrik İç Tesisleri YönetmeliğiWord
Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki Görev ve Sorumlulukları Hakkında YönetmelikWord
Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri YönetmeliğiWord
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar YönetmeliğiWord
Elektronik Tebligat YönetmeliğiWord
Elle Taşıma İşleri YönetmeliğiWord
Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair YönetmelikWord
Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair YönetmelikWord
Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair YönetmelikWord
Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında YönetmelikWord
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü YönetmeliğiWord
Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri YönetmeliğiWord
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri YönetmeliğiWord
Hijyen Eğitimi YönetmeliğiWord
İlkyardım YönetmeliğiWord
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları YönetmeliğiWord
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında YönetmelikWord
İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında YönetmelikWord
İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri YönetmeliğiWord
İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma YönetmeliğiWord
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri YönetmeliğiWord
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında YönetmelikWord
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında YönetmelikWord
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi YönetmeliğiWord
İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında YönetmelikWord
İşkolları YönetmeliğiWord
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin YönetmelikWord
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin YönetmelikWord
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında YönetmelikWord
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında YönetmelikWord
İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair YönetmelikWord
İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin YönetmelikWord
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında YönetmelikWord
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile BaşvuruUsul ve Esasları Hakkında YönetmelikWord
Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında YönetmelikWord
Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında YönetmelikWord
Kimyagerlik ve Kimya Mühendisleri Hakkındaki 6269 Sayılı Kanunun 6 Ncı Maddesinin Uygulanması İle İlgili YönetmelikWord
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında YönetmelikWord
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında YönetmelikWord
Kişisel Koruyucu Donanım YönetmeliğiWord
Konut Kapıcıları YönetmeliğiWord
Korumalı İşyerleri Hakkında YönetmelikWord
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği YönetmeliğiWord
Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)Word
Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında YönetmelikWord
Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme YönetmeliğiWord
Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (2014/34/AB)Word
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin YönetmelikWord
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında YönetmelikWord
Resmi Mühür YönetmeliğiWord
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında YönetmelikWord
Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında YönetmelikWord
Sağlık ve Güvenlik İşaretleri YönetmeliğiWord
Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin YönetmelikWord
Sendika Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi ile Üyelik Aidatının Tahsili Hakkında YönetmelikWord
Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler ile Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında YönetmelikWord
Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esasları Hakkında YönetmelikWord
Sosyal Sigorta İşlemleri YönetmeliğiWord
Tarımda İş Aracılığı YönetmeliğiWord
Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar YönetmeliğiWord
Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair YönetmelikWord
Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında YönetmelikWord
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair YönetmelikWord
Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti ile Grev Oylaması Hakkında YönetmelikWord
Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma YönetmeliğiWord
Tozla Mücadele YönetmeliğiWord
Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi YönetmeliğiWord
Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair YönetmelikWord
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama YönetmeliğiWord
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği YönetmeliğiWord
Yapı Denetimi Uygulama YönetmeliğiWord
Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında YönetmelikWord
Yıllık Ücretli İzin YönetmeliğiWord
Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında YönetmelikWord
Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında YönetmelikWord