İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SORULARI- 6331 / 3

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasında; işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından işverene bildirilen eksiklik ve aksaklıkların acil durdurmayı gerektirmesi veya yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı ve benzeri acil ve hayati tehlike arz etmesi ve meslek hastalığına sebep olabilecek ortamların bulunmasına rağmen işveren tarafından gerekli tedbirlerin alınmaması hâlinde, bu durum işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanınca ilgili yerlere bildirilir şeklinde belirtilmiştir. 1., 2., 3. ve 4. soruları birlikte cevaplayınız.

I. Bakanlığın yetkili birimine, II. Sendika temsilcisine, III. Sendika temsilcisi yoksa çalışan temsilcisine

1.Yukarıda belirtilen durumlarda işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının nerelere bildirim yapma yükümlülüğü vardır?

2.Bildirim yapmadığı tespit edilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının belgesi kaç ay askıya alınır?

3.Bildirim yapmadığı tespit edilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının belgesi tekrarında kaç ay askıya alınır?

4. Bu bildirimden dolayı işveren tarafından işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının iş sözleşmesine son verilmesi halinde; işveren kaç yıllık sözleşme ücreti tutarından az olmayacak şekilde tazminata hükmedilir?

5.İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının kötü niyetle gerçek dışı bildirimde bulunduğu mahkeme kararıyla tespit edilmesi halinde belgesi ne kadar süreyle askıya alınır?

6.6331 sayılı kanunun işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları madde başlıklı 8. maddesine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

7.Risk değerlendirmesi hazırlanırken hangi hususlar dikkate alınır?

I. Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu.

II. İşyerinin tertip ve düzeni.

III. Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal maddelerin seçimi.

IV. Özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu.

8.İşveren acil durumlarla mücadele için hangi hususları dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir?

I. İşyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler

II. Yapılan işin maliyeti

III. Yapılan işin niteliği

IV. Çalışan sayısı

9.Aşağıdaki ifadelerken hangisi yanlıştır?

10.Aşağıdaki ifadelerken hangisi yanlıştır?