İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SORULARI-6331/2

iş güvenliği uzmanlığı örnek sınav soruları

1. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunun 4. maddesine göre ‘işverenin yükümlülüğü’ aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

2. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunun 5. maddesine göre işverenin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde belirtilen ilkelerden birisi değildir?

3. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunun 6. maddesinde işveren …… ve daha fazla çalışanı olan ….. sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir şeklinde belirtilmiştir. Bu durumda boşluğa gelecek kısımları doğru şekilde doldurunuz.

4. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunun 6. maddesine göre belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan kaç çalışandan az çalışanı bulunan ve hangi tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekilleri, Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler?

5. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunun 6. maddesine göre iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

6. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunun 7. Maddesinde belirtilen iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

7.Çalışan sayısı 50 olan Az Tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerine ait aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.

8.Kontrol ve denetimlerde; istihdam ettiği kişilerin sigortalılık bildiriminde bulunmadığı tespit edilen işverenlerden, tespit tarihine kadar iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesine ilişkin yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte hangi kurumca tahsil edilir?

9.Sigortalılık bildiriminde bulunmadığı tespit edilen işverenler iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri desteklerinden kaç yıl süreyle faydalanamaz?

10.İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesine yönelik usul ve esaslar hangi bakanlığın görüşü alınarak Bakanlıkça (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı) çıkarılacak yönetmelikle belirlenir?