İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Değişikliği 01.10.2021

acil durumlar

01.10.2021 tarihinde İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gidilmiştir.

Ufak Değişiklikler Neler?

 • Acil Durum tanımında değişiklik yapılmış ve “Güvenli Yer” tanımı “Toplanma Yeri” olarak değiştirilmiştir.
 • Yönetmelik 5. Madde “g” fıkrasında işyerinde bulunan kişilere toplu halde gerçekleştirilen faaliyet  eklenmiş ve yapılacak bilgilendirmenin içeriği/kapsamı hakkında ekleme yapılmıştır.
 • Ek olarak “ğ) Acil durumlarda kullanılacak kişisel koruyucu donanımların ve müdahale ekipmanlarının işyerinde belirlenmiş acil durumlara ve acil durum ekiplerinin görevlerine uygun olmasını sağlar.” fıkrası eklenmiştir.
 • Acil durumların belirlenmesi başlığı altında 8. Maddede sadeleştirilmeye gidilmiştir.
 • “(7) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri, yakındaki işyerleri ve çevreden gelebilecek olumsuz etkiler de dikkate alınarak belirlenir.” fıkrası eklenmiş,  4. fıkradaki “ İşyerlerinde” ibaresi “ İşyerlerindeki” olarak değiştirilmiştir.
 • Yönetmeliğin 19. maddesinin başlığında yer alan “Bir aydan kısa süreli geçici” ibaresi “Süreksiz” olarak, aynı maddede yer alan “Bir aydan kısa süreli” ibaresi “Otuz iş günü veya daha kısa süren” olarak değiştirilmiştir.

Önemli Değişiklikler Neler?

 • Yönetmeliğin 11. Maddesinde Acil Durum Ekipleri değiştirilmiş (Söndürme, Kurtarma, Koruma ve İlk yardım) ve Görevleri tanımlanmıştır.
 • İşyeri tehlike sınıflarına göre görevlendirilecek destek elemanlarının sayılarında bir değişiklik olmamamıştır. Az Tehlikeli: 50 çalışana kadar, Tehlikeli: 40 çalışana kadar, Çok Tehlikeli: 30 çalışana kadar birer çalışan. (Ek-3)
 • 10’dan az çalışanı olan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde de tüm ekipler adına en az 1 çalışanın görevlendirilmesinin yeterli olacağı  eklenmiştir.
 • (7) İşveren tarafından acil durumlarda ekipler arası gerekli koordinasyonu sağlamak üzere koruma ekibinden sorumlu veya sorumlular görevlendirilir.
 • (9) Acil durum ekiplerinde görevlendirilen destek elemanlarının adı, soyadı, unvanı, sorumluluk alanı ve iletişim bilgilerini içeren liste, işyerinde çalışanların görüş seviyesine uygun yükseklikte ve görünür bir şekilde asılır.
 • (10) Acil durum ekiplerinde görevlendirilen destek elemanlarının işyerinden ayrılma, yer değişikliği ve benzeri durumlarda yerine yeniden görevlendirme yapılır.” fıkraları eklenmiştir.

 • Yönetmeliğin 12. Maddesi 2. fıkrasına “15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa uygun olarak güvenli elektronik imza ile imzalanmış olan acil durum planları da geçerlidir.” ibaresi eklenerek ıslak imza zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır. (Ek-1)

 • Yönetmeliğin 13. Maddesinde tatbikat raporunda bulunması gereken hususlar açıkça belirtilmiş olup örnek tatbikat rapor formu eklenmiştir. (Ek-2)
 • Yönetmeliğin 15. Maddesin 2. fıkrasına “herhangi bir işverenden geçici bir süre için çalışmak üzere devralınan çalışanlara” ibaresi,
 • 3. fıkrasına eklenen “Ayrıca bu eğitimler; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, işçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler, belediyeler veya itfaiyeler tarafından da verilebilir.” ibaresiyle de çalışanlara dışarından eğitim verilmesinin yasal dayanağı oluşturulmuştur.

 

 • Yönetmeliğin geçici maddesi ile de mevcut Acil Durum Ekiplerinin ve evrakların 6(altı) ay süreyle geçerliliğini koruyacağı söylenmiştir.

 

 

 

 1. Acil durum planı örnek formu Ek-1
 2. Tatbikat Örnek Formu Ek-2
 3. Ekiplerin Görevlendirilmesi Örnek Form Ek-3
 4. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Son Hali
Tolga Nail Sevindik

Yazar: Tolga Nail Sevindik

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Tolga Nail Sevindik diger yazıları →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir