Categories: .İŞÇİ HAKLARI

Kısa Çalışma Ödeneği – Koronavirüs (Covid-19)

Kısa çalışma; genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltması veya işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurması hallerinde işçilerin ve işverenlerin zor duruma düşmelerinin önüne geçmek amacıyla getirilmiş bir uygulamadır. Kısa çalışma dönemlerinde gerekli şartları sağlayan işçilere İşsizlik Sigortası Fonundan kısa çalışma ödeneği ödenir. Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün (Covid-19) olumsuz etkileri ülkemizde de hissedildiğinden 29.02.2020 tarihinden itibaren Covid-19 nedeniyle kısa çalışma uygulamasına başlanılmıştır.

Hangi Durumlarda Kısa Çalışma Uygulamasına Gidilebilir?

Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle kısa çalışma uygulamasına gidilebilir. Ancak genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebeplerin varlığı, işçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarının iddia etmesi ya da bu yönde kuvvetli emarenin bulunması halinde Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulunun kararı olmadan genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebepler nedeniyle kısa çalışma talep edilemez. Deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi zorlayıcı nedenlere dayanan kısa çalışma taleplerinde ise böyle bir karar aranmaz.

Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulunca alınan karar uyarınca, Covid-19 salgınından etkilendiği için kısa çalışma uygulamak isteyen işverenler, 23.03.2020 tarihinden itibaren (29.02.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere) Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine özel olarak oluşturulan elektronik posta adreslerine gerekli belgeleri göndermek suretiyle başvuruda bulunabilirler.

Kısa çalışma uygulamasına; işyerinde uygulanan çalışma süresinin, işyerinin tamamında veya bir bölümünde geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın en az dört hafta süreyle faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması talepleriyle gidilebilir.

Çalışma Sürelerinin Azaltılması Şeklinde Kısa Çalışma Nasıl Uygulanır?

Kısa çalışma işyerinin bir bölümünde veya tamamında çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması şeklinde gerçekleşebilir. Örneğin haftalık 45 saat çalışma yapılan bir işyerinde kısa çalışma uygulamasına gidilebilmesi için çalışma sürelerinin en fazla 30 saat olarak planlanması gerekir. 30 saatin üzerinde çalışma yapılmak istenmesi durumunda kısa çalışma ödeneğinden yararlanılamaz. Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir.

Çalışma sürelerinin azaltılması uygulamasının geçici nitelikte olması gerekir. Çalışma sürelerinin kalıcı bir şekilde azaltılması durumunda işçiler açısından çalışma koşullarında esaslı değişiklik söz konusu olur.

Faaliyetin Kısmen veya Tamamen Durdurulması Şeklindeki Kısa Çalışma Nasıl Uygulanır?

Kısa çalışma işyeri faaliyetinin en az dört haftalık bir süre için durdurulması şeklinde gerçekleşebilir. Dört haftalık süre kesintisiz olabileceği gibi aralıklı olarak da kullanılabilir. Faaliyetin durdurulması işyerinin tamamında veya bir bölümünde gerçekleşebilir. İşyeri faaliyetinin dört haftalık bir süreden daha az durdurulması durumunda kısa çalışma ödeneğinden yararlanılamaz.

Kısa Çalışma Ne Kadarlık Bir Süre İçin Uygulanır?

Bir işyerinde yapılacak kısa çalışma üç aydan fazla olamaz. Ancak kısa çalışma ödeneğinin süresini altı aya kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Kısa Çalışma Başvurusu Nasıl Yapılır?

İşyerinde kısa çalışma uygulamasına gitmeyi düşünen işveren gerekli şartları sağlıyorsa Çalışma ve İş Kurumu İl veya İlçe Müdürlüklerine ve varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına yazılı bildirimde bulunur. Covid-19 nedeniyle yapılan başvurular işyerinin bağlı olduğu Çalışma ve İş Kurumu birimine elektronik posta yoluyla yapılır.

Başvuru sırasında Kısa Çalışma Talep Formu, Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesi ve koronavirüsten etkilenildiğini gösteren belgelerin eksiksiz gönderilmesi gerekir.

İşverenin kısa çalışma talebi, öncelikle Çalışma ve İş Kurumu İl veya İlçe Müdürlükleri tarafından sebep ve şekil yönünden değerlendirilir. Daha sonra sebep ve şekil yönünden uygun bulunan talepler, iş müfettişlerince uygunluk tespiti yapılması amacıyla, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ilgili birimine ivedilikle gönderilir. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ilgili birimi de uygunluk tespiti sonucunu, işverene bildirilmesi için, ilgili Çalışma ve İş Kurumu İl veya İlçe Müdürlüklerine gönderir. Covid-19 nedeniyle yapılan başvurularda uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin işverenin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödeneği ödenir.

Uygunluk tespiti tamamlandıktan sonra, kısa çalışma uygulanacak işçi listesinin değiştirilmesine ve/veya işyerinde uygulanan kısa çalışma süresinin arttırılmasına yönelik işveren talepleri, yeni başvuru olarak değerlendirilir.

Kısa Çalışma Başvurusu Olumlu Sonuçlanan İşverenin Yapması Gerekenler Nelerdir?

İşveren durumu, işyerinde işçilerin görebileceği bir yerde ilan eder ve varsa toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasına bildirir. İlan yoluyla işçilere duyuru yapılamadığı durumlarda, kısa çalışmaya tabi işçilere yazılı bildirim yapılır.

Kısa çalışma talebi uygun bulunan işverenler Türkiye İş Kurumu tarafından bildirilen sürede Kısa Çalışma Bildirim Listesini güncelleyerek başvuru yaptıkları İşkur birimine elektronik posta yoluyla bildirilir.

Kısa çalışma yaptıran işveren, işçilerin çalışma sürelerine ilişkin kayıtları doğru bir şekilde tutmak zorundadır. İşveren istenilmesi halinde söz konusu kayıtları ibraz etmekle yükümlüdür.

Kısa Çalışma Ödeneğinden Kimler Yararlanabilir?

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için öncelikle işverenin yapmış olduğu kısa çalışma talebi uygun bulunmalıdır. Kısa çalışma talebi uygun bulunsa bile tüm işçiler ödenek alamaz. Ödenek alınabilmesi için işçi; kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün içinde hizmet akdine tabi olarak çalışmış olmalı ve son üç yıl için en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olmalıdır.

Covid-19 nedeniyle yapılan başvurularda ise işçinin, kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olması yeterlidir. Bu koşulu taşımayanlar ise, kısa çalışma süresini geçmemek üzere son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden kalan süre kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam eder. Covid-19 nedeniyle kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkarılmamış olması gerekir.

Kısa Çalışma Ödeneği Ne Kadardır?

Kısa çalışma ödeneğinin günlük miktarı, işçinin son 12 aylık ortalama brüt kazancının %60’ıdır. Ancak bu tutar asgari ücretin günlük tutarının %150’sinden fazla olamaz.

2020 yılı için ödenecek günlük kısa çalışma ödeneğinin alt ve üst sınırları aşağıdaki gibidir: (2020 yılı günlük asgari ücret 98,10 TL’dir.)

En Az 98,10 x %60 = 58,86 TL (Brüt)
En Fazla 98,10 x %150= 147,15 TL (Brüt)

Örnek 1: Son 12 aylık ortalama günlük brüt kazancı 100 TL olan bir işçinin alacağı günlük ödenek (100 x %60 = 60) damga vergisi hariç 60 TL’dir.

Örnek 2: Son 12 aylık ortalama günlük brüt kazancı 300 TL olan bir işçinin alacağı günlük ödenek (300 x %60 =180) damga vergisi hariç 147,15 TL’dir. (180 TL kısa çalışma ödeneğinin üst sınırını geçtiği için işçilere üst sınır olan 147,15 TL ödeme yapılır.)

**İşyerinde çalışma süresinin azaltılması durumunda kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde, çalışılmayan süreler için aylık olarak hesaplanır. Örneğin kısa çalışma kapsamında ayda 15 gün çalışma yapılması durumunda işçilere geri kalan 15 gün için ödenek ödenir.

Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve Türkiye İş Kurumu tarafından ödenir.

Kısa Çalışma Ödeneğinden Hangi Kesintiler Yapılır?

Kısa çalışma ödeneğinden sadece damga vergisi kesilir. Bu kapsamda bir işçinin alabileceği en az ve en fazla net kısa çalışma ödeneği tutarı aşağıdaki gibidir:

Brüt Kısa Çalışma Ödeneği Damga Vergisi Net Kısa Çalışma Ödeneği
En Az 58,86 TL 0,44 58,42
En Fazla 147,15 TL 1,11 146,04

Kısa Çalışma Ödeneği Ne Zaman Ödenir?

Kısa çalışma ödenekleri her ayın 5’inde PTT Bank aracılığıyla işçilerin İBAN numaralarına gönderilmek suretiyle ödenir. Covid-19 nedeniyle yapılan kısa çalışma başvurularında İş Müfettişlerince uygunluk tespitinin yapılması beklenmeksizin işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilir. Ancak işverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ve yersiz ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.

İşyerinde işçiyi bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması durumunda zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye işveren tarafından bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir. Bu nedenle zorlayıcı sebeplerle kısa çalışma yapılması halinde, ödenek bu bir haftalık süreden sonra ödenmeye başlar. Yarım ücret ödenecek bir haftalık süre içerisinde ücret ve prim yükümlülükleri işverene aittir.

Kısa Çalışma Süresince İşçinin Sigorta Primleri Yatırılır mı?

Kısa çalışma süresinde işçinin sigorta primlerini işveren tarafından ödenmez ve söz konusu günler için eksik gün gerekçesi olarak “18-Kısa Çalışma Ödeneği” belirtilir. İşçinin genel sağlık sigortası primi İşsizlik Sigortası Fonu tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılır.

Kısa çalışma, çalışma sürelerinin azaltılması şeklinde uygulanıyorsa çalıştıkları dönem için işçilerin sigorta primleri ödenir. 

Ödenek Haczedilebilir mi?

İş Kanununa göre işçi ücretlerinin en fazla dörtte biri haczedilebilir. Ancak kısa çalışma ödeneği ücret kapsamında değerlendirilmediği için nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir veya temlik edilemez.

Kısa Çalışma Yaptırmak İçin İşçinin Onayı Alınması Gerekli midir?

Kısa çalışma kararı işveren tarafından alınır. Mevzuatımızda işçilerin onayının alınmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.

Kısa Çalışma Uygulamasının Erken Sona Ermesi Durumunda İşveren Ne Yapılmalıdır?

İşveren ilan ettiği süreden önce kısa çalışma uygulamasına son vererek normal faaliyetine başlamaya karar verirse, durumu altı işgünü önce Çalışma ve İş Kurumu İl veya İlçe Müdürlüğüne, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına ve işçilere yazılı olarak bildirmek zorundadır. Söz konusu bildirimde belirtilen tarih itibariyle kısa çalışma sona erer. Bildirimin geç yapılmasından dolayı işçilere fazla ödeme yapılırsa fazla ödenen tutar yasal faiziyle birlikte işverenden tahsil edilir. 

Kısa Çalışma Dönemi İşçinin Kıdeminden Sayılır mı?

Kısa çalışma süresi hem kıdem ve ihbar tazminatlarında hem de yıllık ücretli izne hak kazanmada çalışılmış gibi değerlendirilerek işçinin kıdemine eklenmelidir.[1]

Kısa Çalışma Talebi Reddedilen İşveren İtirazı Hangi Mahkemeye Yapar?

12.10.2017 tarihinden önce İş Mahkemelerine açılan davalar görevsizlik nedeniyle reddediliyordu.[2] Ancak 12.10.2017 tarihli 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanununa göre Türkiye İş Kurumunun taraf olduğu iş ve sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüm yeri İş Mahkemeleridir. Dolayısıyla kısa çalışma talebi reddedilen işverenlerin İş Mahkemelerine başvurması gerekmektedir.

Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanan İşçi İşten Ayrılırsa İşsizlik Ödeneği Alabilir mi?

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan bir işçi, ödenek aldıktan sonra işsizlik ödeneğine tekrar hak kazanmadan işsiz kalırsa, ödenek aldığı süre düşüldükten sonra, daha önce hak ettiği işsizlik ödeneği süresini doldurana kadar işsizlik ödeneği alabilir. Örneğin 180 gün işsizlik ödeneğine hak kazanan bir işçi 60 gün kısa çalışma ödeneği almış ve sonrasında işsizlik ödeneğine hak kazanmadan işsiz kalmışsa geri kalan 120 gün için işsizlik ödeneği alabilir.

İşsizlik Sigortası Kanununa göre kısa çalışma ödeneğinin işsizlik ödeneğinden mahsup edilip edilmeyeceğini belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir. Bu kapsamda 2008, 2009 ve 2010 yıllarında uygulanan kısa çalışmada, kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ödemelerin, başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyeceği kararlaştırılmıştır. 

Fazla Ödenen Ödenek Miktarı Kimden Tahsil Edilir?

İşverenin kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler yasal faiziyle birlikte işverenden, işçinin kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler ise yasal faizi ile birlikte işçiden tahsil edilir.

Ödenek Hangi Hallerde Durdurulur?

Kısa çalışma uygulaması devam eden işyerlerinde yapılan inceleme sırasında işverenin ödenek alan işçilerin çalışma süreleri ile ilgili hatalı bilgi ve belge verdiğinin tespit edilmesi ve iş müfettişinin yazılı talebi halinde hakkında hatalı bilgi verilen işçi sayısı da dikkate alınarak kısa çalışma ödeneği durdurulur.

Ödenek Hangi Hallerde Kesilir?

Kısa çalışma ödeneği alan işçilerin başka bir işe girmesi, yaşlılık aylığı almaya başlaması, silahaltına alınması, kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işten ayrılması hallerinde ödenek kesilir.

Kısa Çalışma Ödeneği Alan İşçinin Geçici İş Göremezlik Ödeneğine Hak Kazanması Halinde Ödenek Ödenmeye Devam Eder mi?

Kısa çalışma ödeneği alan bir işçi aynı zamanda geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanırsa, geçici iş göremezlik ödeneğine konu olan sağlık raporunun başladığı tarih itibariyle ödenek kesilir.

Kısa Çalışma Döneminde İşçi Ücret Farkını İşverenden Talep Edebilir mi?

Kısa çalışma ödeneği alan işçiler ödeneğin miktarının kanunla sınırlandırılmış olması nedeniyle  gelir kaybına uğramakta ve bir ücret farkı ortaya çıkmaktadır. Ancak işçilerin söz konusu farkı işverenden talep etmeleri mümkün değildir. Hatta kısa çalışma ödeneğine hak kazanmak için gerekli şartları sağlamayan işçiler kısa çalışma döneminde herhangi bir gelire sahip olmamasına rağmen işverenden ücret talep edememektedir.

Kısa çalışma ödeneği ile ücret arasındaki farkın ödenmesi noktasında zorunluluk olmamasına rağmen isteyen işverenlerin söz konusu ücret farkını işçilere ödemeleri mümkündür.

Daha Önce Ekonomik Nedenlerle Kısa Çalışma Uygulayan İşverenler Covid-19 Nedeniyle Kısa Çalışma Ödeneğine Başvurabilir mi?

Daha önce ekonomik sebeplerle kısa çalışma ödeneğine başvuran işverenler de Covid-19 nedeniyle kısa çalışma ödeneğine başvurabilir.

Yabancı İşçiler Kısa Çalışma Ödeneği Alabilir mi?

Yazımızda belirtilen şartları sağlayan tüm işçiler kısa çalışma ödeneği alabilir.

Kaynaklar

[1] Yargıtay 9. H.D. 14.07.2011 gün, 2010/50993 E, 2011/27305 K.

[2] Yargıtay 7. H.D. 14.04.2015 gün, 2015/5634 E, 2015/7109 K.

Onur Koçak

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

View Comments

 • Merhaba. Kısa calısma ödeneginden yararlanıyorum ama bu ayın 18 inde baska bir işe girdim 18 günlük kısa calışmam yatarmı tesekkurler

 • kovid-19 döneminde kısa çalışma ödeneği alma sürecinde yani 3 aylık süreç içerisinde işçi işten çıkarılırsa Kıdem tazminatına esas ücret hangi ücrettir kısa çalışma ödeneği başlamadan önceki son aldığı ücret mi aynı şekilde kısa çalışma süresi bittikten sonra işten çıkarılırsa mesela 1 Temmuzdan itibaren işten çıkarılırsa yine Kıdem tazminatına esas olan ücret bu uygulama başlamadan önceki son ücret mi yoksa kısa çalışma süresinde verilen miktar üzerinden mi kıdem tazminatı hesaplanır bu durumda işçi bayağı bir hak kaybına uğruyor Çünkü kısa çalışma ödeneği çok düşük Ayrıca mantıken şöyle düşünüyorum Bunu işveren vermiyor devlet veriyor Dolayısıyla kıdem tazminatı işverenin yükümlülüğü O da en son Mart ayının maaşını verdiği için en son alınan maaş üzerinden olması lazım Kıdem tazminatına esas ücret diye düşünüyorum siz bu konuda ne dersiniz teşekkürler.

  • Kıdem tazminatı fesih tarihindeki ücrete göre hesaplanır. Kısa çalışma ödeneği ile kıdem tazminatının bir ilgisi yoktur.

 • Merhaba Onur bey
  3 ağustos 2019 tarihinde evlendim. Evlilik sebebiyle işten ayrılmak istiyorum ancak iş yerim kısa çalışma ödeneğine başvurdu. 4a da önceden gözüken primlerim de kısa çalışma ödeneğinden 15 gün olarak gözüktüğü için son aldığım maaş daha düşük gözüküyor. 3 ağustos 2020 tarihine kadar işten ayrılırsam kıdem tazminatım son yatan yani devletin yatırdığı brüt ücret üzerinden mi hesaplanır yoksa kısa çalışma ödeneğine başvurmadan önceki brüt ücret üzerinden mi hesaplanır. Cevabınız için şimdiden çok teşekkür ederim.

  • Kısa çalışma ödeneği kıdem tazminatını etkilemez. Fesih tarihindeki tam ücretinize göre hesaplama yapılır. (Kısa çalışma uygulanmıyormuş gibi)

 • Merhaba Onur Bey çalistigim şirket kısa çalısma ödenegine başvurmuş bu sayede nisan maaşim işkur tarafindan hesabima yatirildi ama şirketim 30 nisanda beni işten cıkardı tazminatsiz kisa calişma ödenegini 2 ay daha alabilirmiyim teşekkür ederim

  • 17.04.2020 – 17.07.2020 tarihleri arasında ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırılıktan doğan fesihler hariç işten çıkarmalar yasaklanmıştır. Eğer ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırılıktan kaynaklanıyorsa fesih mümkündür. Bu durumda da kısa çalışma ödeneği kesilir.

 • Onur bey merhaba,

  19.12.19 evlendim. Suan sirketim kapalı kçö den yararlanıyor. 1 haziran sonrası açılış yapılacak bilgisi verildi. Açıldığında hiç gitmeden yada temmuz da işten ayrılsam tazminatımı yine alabiliyorum değil mi?

  • Evet ama durumu işverene uygun bir şekilde bildirmeniz gerekmektedir. Haber vermeden işe gitmemeniz sorun yaratabilir.

 • Merhaba onur bey çalıştığım işyeri konfeksiyon koronadan kaynaklı ilklerde 10 gün kapalı tuttuk dükkanları daha sonra kçö basvuru yapldı ıkı çalışanız benim şartlarım kabul edildi maaşımda yattı fakat haftada ıkı gün çalışırken bu pazartsi normalleşmeye döndük hergün normal eskisi gibi çalşıyoruz fakat işverenimiz kçö %40ını ödemiyor ödiyemeyeceğini bildirdi bizlere işsizlilten kaynaklı bununla ilgli bilgi verebilir misiniz çalışmamız bu sekilde yasalmıdır tesekkürler

  • Normal çalışmaya döndüyseniz kısa çalışma sona erer. Dolayısıyla ücretin tamamını işverenin ödemesi gerekir.

 • Onur bey iyi akşamlar
  Çalıştığım firma 01.04.2020 itibariyle kçö başvurdu. Son 3 yılda 450 prim günüm ve son 60 günüm tam olmasına rağmen işkurdan olumsuz yanıt geldi duruma 170 hattı vasıtasıyla itiraz ettim. Ancak gelen cevapta 03.02.2020 tarihinde başka bir firma tarafından ekstra yatan iki günlük sigortam olduğunu iki iş yerinde birden sigortam olduğu için olumsuz olmuş.ikinci firma sigortam şuan yok sadece 03.02.2020 ile 04.02.2020 tarihlerinde giriş çıkış oldu sadece 2 gün.Ama kendi çalıştığım firmanın sigortasında bir eksiklik yok 450 ve 60 gün şartları uyuyor. Bu durumda kçö olumsuz cevap almam normalmi normal değilse nereye müraacat etmem gerekiyor şimdiden teşekkürler.

 • Merhaba Onur bey..İnternetten araştırdım, çevremde bu işlerden anlayanlara sordum ama net bir cevap alamadım..Bana yardımcı olursanız çok sevinirim.Eşim bir gıda imalat fabrikasında asgari ücretle çalışıyordu,kısa çalışma ödeneğine başvurulduğu için işe gitmiyor ve 1640 lira ücret yatıyor.şimdi fabrika bu durumda iken kısa çalışma ödeneğini kesmeden işe çağırabilirmi?..gitmese işine son verirler mi?..

  • İşyerinde normal çalışmaya geçildiğinde kısa çalışma sona erer. Bu durumda işçinin işe başlaması gerekir.

 • Öncelikle saygılar onur bey..
  Ben garsonluk yapıyorum ve 20.03.2020 tarihinde ücretsiz izne cikarildim ve sonrasında devletimiz iş yerlerinin kapanması yönünde karar aldı ve kapandı. Ve şuan işyeri bizlere başvuru yaptık dediler iban aldılar ama hala hiç bir miktar yatmadı ve sigortalarımız yatıp yatmadigindan da haberimiz yok e devlet üzerinden baktigimizdada herhangibi başvuru görünmüyor. Bizlere bu hafta parra yatacak diyorlar fakat nisan ayı zaten bitti ve mart ayından kalan 7 günlük ücretsiz izin parasını işyerinden isteme hakkim var mi. 2600 tl maas aliyorum brut haliyle daha fazladir bizlere 1715 yatirmalari gerekiyo brut 2900 lerde dir diye konuşuyorum ama 1715 ten az yatırırlarsa hakkımızı alabilirmiyiz .

  Biz 7 kişiyiz ve bir arkadaşın tavsiyesi üstüne sizlerle irtibat kuruyoruz işler beklediğimiz gibi mağdur olmamız durumunda çok net ilerliyor ve öle okurla sizlerle iletişim kurabilirmiyiz ?

  • Yoğunluktan dolayı İşkur'un işlemleri uzayabilmektedir. Şu an için beklemeniz en doğrusu. Duruma göre buradan yazabilirsiniz.

   • Onur bey martin 20 de çıkmıştım ücretsiz izne kalan 10 günün parasını 107 tl olarak ödenecek die gösteriyo doğru mu ? Ben daha fazla bekliyordum ve maaşım 2600 tl ve nisan ve mayıs ayları için yatacak para 1603 tl olarak gösteriyo ama brut benim 2900 kusur olarak görünüyor du ben ise 1751 bekliyordum. bu ödeme maaşa göre mo brut e göre mi ? Ve yasal islem yada sikayet icin nereye basvurabilirim ?? Cevaplariniz icin tesekurler simdiden saygılarımla.

 • merhaba!
  kısa çalışma ödeneğine dahil olduğum dönemde işgörmezlik raporu aldım cov19 pozitif çıkınca
  1032 tl para yattı şimdi işveren parayı işkura geri iade etmemi istiyor nasıl hareket etmeliyim.

  • Geçici iş göremezlik ödeneği ödenen sürede kısa çalışma ödeneği ödenmemesi gerekir. Ancak ödemeler önceden yapıldığı için bu tip durumlara rastlanabilmektedir. İşkur'la görüşün eğer yanlışlık varsa söz konusu tutarı iade edin.

Recent Posts

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Değişikliği 01.10.2021

01.10.2021 tarihinde İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gidilmiştir. Ufak Değişiklikler Neler? Acil Durum tanımında…

1 sene ago

İşten Çıkarma Yasağı ve Nakdi Ücret Desteği (Ücretsiz İzin)

16.04.2020 tarihinde yürürlüğe giren 7244 Sayılı Kanunla, İş Kanununda ve İşsizlik Sigortası Kanununda önemli değişiklikler…

3 sene ago

Gece Çalışma Süresi Hakkında Her Şey

İş Kanununa göre en geç saat 20:00’de başlayarak en erken saat 06:00’ya kadar süren döneme…

3 sene ago

İşçilerin Günlük ve Haftalık Çalışma Saati

İşçinin işte geçirdiği süreye çalışma süresi adı verilir. Ancak Çalışma süresinden sayılan haller başlıklı yazımızda…

3 sene ago

Toplu İşten Çıkarma Esasları

Ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri nedenlerle toplu işçi çıkarma ihtiyacı ortaya çıktığında belirli prosedürlere uyulması…

3 sene ago

Sendikal Tazminat ve İşe İade

Anayasamızın 51. maddesi uyarınca, çalışanlar sendika kurma ve sendikalara üye olma hakkına sahiptir. Hiç kimse…

3 sene ago