Kısa Çalışma Ödeneği – Koronavirüs (Covid-19)

kısa çalışma ödeneği

Kısa çalışma; genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltması veya işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurması hallerinde işçilerin ve işverenlerin zor duruma düşmelerinin önüne geçmek amacıyla getirilmiş bir uygulamadır. Kısa çalışma dönemlerinde gerekli şartları sağlayan işçilere İşsizlik Sigortası Fonundan kısa çalışma ödeneği ödenir. Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün (Covid-19) olumsuz etkileri ülkemizde de hissedildiğinden 29.02.2020 tarihinden itibaren Covid-19 nedeniyle kısa çalışma uygulamasına başlanılmıştır.

Hangi Durumlarda Kısa Çalışma Uygulamasına Gidilebilir?

Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle kısa çalışma uygulamasına gidilebilir. Ancak genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebeplerin varlığı, işçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarının iddia etmesi ya da bu yönde kuvvetli emarenin bulunması halinde Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulunun kararı olmadan genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebepler nedeniyle kısa çalışma talep edilemez. Deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi zorlayıcı nedenlere dayanan kısa çalışma taleplerinde ise böyle bir karar aranmaz.

Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulunca alınan karar uyarınca, Covid-19 salgınından etkilendiği için kısa çalışma uygulamak isteyen işverenler, 23.03.2020 tarihinden itibaren (29.02.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere) Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine özel olarak oluşturulan elektronik posta adreslerine gerekli belgeleri göndermek suretiyle başvuruda bulunabilirler.

Kısa çalışma uygulamasına; işyerinde uygulanan çalışma süresinin, işyerinin tamamında veya bir bölümünde geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın en az dört hafta süreyle faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması talepleriyle gidilebilir.

Çalışma Sürelerinin Azaltılması Şeklinde Kısa Çalışma Nasıl Uygulanır?

Kısa çalışma işyerinin bir bölümünde veya tamamında çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması şeklinde gerçekleşebilir. Örneğin haftalık 45 saat çalışma yapılan bir işyerinde kısa çalışma uygulamasına gidilebilmesi için çalışma sürelerinin en fazla 30 saat olarak planlanması gerekir. 30 saatin üzerinde çalışma yapılmak istenmesi durumunda kısa çalışma ödeneğinden yararlanılamaz. Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir.

Çalışma sürelerinin azaltılması uygulamasının geçici nitelikte olması gerekir. Çalışma sürelerinin kalıcı bir şekilde azaltılması durumunda işçiler açısından çalışma koşullarında esaslı değişiklik söz konusu olur.

Faaliyetin Kısmen veya Tamamen Durdurulması Şeklindeki Kısa Çalışma Nasıl Uygulanır?

Kısa çalışma işyeri faaliyetinin en az dört haftalık bir süre için durdurulması şeklinde gerçekleşebilir. Dört haftalık süre kesintisiz olabileceği gibi aralıklı olarak da kullanılabilir. Faaliyetin durdurulması işyerinin tamamında veya bir bölümünde gerçekleşebilir. İşyeri faaliyetinin dört haftalık bir süreden daha az durdurulması durumunda kısa çalışma ödeneğinden yararlanılamaz.

Kısa Çalışma Ne Kadarlık Bir Süre İçin Uygulanır?

Bir işyerinde yapılacak kısa çalışma üç aydan fazla olamaz. Ancak kısa çalışma ödeneğinin süresini altı aya kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Kısa Çalışma Başvurusu Nasıl Yapılır?

İşyerinde kısa çalışma uygulamasına gitmeyi düşünen işveren gerekli şartları sağlıyorsa Çalışma ve İş Kurumu İl veya İlçe Müdürlüklerine ve varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına yazılı bildirimde bulunur. Covid-19 nedeniyle yapılan başvurular işyerinin bağlı olduğu Çalışma ve İş Kurumu birimine elektronik posta yoluyla yapılır.

Başvuru sırasında Kısa Çalışma Talep Formu, Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesi ve koronavirüsten etkilenildiğini gösteren belgelerin eksiksiz gönderilmesi gerekir.

İşverenin kısa çalışma talebi, öncelikle Çalışma ve İş Kurumu İl veya İlçe Müdürlükleri tarafından sebep ve şekil yönünden değerlendirilir. Daha sonra sebep ve şekil yönünden uygun bulunan talepler, iş müfettişlerince uygunluk tespiti yapılması amacıyla, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ilgili birimine ivedilikle gönderilir. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ilgili birimi de uygunluk tespiti sonucunu, işverene bildirilmesi için, ilgili Çalışma ve İş Kurumu İl veya İlçe Müdürlüklerine gönderir. Covid-19 nedeniyle yapılan başvurularda uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin işverenin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödeneği ödenir.

Uygunluk tespiti tamamlandıktan sonra, kısa çalışma uygulanacak işçi listesinin değiştirilmesine ve/veya işyerinde uygulanan kısa çalışma süresinin arttırılmasına yönelik işveren talepleri, yeni başvuru olarak değerlendirilir.

Kısa Çalışma Başvurusu Olumlu Sonuçlanan İşverenin Yapması Gerekenler Nelerdir?

İşveren durumu, işyerinde işçilerin görebileceği bir yerde ilan eder ve varsa toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasına bildirir. İlan yoluyla işçilere duyuru yapılamadığı durumlarda, kısa çalışmaya tabi işçilere yazılı bildirim yapılır.

Kısa çalışma talebi uygun bulunan işverenler Türkiye İş Kurumu tarafından bildirilen sürede Kısa Çalışma Bildirim Listesini güncelleyerek başvuru yaptıkları İşkur birimine elektronik posta yoluyla bildirilir.

Kısa çalışma yaptıran işveren, işçilerin çalışma sürelerine ilişkin kayıtları doğru bir şekilde tutmak zorundadır. İşveren istenilmesi halinde söz konusu kayıtları ibraz etmekle yükümlüdür.

Kısa Çalışma Ödeneğinden Kimler Yararlanabilir?

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için öncelikle işverenin yapmış olduğu kısa çalışma talebi uygun bulunmalıdır. Kısa çalışma talebi uygun bulunsa bile tüm işçiler ödenek alamaz. Ödenek alınabilmesi için işçi; kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün içinde hizmet akdine tabi olarak çalışmış olmalı ve son üç yıl için en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olmalıdır.

Covid-19 nedeniyle yapılan başvurularda ise işçinin, kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olması yeterlidir. Bu koşulu taşımayanlar ise, kısa çalışma süresini geçmemek üzere son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden kalan süre kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam eder. Covid-19 nedeniyle kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkarılmamış olması gerekir.

Kısa Çalışma Ödeneği Ne Kadardır?

Kısa çalışma ödeneğinin günlük miktarı, işçinin son 12 aylık ortalama brüt kazancının %60’ıdır. Ancak bu tutar asgari ücretin günlük tutarının %150’sinden fazla olamaz.

2020 yılı için ödenecek günlük kısa çalışma ödeneğinin alt ve üst sınırları aşağıdaki gibidir: (2020 yılı günlük asgari ücret 98,10 TL’dir.)

En Az98,10 x %60 = 58,86 TL (Brüt)
En Fazla98,10 x %150= 147,15 TL (Brüt)

Örnek 1: Son 12 aylık ortalama günlük brüt kazancı 100 TL olan bir işçinin alacağı günlük ödenek (100 x %60 = 60) damga vergisi hariç 60 TL’dir.

Örnek 2: Son 12 aylık ortalama günlük brüt kazancı 300 TL olan bir işçinin alacağı günlük ödenek (300 x %60 =180) damga vergisi hariç 147,15 TL’dir. (180 TL kısa çalışma ödeneğinin üst sınırını geçtiği için işçilere üst sınır olan 147,15 TL ödeme yapılır.)

**İşyerinde çalışma süresinin azaltılması durumunda kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde, çalışılmayan süreler için aylık olarak hesaplanır. Örneğin kısa çalışma kapsamında ayda 15 gün çalışma yapılması durumunda işçilere geri kalan 15 gün için ödenek ödenir.

Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve Türkiye İş Kurumu tarafından ödenir.

Kısa Çalışma Ödeneğinden Hangi Kesintiler Yapılır?

Kısa çalışma ödeneğinden sadece damga vergisi kesilir. Bu kapsamda bir işçinin alabileceği en az ve en fazla net kısa çalışma ödeneği tutarı aşağıdaki gibidir:

Brüt Kısa Çalışma ÖdeneğiDamga VergisiNet Kısa Çalışma Ödeneği
En Az58,86 TL0,4458,42
En Fazla147,15 TL1,11146,04

Kısa Çalışma Ödeneği Ne Zaman Ödenir?

Kısa çalışma ödenekleri her ayın 5’inde PTT Bank aracılığıyla işçilerin İBAN numaralarına gönderilmek suretiyle ödenir. Covid-19 nedeniyle yapılan kısa çalışma başvurularında İş Müfettişlerince uygunluk tespitinin yapılması beklenmeksizin işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilir. Ancak işverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ve yersiz ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.

İşyerinde işçiyi bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması durumunda zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye işveren tarafından bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir. Bu nedenle zorlayıcı sebeplerle kısa çalışma yapılması halinde, ödenek bu bir haftalık süreden sonra ödenmeye başlar. Yarım ücret ödenecek bir haftalık süre içerisinde ücret ve prim yükümlülükleri işverene aittir.

Kısa Çalışma Süresince İşçinin Sigorta Primleri Yatırılır mı?

Kısa çalışma süresinde işçinin sigorta primlerini işveren tarafından ödenmez ve söz konusu günler için eksik gün gerekçesi olarak “18-Kısa Çalışma Ödeneği” belirtilir. İşçinin genel sağlık sigortası primi İşsizlik Sigortası Fonu tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılır.

Kısa çalışma, çalışma sürelerinin azaltılması şeklinde uygulanıyorsa çalıştıkları dönem için işçilerin sigorta primleri ödenir. 

Ödenek Haczedilebilir mi?

İş Kanununa göre işçi ücretlerinin en fazla dörtte biri haczedilebilir. Ancak kısa çalışma ödeneği ücret kapsamında değerlendirilmediği için nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir veya temlik edilemez.

Kısa Çalışma Yaptırmak İçin İşçinin Onayı Alınması Gerekli midir?

Kısa çalışma kararı işveren tarafından alınır. Mevzuatımızda işçilerin onayının alınmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.

Kısa Çalışma Uygulamasının Erken Sona Ermesi Durumunda İşveren Ne Yapılmalıdır?

İşveren ilan ettiği süreden önce kısa çalışma uygulamasına son vererek normal faaliyetine başlamaya karar verirse, durumu altı işgünü önce Çalışma ve İş Kurumu İl veya İlçe Müdürlüğüne, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına ve işçilere yazılı olarak bildirmek zorundadır. Söz konusu bildirimde belirtilen tarih itibariyle kısa çalışma sona erer. Bildirimin geç yapılmasından dolayı işçilere fazla ödeme yapılırsa fazla ödenen tutar yasal faiziyle birlikte işverenden tahsil edilir. 

Kısa Çalışma Dönemi İşçinin Kıdeminden Sayılır mı?

Kısa çalışma süresi hem kıdem ve ihbar tazminatlarında hem de yıllık ücretli izne hak kazanmada çalışılmış gibi değerlendirilerek işçinin kıdemine eklenmelidir.[1]

Kısa Çalışma Talebi Reddedilen İşveren İtirazı Hangi Mahkemeye Yapar?

12.10.2017 tarihinden önce İş Mahkemelerine açılan davalar görevsizlik nedeniyle reddediliyordu.[2] Ancak 12.10.2017 tarihli 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanununa göre Türkiye İş Kurumunun taraf olduğu iş ve sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüm yeri İş Mahkemeleridir. Dolayısıyla kısa çalışma talebi reddedilen işverenlerin İş Mahkemelerine başvurması gerekmektedir.

Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanan İşçi İşten Ayrılırsa İşsizlik Ödeneği Alabilir mi?

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan bir işçi, ödenek aldıktan sonra işsizlik ödeneğine tekrar hak kazanmadan işsiz kalırsa, ödenek aldığı süre düşüldükten sonra, daha önce hak ettiği işsizlik ödeneği süresini doldurana kadar işsizlik ödeneği alabilir. Örneğin 180 gün işsizlik ödeneğine hak kazanan bir işçi 60 gün kısa çalışma ödeneği almış ve sonrasında işsizlik ödeneğine hak kazanmadan işsiz kalmışsa geri kalan 120 gün için işsizlik ödeneği alabilir.

İşsizlik Sigortası Kanununa göre kısa çalışma ödeneğinin işsizlik ödeneğinden mahsup edilip edilmeyeceğini belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir. Bu kapsamda 2008, 2009 ve 2010 yıllarında uygulanan kısa çalışmada, kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ödemelerin, başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyeceği kararlaştırılmıştır. 

Fazla Ödenen Ödenek Miktarı Kimden Tahsil Edilir?

İşverenin kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler yasal faiziyle birlikte işverenden, işçinin kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler ise yasal faizi ile birlikte işçiden tahsil edilir.

Ödenek Hangi Hallerde Durdurulur?

Kısa çalışma uygulaması devam eden işyerlerinde yapılan inceleme sırasında işverenin ödenek alan işçilerin çalışma süreleri ile ilgili hatalı bilgi ve belge verdiğinin tespit edilmesi ve iş müfettişinin yazılı talebi halinde hakkında hatalı bilgi verilen işçi sayısı da dikkate alınarak kısa çalışma ödeneği durdurulur.

Ödenek Hangi Hallerde Kesilir?

Kısa çalışma ödeneği alan işçilerin başka bir işe girmesi, yaşlılık aylığı almaya başlaması, silahaltına alınması, kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işten ayrılması hallerinde ödenek kesilir.

Kısa Çalışma Ödeneği Alan İşçinin Geçici İş Göremezlik Ödeneğine Hak Kazanması Halinde Ödenek Ödenmeye Devam Eder mi?

Kısa çalışma ödeneği alan bir işçi aynı zamanda geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanırsa, geçici iş göremezlik ödeneğine konu olan sağlık raporunun başladığı tarih itibariyle ödenek kesilir.

Kısa Çalışma Döneminde İşçi Ücret Farkını İşverenden Talep Edebilir mi?

Kısa çalışma ödeneği alan işçiler ödeneğin miktarının kanunla sınırlandırılmış olması nedeniyle  gelir kaybına uğramakta ve bir ücret farkı ortaya çıkmaktadır. Ancak işçilerin söz konusu farkı işverenden talep etmeleri mümkün değildir. Hatta kısa çalışma ödeneğine hak kazanmak için gerekli şartları sağlamayan işçiler kısa çalışma döneminde herhangi bir gelire sahip olmamasına rağmen işverenden ücret talep edememektedir.

Kısa çalışma ödeneği ile ücret arasındaki farkın ödenmesi noktasında zorunluluk olmamasına rağmen isteyen işverenlerin söz konusu ücret farkını işçilere ödemeleri mümkündür.

Daha Önce Ekonomik Nedenlerle Kısa Çalışma Uygulayan İşverenler Covid-19 Nedeniyle Kısa Çalışma Ödeneğine Başvurabilir mi?

Daha önce ekonomik sebeplerle kısa çalışma ödeneğine başvuran işverenler de Covid-19 nedeniyle kısa çalışma ödeneğine başvurabilir.

Yabancı İşçiler Kısa Çalışma Ödeneği Alabilir mi?

Yazımızda belirtilen şartları sağlayan tüm işçiler kısa çalışma ödeneği alabilir.

Kaynaklar

[1] Yargıtay 9. H.D. 14.07.2011 gün, 2010/50993 E, 2011/27305 K.

[2] Yargıtay 7. H.D. 14.04.2015 gün, 2015/5634 E, 2015/7109 K.

Onur Koçak

Yazar: Onur Koçak

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Onur Koçak diger yazıları →

176 Comments on “Kısa Çalışma Ödeneği – Koronavirüs (Covid-19)”

 1. Merhaba. Kısa calısma ödeneginden yararlanıyorum ama bu ayın 18 inde baska bir işe girdim 18 günlük kısa calışmam yatarmı tesekkurler

 2. kovid-19 döneminde kısa çalışma ödeneği alma sürecinde yani 3 aylık süreç içerisinde işçi işten çıkarılırsa Kıdem tazminatına esas ücret hangi ücrettir kısa çalışma ödeneği başlamadan önceki son aldığı ücret mi aynı şekilde kısa çalışma süresi bittikten sonra işten çıkarılırsa mesela 1 Temmuzdan itibaren işten çıkarılırsa yine Kıdem tazminatına esas olan ücret bu uygulama başlamadan önceki son ücret mi yoksa kısa çalışma süresinde verilen miktar üzerinden mi kıdem tazminatı hesaplanır bu durumda işçi bayağı bir hak kaybına uğruyor Çünkü kısa çalışma ödeneği çok düşük Ayrıca mantıken şöyle düşünüyorum Bunu işveren vermiyor devlet veriyor Dolayısıyla kıdem tazminatı işverenin yükümlülüğü O da en son Mart ayının maaşını verdiği için en son alınan maaş üzerinden olması lazım Kıdem tazminatına esas ücret diye düşünüyorum siz bu konuda ne dersiniz teşekkürler.

 3. Merhaba Onur bey
  3 ağustos 2019 tarihinde evlendim. Evlilik sebebiyle işten ayrılmak istiyorum ancak iş yerim kısa çalışma ödeneğine başvurdu. 4a da önceden gözüken primlerim de kısa çalışma ödeneğinden 15 gün olarak gözüktüğü için son aldığım maaş daha düşük gözüküyor. 3 ağustos 2020 tarihine kadar işten ayrılırsam kıdem tazminatım son yatan yani devletin yatırdığı brüt ücret üzerinden mi hesaplanır yoksa kısa çalışma ödeneğine başvurmadan önceki brüt ücret üzerinden mi hesaplanır. Cevabınız için şimdiden çok teşekkür ederim.

  1. Kısa çalışma ödeneği kıdem tazminatını etkilemez. Fesih tarihindeki tam ücretinize göre hesaplama yapılır. (Kısa çalışma uygulanmıyormuş gibi)

 4. Merhaba Onur Bey çalistigim şirket kısa çalısma ödenegine başvurmuş bu sayede nisan maaşim işkur tarafindan hesabima yatirildi ama şirketim 30 nisanda beni işten cıkardı tazminatsiz kisa calişma ödenegini 2 ay daha alabilirmiyim teşekkür ederim

  1. 17.04.2020 – 17.07.2020 tarihleri arasında ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırılıktan doğan fesihler hariç işten çıkarmalar yasaklanmıştır. Eğer ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırılıktan kaynaklanıyorsa fesih mümkündür. Bu durumda da kısa çalışma ödeneği kesilir.

 5. Onur bey merhaba,

  19.12.19 evlendim. Suan sirketim kapalı kçö den yararlanıyor. 1 haziran sonrası açılış yapılacak bilgisi verildi. Açıldığında hiç gitmeden yada temmuz da işten ayrılsam tazminatımı yine alabiliyorum değil mi?

 6. Merhaba onur bey çalıştığım işyeri konfeksiyon koronadan kaynaklı ilklerde 10 gün kapalı tuttuk dükkanları daha sonra kçö basvuru yapldı ıkı çalışanız benim şartlarım kabul edildi maaşımda yattı fakat haftada ıkı gün çalışırken bu pazartsi normalleşmeye döndük hergün normal eskisi gibi çalşıyoruz fakat işverenimiz kçö %40ını ödemiyor ödiyemeyeceğini bildirdi bizlere işsizlilten kaynaklı bununla ilgli bilgi verebilir misiniz çalışmamız bu sekilde yasalmıdır tesekkürler

 7. Onur bey iyi akşamlar
  Çalıştığım firma 01.04.2020 itibariyle kçö başvurdu. Son 3 yılda 450 prim günüm ve son 60 günüm tam olmasına rağmen işkurdan olumsuz yanıt geldi duruma 170 hattı vasıtasıyla itiraz ettim. Ancak gelen cevapta 03.02.2020 tarihinde başka bir firma tarafından ekstra yatan iki günlük sigortam olduğunu iki iş yerinde birden sigortam olduğu için olumsuz olmuş.ikinci firma sigortam şuan yok sadece 03.02.2020 ile 04.02.2020 tarihlerinde giriş çıkış oldu sadece 2 gün.Ama kendi çalıştığım firmanın sigortasında bir eksiklik yok 450 ve 60 gün şartları uyuyor. Bu durumda kçö olumsuz cevap almam normalmi normal değilse nereye müraacat etmem gerekiyor şimdiden teşekkürler.

 8. Merhaba Onur bey..İnternetten araştırdım, çevremde bu işlerden anlayanlara sordum ama net bir cevap alamadım..Bana yardımcı olursanız çok sevinirim.Eşim bir gıda imalat fabrikasında asgari ücretle çalışıyordu,kısa çalışma ödeneğine başvurulduğu için işe gitmiyor ve 1640 lira ücret yatıyor.şimdi fabrika bu durumda iken kısa çalışma ödeneğini kesmeden işe çağırabilirmi?..gitmese işine son verirler mi?..

 9. Öncelikle saygılar onur bey..
  Ben garsonluk yapıyorum ve 20.03.2020 tarihinde ücretsiz izne cikarildim ve sonrasında devletimiz iş yerlerinin kapanması yönünde karar aldı ve kapandı. Ve şuan işyeri bizlere başvuru yaptık dediler iban aldılar ama hala hiç bir miktar yatmadı ve sigortalarımız yatıp yatmadigindan da haberimiz yok e devlet üzerinden baktigimizdada herhangibi başvuru görünmüyor. Bizlere bu hafta parra yatacak diyorlar fakat nisan ayı zaten bitti ve mart ayından kalan 7 günlük ücretsiz izin parasını işyerinden isteme hakkim var mi. 2600 tl maas aliyorum brut haliyle daha fazladir bizlere 1715 yatirmalari gerekiyo brut 2900 lerde dir diye konuşuyorum ama 1715 ten az yatırırlarsa hakkımızı alabilirmiyiz .

  Biz 7 kişiyiz ve bir arkadaşın tavsiyesi üstüne sizlerle irtibat kuruyoruz işler beklediğimiz gibi mağdur olmamız durumunda çok net ilerliyor ve öle okurla sizlerle iletişim kurabilirmiyiz ?

   1. Onur bey martin 20 de çıkmıştım ücretsiz izne kalan 10 günün parasını 107 tl olarak ödenecek die gösteriyo doğru mu ? Ben daha fazla bekliyordum ve maaşım 2600 tl ve nisan ve mayıs ayları için yatacak para 1603 tl olarak gösteriyo ama brut benim 2900 kusur olarak görünüyor du ben ise 1751 bekliyordum. bu ödeme maaşa göre mo brut e göre mi ? Ve yasal islem yada sikayet icin nereye basvurabilirim ?? Cevaplariniz icin tesekurler simdiden saygılarımla.

 10. merhaba!
  kısa çalışma ödeneğine dahil olduğum dönemde işgörmezlik raporu aldım cov19 pozitif çıkınca
  1032 tl para yattı şimdi işveren parayı işkura geri iade etmemi istiyor nasıl hareket etmeliyim.

  1. Geçici iş göremezlik ödeneği ödenen sürede kısa çalışma ödeneği ödenmemesi gerekir. Ancak ödemeler önceden yapıldığı için bu tip durumlara rastlanabilmektedir. İşkur’la görüşün eğer yanlışlık varsa söz konusu tutarı iade edin.

 11. Onur bey kolay gelsin şirketim beni kısa çalışma ödeneğinden yararlandırdı benim brüt ücretim 3554 ama fazla mesailerle birlikte değişkenlik gösterebiliyor yani 3554 den yüksek hesaplama yapılırken 3554 mü yoksa ne yattı ise onun ortalaması mı alınacak teşekkürler

 12. Merhaba ben anaokulunda çalişmaktayim.şirket üzerinden çalışmaktayım.16.03.2020 de okullar tatil oldu.koronavirüs den dolayı.şirket kısa ödenegine baş vurdu.450den fazlayız son gün sayısıda59 gündür.arkadaşlarım kabul edildi.beniki edilmedi.işkurla alakalı dediler sigortamizi dondurlar ödemediler.şuanda aktif görünüyor haziranda sözleşmemiz bitiyor o zaman çıkış.verecekler pirim sayim 740 gün 15 tatilde giris cikiş veril 59 gun var hazirana kadar sigorta donduruldu hazinda işsizlik maasi çikar mi.bir de ücretsiz izinden yaranamiyorum maaş ta almıyorum çok madurum ne yapmaliyim teşekür ederim

 13. Merhaba onur bey ben hastanede diş protezde çalışıyorum işveren kisa calisma ödeneğine başvurdu 3 aylık alıcaz fakat yeni düzenlemede dişcilerin 1 eylül de işe başlayacağı yazıyor arada kalan dönem ne olacak kisa calisma odenegi uzatılabilir mi

 14. Merhaba onur bey. Benim sorum şu. Çalıştığım iş yeri 01.04.2020 tarihinde faaliyetleri durdu. K.ç.ö basvuruldu kabul edildi. Ben 3.5 yıldır çalışıyorum orada. Acaba zorlayıcı nedenlerden dolayı istifa etsem kıdem tazminatı alabilir miyim

 15. Merhaba Onur bey kısa çalışma ödeneğim hesabıma yattı fakat maaş haczimden dolayı bu yatan parayı banka haczetti ne yapmam lazım İşkur bankaya banka muhasebeciye topu atıyor ne yapacağım bilmiyorum

   1. Onur bey Merhaba fabrikamız 2 ay lik KÇÖ ye geçiş yaptı.. mayıs ve haziran aylarında 15 er gün izne çıkıyoruz. E-devlet ten alacağım ödeme 1117TL olarak çıkıyor. Peki buna agi dahilmidir? Cevaplarsanz sevinirim.

   2. Agi kesilen gelir vergisinin bir kısmının iade edilmesidir. Kısa çalışma ödeneğinden gelir vergisi kesilmediği için agi ödemesi de yapılmayacaktır.

 16. Onur bey merhaba kçö yararlanıyoruz işverenimizin başvurusu sonucunda ama biz aylık yapmamız gereken 195 saatlik mesaide çalışıyoruz bu olaydan işçinin kaybı ve yapmamız gereken bir şey var ise yazarmısınız, şimdiden teşekkürler

 17. Onur bey merhaba
  Bir kolejde öğretmen olarak çalışıyorum.Kurum kısa çalışma ödeneğine başvurmuş.Ancak biz öğretmenler evden çalışmaya devam etmekteyiz.Okulda neler yapıyorsak veli araması vb. aynı şekilde çalışıyoruz.
  Bu durum yasalmı eğitim kurumlarının kçö baş vurması doğrumudur.
  Bu durumda itiraz edebilirmiyiz.
  Teşekkürler

 18. merhaba onur bey çok güzel bir bilgilendirme yazısı olmuş teşekkür ederim. benim sorum şu ben şu an bir özel eğitim merkezinde öğretmenlik yapıyorum. 14 martta işten ayrıldık ve kçö için işverenimiz bizim adımıza işkura başvuruda bulundu . şartları sağlıyorum ve kçö bana çıktı fakat şöyle bir durum var almam gereken miktarın çok altında .

  Ödeme Türü Dönem Ödeme Gün Miktar SSK Primi Ödeme Tarihi Gerçekleşme Tarihi
  NORMAL 2020 – 04 4 241.85 47.09 05/05/2020 03/05/2020
  NORMAL 2020 – 05 10 604.62 117.72 05/06/2020 –
  NORMAL 2020 – 06 4 241.85 47.09 05/07/2020 –

  e devlette bu şekilde görünüyor. başka kurumlarda çalışan arkadaşlarım ile görüştüm ve başvuruda hata olabileceğini söylediler çünkü onlar alınmasını gerekeni almışlar örneğin nisan ayında 1600 tl civarı.
  birinci sorum nasıl böyle bir hata yapılabilir?
  ikinci olarak işverenimiz düzeltmek için tekrar başvuruda bulundu ve bu mağduriyet giderilir mi? yani tekrar başvuru sonucu kabul edilir mi? ve ben alamadığım ayların da parasını toplu olarak alırmıyım? durum ne kadar sürede çözülür?
  şimdiden teşekkür ederim iyi günler dilerim.

 19. merhabalar onur bey,

  Uretim faaliyetinin tamamina yakininin durduruldugu bir fabrikada kisa calisma odenegine basvuruldugunda (2000’e yakin mavi yaka calisan bulunmakta) yaklasik 300 beyaz yaka calisanin evdev de olsa tam zamanli calistirilmasi mevzuata uygun mudur?

 20. Öncelikle desteğiniz için teşekkür ederim. Eşim 01.04.2020 tarihi itibariyle kısa çalışma yararlanmak üzere tam zamanlı çıkışı yapıldı.(Kelimelerim yanlış kullanmış olabilirim). Fakat 05.05.2020 itibariyle 707.32 tl bir tutar hesabına yattı. E-devlet üzerinden baktığımızda dönem olarak
  2020-04 ödeme günü 12 707,32 tl
  2020-05 ödeme günü 15 884,15 tl
  2020-06 ödeme günü 15 884,15 tl
  olarak gözükmektedir. Eşime göre söylenen tam zamanlı kapalı üzerinden yapıldığı. Bu durumda alması gereken tutar 1752,00 tl olması gerekmiyormudur? (450 gün sigortalılık ve tüm şartlar uygundur) Konu hakkında desteğinizi rica ediyoruz. Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.

  1. Kısa çalışmaya haftalık çalışma süresinin azaltılması şeklinde başvurulmuş olabilir. Konuyla ilgili olarak işvereninizle görüşmeniz gerekir.

   1. Teşekkürler Onur Bey, bir gelişme olunca burada da bildirimini yapacağım diğer arkadaşlara yardımcı olabilir diye.

 21. Onur bey merhabalar, çalışmış olduğum firma kısa çalışma ödeneğine başvurdu ve kabul edildi. Fakat aktif çalışmaya devam ediyoruz. Hatta ödeneği alıyorsak kısa çalışmaya geçmemiz gerekiyor dediğimizde hayır o para bizim hakkımız denildi. Ayrıca sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde maaşımızdan kesildi. Kesilmesi doğru mudur. Bizim bu durumda ne yapmamız gerekiyor. Teşekkür ederim.

  1. Kısa çalışma ödeneği sizin ödemiş olduğunuz işsizlik ödeneğinin karşılığıdır ve ödenek çalışmadığınız günler için ödenir.

 22. Merhaba Onur bey kısa çalışma ödeneği şartlarından 450 gün prim şartını sağlayamıyorum. Ne yapmam gerekir faydalanabileceğim başka bir ödenek mevcut mudur?

 23. Onur bey merhaba,
  Önemli bir konuda sizlere danışmak istemiştim. Faaliyetini tamamen durdurmuş bir şirket, KÇÖ’ne başvurdu ve kabul edildi. Şuan personeller KÇÖ alıyor. Ancak aynı zaman da personel çalıştırıyor ve bu personeller KÇÖ alıyor. Bu doğru bir şey mi? Sigortasız işçi çalıştırmak, İşkur’u yanıltmak gibi bir şey olmuyor mu? Bu şekilde çalışan işçilerin emeğinin karşılığını alması için ne yapılmalıdır? Yardım ve desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim.

   1. Vermiş olduğunuz bilgi için teşekkür ederim Onur bey. Şikayetimizi İşkur’a mı etmemiz gerekiyor?

 24. Onur bey merhabalar. 1. Sorum; Kisa çalışma ödeneğine tam zamanlı durdurma olarak başvuruldugunda, Işçinin sgk primleri ödemesi kesiliyor ve işçi GSS kapsamına giriyor onuda devlet karşılıyor. Devlet Isciye ödenen odenegi daha sonra işverenden tahsil edecek mi. Yada vergi borcu gibi yansıyacak mi?
  2. Sorum; tam zamanlı durdurmadan kaynaklı KÇÖ de işçinin kesilen Sgk primleri işverene herhangi bir sekilde yansıtılacak mi? Işveren acısından herhangi bir borçlanma ve ödeme gerekecek mi?

  Değerli yanıtlarınız için şimdiden teşekkür ederim.

 25. Onur Bey Merhaba;
  Öncelikle yazınız için çok teşekkürler. Benim firmamda kısa çalışma ödeneğine geçiş yaptı. Rahmetli babamdan kaynaklı bir maaş haczim bulunmakta. Bu kısa çalışma ödeneği süresinde de maaşımda kesinti olurmu ? Yoksa bu süre için durdurulurmu ? Eğer durdurulması gerekiyorsa nereye başvurmam gereklidir ? Şimdiden teşekkür ederim. Merakla cevabınızı bekliyorum. İyi günler

 26. Merhabalar onur bey Ocak ayının3.de doğum yaptım nisan ayının 6.da doğum izinim bitti.Şirketime eylül ayına kadar ücretsiz izin talebimin olduğunu belirttimŞirketim nisan ayının 22.sinde analık ücretsiz izin beyanım olduğu halde kçö ödemesi için adıma başvuru yapmışlar şimdi bana para ödemesi yapıldı.Şirketim bu parayı ödememi istiyor parayı ödemek sıkıntı değil para kime gidecek yada benim bir talebim olmadan bu yapılan şey yasal mı?yada ileride bir şekilde bu olay karşıma çıkarmı geri ödemeyi en güvenli şekilde nasıl yapabilirim.TEŞEKKÜRLER.

 27. Merhaba onur bey calistigim firma kçö basvurdu ve basvuru kabul edildi.1 mayıs itibari ile kısa calismaya gecisimiz gozukuyor ancak ilk ayligimiz neden 24 gün üzerinden görünüyor geri kalan 6 güne sizce ne oldu tesekkurler.

 28. Merhaba onur bey calışmış oldugum firma iş faaliyetleri durdugu icin kçö basvurdu ve başvuru kabul edildi bize yatırılacak tutar e devlet üzerinden gözüküyor. 1 mayıs itibariyle kısa çalışmaya gecişimiz görünüyor ancak bize yatırılacak olan gün sayısı ilk ay 24 gün. Sebebini biliyormusunuz teşekkürler.

 29. Merhaba Onur Bey,
  Resmi tatillerde normalde çalışmayan şirketim, bu ayki 19 mayıs ve Ramazan Bayramı tatillerini bize KÇÖ olarak yani çalışmama olarak girmiştir. Şirketin bunu yapmaya hakkı var mı? Normalde çalışılmayan bayram günleri için KÇÖ alınabilir mi?

  1. Çalışılmayan Ulusal Bayram ve genel tatil günleri için bir günlük ücret ödenir. Eğer kısa çalışma dönemine denk geliyorsa söz konusu ücret kısa çalışma ödeneği olarak ödenir.

 30. Merhaba
  İşveren Şirket bazında Kısa calısma modelıne gecılmesıne ragmen personelı bazılarını tam zamanlı olarak calısmaya devam ettırebılırmı ? eger tam zamanlı calısan personel maasın bır kısmını kısa calısmaya sokmak dogrumu?
  Tam zamanlı calısan personelınde sıgorta prim i eksik mi yatacak?

  1. Kısa çalışma işyerinin bir bölümünde uygulanabilir. Ancak bu durumda kısa çalışma yapmayan işçilerin ücreti işveren tarafından tam olarak ödenir.

 31. Merhaba Onur Bey. Hesaplamalarda AGİ dahil ediliyor mu? Ya da AGİ yi işveren mi ödeyecek?

 32. Merhabalar,
  Firmam Nisan ayının ilk haftası kısa çalışma ödeneğine mali müşavir aracılığı ile başvuru gerçekleştirdi, neredeyse pandemi olduğu mart ortasından beri çalışmalarımız azaldı ve uzun süredir evden çalışıyoruz. Firmam Mart ayı maaşımdan da kesinti yaptı Nisan ayından da ama hala edevlette ödenek sonucu bulunmuyor, başvuralar hala değerlendirmede olabilir mi? Bütün şartlarım ödenek için uygun neden hala ekranlarda gözükmüyordur sizce?
  Vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkür ederim.

   1. Merhabalar, 1 Nisan dan 15 Nisana kadar çalıştığım iş yeri gecici olarak ara verildi ve ben 13 nisanda doktor a çıktım ve bana 14 gün rapor düzenledi, kçö kaç gün olarak hesaplanacak, teşekkürler.

   2. Teşekkür ederim, yalnız “süreç tamamlanmasa da ödeme yapılacaktır” demişsiniz.
    Yani e-devlet’de gözükmesede, işkur ödemeyi yapacaktır mı demek istediniz.

 33. Merhabalar,
  Kısa çalışma ödeneği onaylandıktan sonra evlilik sebebiyle yapılan istifalarda kısa çalışma ödeneği işçinin hesabına ödenmeye devam eder mi bu durum kıdem tazminatında problem yaşatırmı?
  Teşekkürler.

  1. iş sözleşmeniz sona erdiği takdirde kısa çalışma ödeneği kesilir. Kıdem tazminatı açısından sorun olacağını düşünmüyorum

 34. İyi günler Onur Bey,

  internette ne kadar KÇÖ yazısı varsa okudum çoğu birbirinin aynı buradaki yorumlara baktım orada da net bir cevap bulamadım. İşverenimin Covid-19 sebebi ile KÇÖ’ye başvurduğunu bugün öğrendim ancak ben sokağa çıkma yasağı olan günler dışında her gün firmanın beni atadığı şantiyede çalışmaya devam ettim ve ediyorum. Bu durumda bu fazladan yaptığım çalışmalar için ek ücret ödemesi olması gerekiyor mu? bu konu ile ilgili olarak bilgi verebilir misiniz?

  1. Çalışmanız normal saatlerde devam ettiyse kısa çalışma ödeneği ödenmemesi gerekir. Şikayet olması durumunda ödenen kısa çalışma ödeneği işverenden faiziyle birlikte geri alınacaktır.

 35. Merhabalar Onur Bey,

  Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalanan firmalarda işkur tarafından çalışana % 60 ödenmektedir.
  İşveren kendi rızasıyla işçiye geri kalan % 40 lık kısmı ödemek isterse bunda herhangi bir sakınca yoktur sanırım. Ancak bunun bordro da gösterilmesi ne şekilde yapılmalıdır. İşveren açısından sıkıntı yaratmaması için. İkramiye tarzında gösterilip vergi ve sgk kesintisi hesaplanması uygun olur mu?
  Teşekkür ederim.

 36. Onur bey merhabalar
  648 gün primim var fakat çalıştığım şirkette part time olarak çalışıyorum kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilir miyim ?

 37. Mrb kolay gelsin ben 10.08.2018 é kadar askerlikten dolay 7 ay 26 gün işsizlik maaşı aldım ve 11.08.2018 tarihinde şu anda çalışmış olduğum yere girdim ama bana kısa çalışma ödeneği çıkmadı 11.08.2018 tarihinden beri aynı yerde çalışıyorum bana 4 günlü kısa çalışma odeneği çıktı sadece Oda önceden aldigim işsizlik masindan kalan 4 gün olarak beliriler Son 3 yılda 570 gün kesintisiz sigortam var ben neden sadece 4 gün alabildim bir yanlışlıkmı var acaba teşekkürler şimdiden. .

   1. İşkura itiraz dilekcesi verdim sonuclandi is veren böyle bildirmiş diyor işveren nasıl bir bildirim yapmışki 4 günlük para yatıyor onu anlamadım

 38. Onur bey merhaba,
  01-30 Nisan tarihleri arasında KÇÖ ‘ye başvuru yaptık ve onaylandı .Başvuru şirkette faaliyetin tam olarak durması şeklindeydi fakat iş gereği çeşitli personellerimizi çeşitli zamanlarda çalıştırmak zorunda kaldık. Çalışan personelin çalıştığı günleri ödemek istiyoruz, çalışmadığı günleri kçö ‘den faydalanmak istiyoruz mümkün müdür. Teşekkürler…

 39. Onur bey merhaba bir sorum olacak cevaplamanizi rica ediyorum işyerim 3 ayligina kapatildi covid nedeniyle kçö .ne işveren başvurmus ama 100 işçinin 60.şina 13.15.16.gün basvurmus 40 nin ise 25.30.30 gun basvurmus 60 kisi magdur ne nereye şikayet etmemiz lazim sizin görusunuz nedir.

 40. Merhabalar işverenim 30 Mart 2020 tarihinde kısa süreli çalışma ödeneğine başvuru yaptı ama mail gelmedi diyor bana tüm şartları taşıyorum işkur is arayan kısmından da sorgulama yaptığımda ödeneğim hala gözükmüyor ama şimdi buradaki yazınızı okudum 5 inde PTT aracılığıyla yaticak demişsiniz IBAN verdim bu arada işkur a acaba yatarmi mail gelmedi diye kcö yatmamazlik olurmu acaba ?

 41. Onur bey merhaba. Nisan ayında 15 gün kçö bildirilmiş ama ben hafta sonları ve resmi tatiller hariç full çalıştım. Bize bu durum hakkında bilği verilmedi çalışma bakanlığına sordum. Sizin hiç çalışmamanız gerrekiyordu dendi. Şikayette bulunsam ücretsiz izinle tehtit edecekler. Nasıl bir yol izlemem gerekiyor. Mayıs 20 haziran 19 kçö bildirilmiş benden full çalışmamı istiyorlar. Ne yapmalıyım

 42. Merhabalar,
  Kısa çalışma ödeneğinde personellerime 7 günlük ücreti yarım değil mağdur olmamaları için tam ödemek istiyorum .Bu İşkur veya farklı kurumlar tarafından sorun yaratır mı ?
  Sadece yarım ücret mi ödemek gerekir ?

 43. Merhaba, yazınızda kısa çalışma süresinde KÇÖ haketmeyen işçilerin işverenden ücret talep edemeyeceğini yazmışsınız.Ben daha öncede sormuştum, KÇÖ hakeden çalışana ilk 7 gün 1/2 ücret ödeme zorunluluğu varken, KÇÖ haketmeyen ücretsiz izinde olan veya emekli çalışanlara ilk 7 gün ücret ödemesi yapmak gerekir mi? ve SGK prim bildiriminde 7 gün göstermeli mi?

  Teşekkürler

 44. Merhabalar onur bey, şirketimiz nisan ayının başında 3 aylık kısmi çalışma için bize muvafakatname imzalatmıştır. Ve çalışma süresi 3/5 şeklinde haftada 3 gün olarak belirlemiştir. Ancak nisan sonunda bunu belirli personelleri devam ettirip bir kısmınıda 0 gün çalışma olarak ayırmıştır. 3 gün çalışanlarda herhangi bir durum yok %60 maaşını alıcaklar ama bizim gibi ayırılanlar devlet tarafından %60 ödenek bekliycez. Çıkmama durumu olursa ücretsiz izine çıkartılıcaz. Ve bu süreçte şirket aracımı bilgisayarımı ve telefonumu teslim alıyorlar. Diğer işçilerden ayırım yapılıyoruz. Ve benim eşimde kısmi çalıltığı için geçinememe durumu söz konusu. Ben 2. Yılımı doldurmuş bulunmaktayım. Bu durumu kabul etmeyip kıdem ve ihbar tazminatımı alabilirmiyim. Cevabınızı lütfen bekliyoruz 115 kişilik şirkette 50 kişi olarak.

 45. Merhabalar,

  Excel dosyasında ödeme xml gönderilirken haftalık çalışılmayacak saati yanlış yazılmıştır.(faaliyet tamamen durmasına rağmen 30 saat yazılmışır.aslında 45 yazılması gerekir.) İşkur listelerinde görünen gün ve rakamlar doğal olarak azdır. Henüz ödemeler yapılmadığı için bu olaydan geri dönüş olup düzeltme yapılabilir mi ?

 46. Merhabalar, işkura bildirim süresini iletmeden işkur ilk gönderilen listeye göre personellere ödeme yapmış. Fakat şuan haketmeyen personellerimizede ücret yatmış oldu, bununla alakalı nasıl bir yol izleyebiliriz?

 47. Onur Bey merhaba,

  Yazınız internet üzerinde karşılaştığım en aydınlatıcı yazı olmuş, teşekkür ederim.

  Vakit ayırabilirseniz iki sorum olacaktı. Çalıştığım işyeri 20 Mart tarihinden geçerli olacak şekilde belirli günler için ücretsiz izin uygulamaya başladı bu tarihten geçerli olmak üzere İşkur’a başvuru yaptı.

  1-20, 21 ve 22 Mart tarihlerinde çalıştım, 23 – 29 Mart arası ücretsiz izin yaptım ve 30, 31 Mart tarihlerinde tekrar çalıştım. İşkur sitesinde Mart ayı için toplam 3 gün KÇÖ gözüküyor. İşveren başvuruyu takiben ilk 1 haftanın devlet tarafından karşılanmadığını söylüyor. Yani 20 – 27 Mart arası. Yazınızdan anladığım kadarıyla bu sürenin yarısının işveren tarafından karşılanması gerekiyor. Yani, 23 – 27 mart arası, toplam 4 günün yarısı, 2 gün için işverenin bana ödeme yapması gerekiyor. Doğru mu anladım?

  2- Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için İşkur sitesinde gözüken günler ile şirket tarafından izine çıkartıldığım günler birbirini tutmuyor. Misal; Nisan için toplam 24 gün ücretsiz izin yaptığım halde İşkur sitesinde 20 gün gözüküyor. İşverene sorduğumda “İşkur ile görüşüyoruz, rakamlarda değişiklik olabilir” gibi ucu açık bir cevap alıyorum. İşkur sisteme yanlış girdiyse düzeltme yaparlar mı? İşveren hatalı bildirdiyse yada İşkur düzeltme yapmazsa nasıl bir yol izlememi tavsiye edersiniz?

  Vakit ayırdığınız için şimdiden teşekkür ederim.

  Saygılarımla.

  1. 1. İlk bir haftalık ücretin yarısının işveren tarafından ödenmesi gerekir. 2. Uygulamanın nasıl olacağını bilemiyorum ama hatalı bir durum varsa düzeltilecektir diye düşünüyorum.

 48. Merhabalar
  İşverenim korona virüs sebebiyle 23.03.2020 tarihinde kısa çalışma ödeneğine başvurdu ancak ben gerekli şartlara uymuyorum. Bu durumda başka herhangi bi ödenekten faydalanabiliyor muyum? Teşekkürler.

 49. Onur bey merhaba şirketimiz 01.04.2020 tarihi itibari ile kısa çalışmaya geçmiş bulunmaktadır ,
  başvuru tarihimiz 23.03.2020 başvurumuzun olumlu sonuçlandığı bilgisi tarafımıza 13.04.2020 tarihinde bildirilmiştir. Bu sebepten dolayı olumlu mu olumsuz mu olduğunu bilmediğimiz için işçiler 10.04.2020 ye kadar tam çalışmış oldular , bize bildirilen haftadan sonra normal çalışılmayacak saat süresi kadar işçiler kısa çalışmadan yararlandı ilk çalışılan haftada bordroda çalıştı olarak bildirdiğimizde bir sorun olur mu , buna ayrı olarak 23 nisan ve 1 mayıs gibi resmi tatil günleri kısa çalışma günü olarak sayılabilir mi ?

  1. Durumu işkura bildirmeniz gerekiyor. Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve Türkiye İş Kurumu tarafından ödenir.

 50. iyi günler 2 oldu sorum yanıtlanmadı kçö için başvuru yaptık bana 1481.95 tl çıkmış 2 ay 7 günlük.Daha önce 8 aylık işsizlik maaşından 5 ay 23 gün almıştım kalan 2 ay 7 gün kçö çıktı sorum şu benim 12 aylık brüt ortalamam 3577 tl iken ve %60 lık kısmı 2146 tl iken neden 1481 tl yattı bilgi alabilir miyim rica etsem

  1. Merhaba Halil İbrahim Bey, yapılan düzenlemede son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden kalan süre kadar kısa çalışma ödeneği ödeneceği belirtilmiş ancak ödeneğin hesabında hangi dönemin esas alınacağı belirtilmemiştir. Uygulamanın nasıl olduğunu bilmemekle birlikte işsizlik ödeneğine hak kazandığınız tarihten önceki 12 ayın esas alınmış olabileceğini düşünüyorum.

   1. onur bey çok teşekkürler hesap yaptığımda gerçekten dediğiniz doğru çıktı işsizlik ödeneğinden önceki son 12 ayı hesaplamışlar Günlerdir sormadığım kalmadı işkur yetkilileri ve alo 170 dahi cevap veremediler sadece dilekçe yazın demekle yetindiler en azından dilekçe vermekten kurtuldum aydınlattığınız için tekrar teşekkürler

 51. Merhaba Onur bey bennim yorumum yayinlanmadi galiba tekrar yazıyorum ,
  Onur ben işveren kısa çalışma ödeneğine başvuru yaptı tüm çalışanlara ama benim 450 günüm yok az günüm var ama kısa çalışma ödeneği kabul olmuş ve param hesabıma yattı ve bende bunu çektim , şimdi işveren de 4 gün sonra arayarak parayi senden faiziyle alicaz diyorlar bu doğru mu benden mi alacaklar…

 52. Onur bey birde şu var benim 450 günüm yok kabul olma şansı yoktu ama işveren benim adimada başvurdu kabul olmuş galiba

  1. Gerekli gün şartlarını sağlamıyorsanız ödeme yapılmayacaktır. Hata sonucu ödeme yapılsa dahi daha sona geri alınması söz konusu olur.

 53. Çalıştığım şirket 16 Mart’ta KÇÖ başvurusu yaptı ve 17 Mart sonrası evden tam zamanlı çalışmaya geçtik. Yeni öğrendik ki, şirket faaliyet durdurma olarak başvuru yapmış ve 83 gün olarak başvurumuz onaylanmış. Ancak biz hala çalışmaya devam ediyoruz. Bu yasa dışı değil mi? Bu durumdaki haklarımız ve izlememiz gereken yollar nelerdir?

 54. merhaba Onur bey
  öncelikle teşekkür ederiz aydınlattığınız için. bir konuyu aydınlatmanıız rica ediyorum. kısa çalışma ödeneğim onaylanmış ve e-devletten kontrol ettiğimde devletin yatıracağı gün tutar ve SGK prim bedeli yazıyor. Görünen SGK prim bedeli emeklilik gün sayımıza eklenecek mi? liste görünümü aşağıdaki gibidir. ikinci sorum da şu? ilerleyen dönemlerde firma bizi işten çıkardığında işsizlik sigortasına başvurduğumuzda mesela 10 ay bir hak kazandık işsizlik sigortası için bu ücreti aldığımızdan dolayı (mesela 30 günlük bir ödeme aldık) 9 ay mı? ücret alacağız

  Dönem Ödeme Gün Miktar SSK Primi
  2020 – 04 6 —— 70.63

  1. 1. Sadece genel sağlık sigortası primi ödendiği için emeklilik gün sayınıza eklenmeyecektir. 2. Evet belirtmiş olduğunuz örnekteki gibi kısa çalışma süresi işsizlik ödeneği alacağınız süreden düşülecektir.

 55. Merhaba,
  Kısa çalışma ödeneğine başvurmuş bir firmada, kısa çalışma ödeneğinden yararlanmayan çalışanın ofise gelmesi zorunlu mudur, evden çalışabilir mi?

 56. Onur Bey Merhaba,

  Kısa çalışma ödeneğine Nisan 1 itibariyle başlattık 45 saatin 30 saati çalışılmıyor.15 saati çalışıyor.
  10 gün bizim tarafımıdan Nisan ayında puantaj yapılırken 7 günlük 0,50 kat sayısı ile yaparken 10 günün iiçinden mi baz alınacak. ayırca hafta tatilleri de ilave olacak mı şimdiden teşekkür ederim

  1. İlk yedi günlük ücreti (hafta tatili dahil) sizin ödemeniz, geri kalan günler için de aylık değil haftalık hesap yapmanız gerekir.

 57. Merhaba iyi günler kolay gelsin üstadım kısa çalışma ödeneği alan bı işçinin agi keslirmi

 58. Merabalar Onur bey. Ben 2007 yılında 8 ay işsizlik ödeneği aldım. Daha sonra 2008 de tekrar aynı çalıştığım işyerinde çalışmaktayım. 12 yıl kesintisiz aynı işletmede çalışıyorum. Kısa çalışma ödeneğinden yaralanabilirmiyim. Daha önceki aldıgım işsizlik ödeneği bir sorun teşkil edermi.

 59. Merhaba çalıştığım iş yeri kısa çalışma ödeneğine basvurdu ben de 30 unda emekli oluyorum işten çıkıs olurmu bu durumda emeklilik için çıkış verilirmi

 60. merhaba onur bey ben turizm çalışanıyım otel kısa çalışma ödeneğine başvurdu ve kabul edildi.edeblette kontrol ettiğimde ise bana ödenecek miktar nisan ayı için 11 gün mayıs ayı için 30 gün ve haziran ayı için 15 gün.bu neden böyle oldu ve neden söylenildiği gibi üç ay yani 90 gün ödeme yapılmıyor.cevap verirseniz çok sevinirim

 61. Merhaba, ben 2 soru sormak istiyorum. Öncelikle 10 gün işveren 20 gün işkur tarfindan ödenen ücrette işveren personelin asgari geçim indirimini tam mı verecek 10 gün e denk gelen gelir vergisi kadar mı.
  2,emekliler bu ödenekten yararlanamdiklari için işveren nasıl bir yöntem uygulamalıdır
  Teşekkürler,sağlıklı günler dilerim.

  1. Kesilen gelir vergisinden fazla olmamak üzere asgari geçim indirimi tam olarak ödenmelidir. Bildiğim kadarıyla emekliler için başvurulabilecek bir destek yoktur.

 62. Merhaba Onur Bey, bir yakınımın çalıştığı firma kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Ancak firmanın çalışanlara gönderdiği protokollerde, bazı çalışanlarda 3 aylık süre için haftalık çalışma saati “0” olarak belirtilirken, bazılarında “15” saat olarak belirtilmiş.

  1- Bu durum, çalışanlar arasında “prim gün sayısı” hesabı bakımından bir farklılık yaratır mı?
  2- Haftalık çalışma süresi “0” saat olarak belirtilenler normalden 90 gün geç emekli olacaklardır diyebilir miyiz? (3 aylık süre sonunda her şeyin normale döndüğü ve çalışanın kalan çalışma hayatını firesiz sürdürdüğü varsayımıyla)
  3- Firma bu 3 ay boyunca çalışanları için devlete “SGK İşçi-İşveren” ve “İşsizlik İşçi-İşveren” paylarını beyan edip ödemeye devam edecek midir? Yani bu süre boyunca çalışanların emekliliğe esas fonunda bir kayıp yaşanacak mıdır?
  4- Yazınızda kısa çalışma süresinin kıdem-ihbar tazminatı ve yıllık izin kazanımında herhangi bir hak kaybına yol açmayacağını belirtmişsiniz. Sanıyorum bu konuyla ilgili Yargıtay kararı mevcut. Bunları da sormayı düşünüyordum ancak gerek kalmadı.

  Detaylı yazınız için ayrıca teşekkürler. Saygılar.

  1. 1. 15 saat çalışan bir işçinin prim gün sayısı 10, 0 gün çalışan bir işçinin prim gün sayısı 0 olacaktır. 2,3. Bu süre zarfında sadece genel sağlık sigortası primi ödenecek diğer primler ödenmeyecektir. Dolayısıyla işçinin gün ve prim kaybı meydana gelecektir.

 63. Onur bey merhaba, verdiğiniz detaylı ve sağlıklı bilgiler için çok teşekkür ederim.
  Benim sorum ; eşim hamileliğin 32. Haftasında 16 haftalık analık iznine ayrıldı, çalıştığı işyeri de kısa çalışma ödeneğine başvurmuş.eşim analık iznindeyken bu ödeneği alabilir mi. ?

 64. Merhaba onur bey ben 19 Aralık 2019 da iş başı yaptım son 3 Senem de primim yok kısa çalışma dönemine geçti iş yerimiz haftalık 30 saat olarak fakat benim primim olmadığı için ödenek alamıyorum ve haftalık 45 saati doldurmam gerekiyormuş covid19 salgını prim yetersiz olduğu için bizi etkilemiyormu haftalık 45 saat çalışmak zorunda mıyız aydinlatirsaniz sevinirim

   1. Teşekkürler onur bey ,haftada 3 gün çalışıyoruz gunde 12 saat olarak ama benim 4 gün çalışmam gerekiyormuş günde. 12 saat son 3 senede primim yok derken toplamda 250 gün primim var son 3 sene içerisinde herkes 3 gün calisiyor artı pazar mesai yapılıyor ama ben 4 gün çalışıyorum mesai olmuyor pazar dahil olmak üzere

 65. KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU YAPTIK ONAYLANDI SONRASINDA YENİ KİŞİ EKLEMEK İÇİN TEKRAR LİSTE GÖNDEREBİLİYOR MUYUZ?

 66. Merhaba, öncelikle kaleminize sağlık çok güzel bir yazı müsaade ederseniz benim de bir sorum var, ben özel okulda öğretmenim bu dönemde bir çok özel okul gibi biz de uzaktan eğitim yapıyoruz ve bunun yanında sınıf öğretmenliği veya eğitim koçluğu gibi işlerle sürekli evden çalışıyoruz, okul başvurusu sonucu bana da bu kısa çalışma ödeneği çıktı ve okul bugün bize attığı mesajda brüt maaşın %60 nın yatacağını iletti ( normalde tam maaş alacaksanız dendi), yazınızdan anladığım kadarıyla hiç çalışmadığım durumlarda bu bu ödeneği zaten alabiliyorum.
  Özetlersek eğer maaşın % 60 nı alacaksam çalışmama hakkım var mı ve eğer çalışırsam okul bunu ödemek zorunda mı ? Teşekkürler.

  1. Eğer işyerinde faaliyetin tamamen durduğu beyan edilerek kısa çalışma ödeneğine başvuru yapılmışsa evden dahi olsa çalışmamanız gerekir.

 67. iyi günler çalıştığım bir firma var kısa çalışma programına başvuru yapıldı
  lakin kısa çalışma programı onaylandıktan sonra işçi kendi isteğiyle işten çıktı firmaya ceza gelirmi yada biz ne yapmalıyız

 68. MERHABALAR
  ÇALIŞMAKTA OLDUĞUM İŞYERİNDE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE BAŞVURULDU.
  HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİMİZ 45 SAATTİR. YAPILAN BAŞVURUDA HAFTALIK ÇALIŞTIRILMIYACAK SAAT 45 SAAT YAZIYOR. ANCAK ŞUAN ÇALIŞIYORUM.
  BENİM SORMAK İSTEDİĞİM ÇALIŞMAK ZORUNDA MIYIM?
  ÇALIŞTIĞIM GÜN İÇİN ÜCRET ALICAK MIYIM?

 69. Merhaba Onur Bey

  2016 Haziran ayında işsizlik maaşına hak kazanmıstım.3 ay maası aldıktan sonra tekrar işe basladım.2017 haziran ayında işten ayrıldıktan sonra kalan hakkımı almaya devam ettim.2017 ekim ayında tekrar işe basladım ve hala devam ediyorum ancak kurumumuz kapandı.kısa ödeneğe basvuru yapıldı.merak ettiğim soru son üç yılda primlerim yeterli olmasına ragmen hesaplamalar ilk hak ettiğim tarih yani 2016 dan mı yoksa kalan üç aylık aldıgım ödenekten sonra (2017 tarihinden itibaren) mi yapılacak? yani burda baz almamız gereken hak ediliş tarihidir değil mi? teşekkürler.

 70. Merhaba Onur bey size bir konuda danışmak istiyorum. Kısa çalışma ödeneği için başvurumu yaptım ancak bir personelimin tc kimlik numarasını yanlış girdim ve evraklarım işkur il müdürlüğü terafından genel müdürlüğe gönderilmiş. Benim bu personelin sgk kayıtlarında T.C. kimlik numarası var acaba başvurusu onaylanır mı? Bu konuda bilgi verirseniz sevinirim. Ayrıca aksi bir durumda yani başvurunun onaylanmaması durumda ne yapabilirim.

  1. Bağlı bulunduğunuz Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile irtibata geçip Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesini güncelleyebilirsiniz.

 71. Onur bey merhaba.bu kisa çalışma odeneginde anlamadığım bir durum var.biz hiç ise gitmezsek mi tam ödenek alacağız.mesala yarı zamanlı gidersek o zaman işveren yarım maaş mı ödeyecek . Oyle bir durumda Ödenek olarak alacağımız tutar değişecek mi. Ben hem çalışıp hem para almazsam bu kisa çalışmanın bana ne gibi bir faydası olacak.

  1. İşe yarı zamanlı giderseniz ücretinizin yarısını işveren ödeyecek. Diğer yarısını ise kısa çalışma ödeneği olarak (yasadaki sınırlar dahilinde) alacaksınız.

 72. Merhaba.
  Kısa çalışma döneminde hafta tatili ücreti ve denk gelen resmi tatiller kim tarafından ödenir?

  1. Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve Türkiye İş Kurumu tarafından ödenir.

 73. kısa çalışma ödeneğinde sigortalarımız yatacak mı?

  iş kur sitesinde “Sigorta prim ödemesi yapılır.” yazıyor. burası kafa karıştırıcı. işçinin sigorta primi ayrı, başka bir prim daha mı var? 3 ay kısa çalışmaya tabi olursam, ben 3 ay geç mi emekli olacağım mesela, 3 ay ücretsiz izne gönderilmiş gibi olacağım.? Teşkr.

 74. Kolay gelsin. Bu ödenekten yararlanmak icin aynı iş yerinde mi 3 yıl çalışmamiz lazım.yoksa parca parca 450 gün olsa yeter limi

 75. Onur Bey,

  Gerçekten çok aydınlatıcı bir makale , elinize sağlık .
  Kısa Çalışma ödeneği başvurusu yapıldığında işçinin alacağı ücreti AGİ etkilemiyor diye anlıyorum. Ya da AGİ bu süreçte nasıl işliyor diye sorsam.

  Cevabınız için şimdiden teşekkürler,

 76. İşveren kısa çalışma ödeneğine başvurduktan son işçi kısa çalışma süresi bitikten sonra evlilik dolayısıyla istifa ederse kıdem tazminatı kaybı olur mu ? Tazminat hangi ücretten hesaplanır.

  Teşekkürler

 77. onur bey merhaba,
  kısa çalışma ödeneğinin cumhur başkanlığı kararı ile daha önceki yıllarda işşizlik ödeneği hakkından düşülmemesi yönünde kararlar alınmış. bugün yaşanana gelişmeler neticesinde aynı durum söz konusu olabilir mi. değerlendirmenizi alabilir miyiz.
  teşekkürler.

 78. onur bey merhabalar.
  emekli çalışanım.işyerim 2.kez 3 aylık kısa dönem uyğulamasını başlattı.bu uygulama emekli çalışanlar için çok sıkıntılı mali olarak.bu yüzden işi bırakmak durumundayım size sorum tazminatımı bu sebebten ötürü alma şansım varmıdır.hiç bir sitede ayrıntılı bir bilgi edinemedim.iyi çalışmalar diler teşekkürlerimi sunarım.

 79. Onur bey kurumsal bir sanayi otomotiv şirketinde çalışıyorum çalıştığımız yerde kısa çalışma uygulamasına geçilecek ve bunun için 3 aylık süre için imza attık
  1. Sorum bu imzanın bizim açımızda herhangi zararı varmı.
  2. Sorum kısa çalışma uygulaması başladıktan sonra işten ayrılsam işsizlik maşı alabilirmiyim.
  3.Sorum işyeri devletin ödeyecegi paradan eksik kalan ücreti ödeme zorunlulugu varmı.

  1. 1. Kısa çalışma uygulamasına gidilebilmesi için işçilerin onaylarının alınması zorunluluğu bulunmamaktadır.
   2. Kısa çalışma başladıktan sonra işten işsizlik ödeneğine hak kazanacak şekilde ayrılırsanız kalan işsizlik ödeneğini alabilirsiniz.
   3. İşverenin aradaki farkı ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır.

 80. onur bey merhaba;

  kısa çalışma ödeneğine baş vuracağız fakat mali analiz raporu yazmamızı istiyorlar, bu raporun dispozisyonununu yada bir örneğini hiçbir yerde bulamadım sizde var ise benimle paylaşır mısınız?

  iyi çalışmalar.

 81. Onur Bey çok güzel aydınlatmışsınız teşekkürler fakat işçi kısa çalışma döneminde ücret farkını işverenden talep edemez diyor ya işveren kendisi bu farkı verse işveren için herhangi bir sıkıntı olur mu ? Sonuçta personel ücretini tam almadığı için başka yerde iş arayışına girebilir. Cevabınız için şimdiden teşekkürler..

 82. Onur bey,
  Birkac sorum olacak.
  1- kisa calisma odeneginde devletin odedigi ucret disinda kalan ucreti sirket oder diye bir kural var mi? Devlet bu kurali takip eder mi?
  2- kisa calisma odenegi esnasinda sgk odemeleri eksik mi yatar?
  3- kisa calisma odenegi esnasinda kisi isten cikarilir veya istifa ederse (99 oncesi girisli) tazminatlari bu eksik odeme uzerinden mi olur?
  4- kisa calisma odenegi issizlik maas fonuna nasil etki eder?
  5- kisa calisma odenegi sirketin batmasi ve borclarini odeyemez hale gelmesi sonrasi, calisanlarin 3 aylik maaslarina kadar verilen maksimum 19bin tllik odenegi etkiler mi?
  Busorulara alo 170 veya iskurda cevap alamadik.

  Tesekkurler.

  1. 1. Kısa çalışmanın 15 gün için yapıldığını düşünürsek; 15 günün ücretini işveren, geri kalan 15 günün ücretini işsizlik sigortası fonu öder. 2. Eksik günlerin sgk primleri ödenmez. Bu günler “18-Kısa Çalışma Ödeneği” olarak bildirilir. 3. Kısa çalışma dönemi kıdem tazminatı açısından çalışılmış gibi değerlendirilir. Dolayısıyla tazminat kaybı olmaz. 4. Yazıda açıklanmıştır. 5. Eğer ücret garanti fonundan bahsediyorsanız, kısa çalışmayı etkilemez.

   1. Üstad, peki 15 günlük kısa çalışmada çalışılan 15 günün ücretini işveren işçinin güncel maaşından mı, yoksa kısa çalışmada belirlenen primin %60’ı üzerinden mi öder?

   2. Merhaba,
    E devletten görüntülediğim İşsizlik ödeneği/ İş kaybı sorgulama ekranda Nisan 15, Mayıs 15 ve Haziran 11 gün olarak bildririm mevcut, şirkette çalışmamızda devam etmekte.
    Yani 15 gün çalışıp 15 gün çalışmayacağım.İ(30 günlük prim gün sayısı ele alındığında) Peki hafta içi çalışma sayısına oranlarsak ben kaç gün işe gideceğim, kaç gün gitmeyeceğim.
    Bilgilendirme yapabilir misiniz.

 83. Sendikalı bir kurumda çalışıyorum ve saat ücreti üzerinden kazanç sağlıyoruz. Saat ücretim: 12,74 TL Günlük brüt kazancımız 12,74 x 7,5 =95,55 TL’dir.
  Bu bilgilere göre;
  Benim 1 günlük kısa çalışma ödeneğim bu (95,55 / 0,60 = 57,33 TL. Damga vergisi hariç ) mu ?

  Şuan ocak ayı içerisinde planlı olarak 7 iş günü kısa çalışma ödeneği alıcağımızı düşünürsek bu sürede ki kazancım 401,31 TL’mi olucak Vergi hariç tutarr.

  Bu kazancımız gelir vergisine tabi olacak mı ?

  Şimdiden sorularımı yanıtsız bırakmadığınız için teşekkür ederim.
  Saygılarımla, kaleminiz keskin olsun.

  1. Merhaba onur bey kısa çalışmadan yararlanıyorum ve işveren maaşınız tam vercez dedi sorum şu maaş hacizim var kesinti nasıl olacak teşekkürler

   1. Kısa çalışma ödeneği nafaka borçları dışında haczedilemez. Ancak işverenin verdiği kısmın dörtte biri haczedilebilir.

   2. Kısa çalışma ödeneği alıyorum su an bir buçuk aydan beri evdeyim üç ay almam gerek normalde e Devlet te yazıyor fakat işveren telefon açtı beni işe geri çağırdı kısa çalışma ödeneği ni iptal edilecek dedi benm iznimle gidersem geri kalan bir buçuk ayim iskura iade olurmu ayrıca astım hastalığı m var ilac kullaniyorum fakat raporum cok eskide kaldı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir