Asgari Süreli İş Sözleşmesi

asgari süreli iş sözleşmesi

Bu yazımızda İş Kanununda belirtilen sözleşme türleri arasında yer almayan ancak uygulamada rastlanan asgari süreli iş sözleşmesi ve bu sözleşmeye bağlı olarak çalışan işçilerin hakları incelenecektir. Bir diğer sözleşme türü olan azami süreli iş sözleşmesi ve bu sözleşmeye tabi olarak çalışan işçilerin hakları Azami Süreli İş Sözleşmesi başlıklı yazımızda incelenmiştir.

Asgari Süreli İş Sözleşmesi Nedir?

Asgari süreli iş sözleşmelerinde asgari bir süre belirlenir ve bu süre içinde iş sözleşmesi bildirimli fesih yoluyla feshedilemez. Belirlenen asgari sürenin bitiminden itibaren ise iş sözleşmesi belirsiz süreli iş sözleşmesi olarak devam eder. İş Kanununda asgari süreli iş sözleşmelerine ilişkin bir hüküm bulunmasa da Deniz İş Kanununda yer alan “Süresi belirsiz hizmet akti, 14’üncü maddede yazılı durumlar dışında gemiadamının işe alınmasından itibaren altı ay geçmedikçe bozulamaz.” hükmü asgari süreli iş sözleşmelerinin en tipik örneğidir.

Asgari süreli iş sözleşmeleri yapısı itibariyle belirsiz süreli iş sözleşmelerine daha yakın olduğundan belirli süreli iş sözleşmelerinin yapılabilmesi için aranan objektif koşullar asgari süreli iş sözleşmeleri için geçerli değildir. Dolayısıyla İş Kanununun 11. maddesinde belirtilen objektif koşullar bulunmasa da tarafların asgari süreli iş sözleşmeleri yapması mümkündür. [1]

Asgari Süre İçinde Tarafların Hakları Nelerdir?

Asgari süre içinde tarafların iş sözleşmesini bildirimli fesihle sona erdirmesi mümkün değildir. Ancak iş sözleşmesinin İş Kanununun 24. ve 25. maddeleri uyarınca haklı nedenle derhal feshi  her zaman mümkündür.

Asgari süre içinde taraflar bakiye süre ücreti ve uğranılan zararın karşılanması gibi belirli süreli iş sözleşmesinin sahip olduğu korumadan yararlanırlar. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için Belirli Süreli İş Sözleşmesi ve Feshi başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz. Asgari süreli iş sözleşmeleri genel itibariyle belirsiz süreli sayıldığından asgari süre içinde iş sözleşmesi feshedilen işçi işe iade davası açma yoluna da gidebilir. Ancak bu durumda işçinin bakiye süre ücretini talep etmesi mümkün değildir.[2]

Asgari Sürenin Bitiminden Sonra Tarafların Hakları Nelerdir?

Asgari sürenin sona ermesiyle birlikte iş akdi belirsiz süreli sayılacağından taraflar; bildirim öneli ve işe iade davası gibi belirsiz süreli iş sözleşmesinin sahip olduğu haklardan yararlanırlar.

Asgari Süreli İş Sözleşmelerine Konulan Cezai Şart Hükümleri Geçerli midir?

Asgari süreli iş sözleşmelerine; asgari süre içinde olmak ve tek taraflı olamamak kaydıyla tarafların fesih hakkını sınırlandıran cezai şart hükümleri konulabilmektedir. Tek taraflı olsa bile işçi lehine konulan ve işverenin fesih hakkını sınırlandıran cezai şart hükümleri de geçerliliğini korur.[3]

Kaynaklar

[1] Y.İ.B.B.G.K. 23.02.2018 gün, 2017/1 E, 2018/2 K.

[2] Şahin Çil, Yargıtay İlke Kararları, Açıklamalı 7. Baskı, Ankara, 2016, s.316-318.

[3] Yargıtay 9. H.D. 21.12.2017 gün, 2015/18041 E, 2017/22001 K.

Onur Koçak

Yazar: Onur Koçak

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Onur Koçak diger yazıları →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir