4857 Sayılı İş Kanunu Soruları 1

İSG Sınavı Soru Bankası

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

2. “Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye …… ilişkisi denir” Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

4. İş Kanunun kapsamına giren nitelikte bir işyerini kuran, her ne suretle olursa olsun devralan, çalışma konusunu kısmen veya tamamen değiştiren veya herhangi bir sebeple faaliyetine son veren ve işyerini kapatan işveren kaç ay içerisinde bölge müdürlüğüne bildirimde bulunmak zorundadır?

Correct! Wrong!

5. “İş müfettişlerince inceleme sonucunda muvazaalı işlemin tespiti halinde, bu tespite ilişkin gerekçeli müfettiş raporu işverenlere tebliğ edilir. Bu rapora karşı tebliğ tarihinden itibaren ……. içinde işverenlerce yetkili iş mahkemesine itiraz edilebilir.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

6. Aşağıdakilerden hangisi 4857 sayılı iş kanunu kapsamında yer alır?

Correct! Wrong!

7. “İş ilişkisinde veya sona ermesinde eşitlik ilkesine aykırı davranıldığında işçi, …. aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilir.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki ifadelerde hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

8. “İşyerinin devri halinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumludurlar. Ancak bu yükümlülüklerden devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren ….. ile sınırlıdır.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

9. "İşverenin, devir sırasında yazılı rızasını almak suretiyle bir işçisini, holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devretmesi hâlinde de geçici iş ilişkisi kurulmuş olur. Bu fıkra kapsamında geçici iş ilişkisi, yazılı olarak …. ayı geçmemek üzere kurulabilir ve en fazla …. defa yenilenebilir." Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

10. İş kanununa göre süresi kaç yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur?

Correct! Wrong!

calismamevzuati.com 'da yapılan paylaşımları faydalı buluyor musunuz?

Sonuçları görüntüle

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

Diğer Sorular İçin>>>

Anasayfa>>>

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının tarafımızın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir