A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular

Çıkmış Sorular

2013 yılından 2018 yılına kadarki çıkmış ve yayınlamış tüm A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sorularını içermektedir.
Soru havuzundan 20 tane rastgele soru seçilmektedir. Bir sonraki girişinizde Rastgele 20 soru gelecektir.
Başarılar.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı 2013-2018 arası çıkmış ve yayınlanmış tüm sorular.

1. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’e göre, iş güvenliği uzmanlarının eğitimleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi elektrikli el aletleri ile ilgili iş güvenliği tedbirlerinden değildir?

 
 
 
 

3. Yürürlükte olan mevzuata göre kıdem tazminatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

4. Depoların parlayıcı sıvılarla doldurulmasında, araç ile depo arasında topraklama hattı bağlantısı yapılmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

5.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi; asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişiyi ifade eder?

 
 
 
 

6.

Yukarıda örnek olarak verilen güvenlik piramidindeki (Heinrich) boşluklara en üstten en alta doğru sırasıyla gelmesi gereken ifadeler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 
 
 
 

7. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre “Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere…………………….. tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme,……… kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir.” cümlesindeki boşluğa gelecek ifadeler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

8.

İşveren, çocuk ve genç işçinin işe başlamasından önce veya çalışma esnasında, çalışma koşullarında değişiklik olması gerektiği hâllerde, bu değişikliği yapabilmesi için aşağıdaki hangi hususları göz önünde bulundurmak zorunda değildir?

 
 
 
 

9. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

10. Makina Emniyeti Yönetmeliği esaslarına göre makine talimatlarının hazırlanması ile ilgili aşağıda verilen genel ilkelerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

11. Aşağıda verilen ifadelerden, karbon dioksit – karbon monoksit – metan gazları için sırası ile hangisi doğrudur?

 
 
 
 

12. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ nde yer alan “Vinçlerin periyodik kontrollerinde yapılacak olan statik deneyde deney yükü, beyan edilen yükün ………., dinamik deneyde ise …………… olması gerekir.” cümlesindeki boşluklara sırası ile aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 
 
 
 

13. Kimyasal maddelere maruziyetin tespiti amaçlı iş hijyeni ölçüm, test veya analiz sonuçlarının değerlendirilmesine yönelik, kısa ve uzun süreli referans maruziyet süreleri aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
 

14.

“Birbirleriyle karışmayan iki sıvıdan biri diğeri- nin üzerine dağılarak küçük damlalar meydana Bu damlalar bir süre için yanıcı sıvının üzerini, kaplar, yanmayı durdurup yayılmasını önler.” şeklinde tanımlanan yangın söndürme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

15.

I- Gebe çalışanın sigarasız ve dumansız bir ortamda gerekli aralıklarla oturarak veya rahatça uzanacak şekilde fiziksel ve zihinsel olarak dinlenmesini sağlayacak şartlar temin

II-Gebe çalışanlar diğer şartlar dikkate alınmaksızın özellikle günün erken saatlerinde iş başı yaptırılır.

III- Gebeliğin durumuna göre dinlenme araları ihtiyaca göre daha sık ve uzun olarak düzenlenir.

Gebe çalışanlarla ilgili yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

 
 
 
 

16. I- Kadın işçinin kocası da işin postalar hâlinde yürütüldüğü aynı veya ayrı bir işyerinde çalışıyor ise, kadın işçinin isteği üzerine, gece çalıştırılması, kocasının çalıştığı gece postasına rastlamayacak şekilde düzenlenir.

II- Aynı işyerinde çalışan karı kocanın aynı gece postasında çalışma istekleri, işverence, karşılanmaz.

III- Belediye sınırları dışındaki her türlü işyeri işverenleri ile belediye sınırları içinde olmakla beraber, posta değişim saatlerinde alışılmış araçlarla gidip gelme zorluğu bulunan işyeri işverenleri, gece postalarında çalıştıracakları kadın işçileri, sağlayacakları uygun araçlarla ikametgâhlarına en yakın merkezden işyerine götürüp getirmekle yükümlüdür.

Yukarıda ifadelerden hangileri doğrudur?

 
 
 
 

17. Yangının çeşidine uygun söndürücü malzemeler kullanılması gerekir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

18.

I- Yalnızca sözleşme yapılan ortak sağlık ve güvenlik biriminden eğitim alınması zorunludur.

II- İlgili mevzuatın değişmesi hâlinde yıllık eğitim programına bağlı kalmaksızın çalışanların uygun eğitim almaları sağlanır.

III- Yıllık eğitim programında, verilecek eğitimlerin konusu, hangi tarihlerde düzenleneceği, eğitimin süresi, eğitime kimlerin katılacağı, eğitimin hedefi ve amacı hususlarına yer verilir.

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

 
 
 
 

19.

Tarım ve hayvancılık işleri ile uğraşarak geçimini sağlayan bir çiftçinin çalışma hayatında karşılaşabileceği durumlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 

20. I- Elektrik akımının/geriliminin kesilmesi

II- İletkenlerin kısa devre edilmesi

III- İletkenlerin topraklanması

Yeraltı kablolarında yapılacak bir çalışmada, yukarıdaki işlemlerden hangilerinin yapılması gereklidir?

 
 
 
 

****   Örnek Sınav Sorular İçin Tıklayınız… *****

  • Hatalı soruları aşağıdaki “Hatalı Soru Bildir” sekmesinden bildirebilirsiniz.
  • Soru Önermek isterseniz “Soru Öner” sekmesinden sorularınızı bize iletebilirsiniz.

 

Hatalı Soru Bildir                                        Soru Öner

Fatih Aktaş

Yazar: Fatih Aktaş

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Fatih Aktaş diger yazıları →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir