Basın İş Kanununa Göre Haklı Fesih

Basın İş Kanununa Göre Haklı Fesih

Haklı fesih halleri taraflara bildirim sürelerine uymaksızın iş sözleşmesini feshetme hakkı tanıyan hallerdir. 4857 Sayılı İş Kanununda ayrıntılarıyla sayılmasına rağmen Basın İş Kanununda haklı fesih halleri sınırlı bir şekilde ele alınmıştır. Bu nedenle işçiler ve işverenleri için haklı fesih sebebi olan birçok durum gazeteciler ve işverenleri için haklı fesih sebebi değildir. Bu yazımızda Basın İş Kanununa göre haklı fesih halleri mevzuat ve yargı kararları ışığında incelenecektir.

Gazetecilerin Haklı Fesih Halleri Nelerdir?

Bir gazetenin veya süreli yayının politika ve karakterinde gazeteci için şeref veya şöhretini veya manevi menfaatlerini ihlal edici önemli bir değişiklik olursa, gazeteci ihbar süresini beklemeden iş sözleşmesini feshedebilir.

Basın İş Kanununa Tabi İşverenlerin Haklı Fesih Halleri Nelerdir?

Gazeteci görevi ile ilgili olarak bilerek veya ağır kusuru neticesinde gazete veya süreli yayının itibar veya şöhretine zarar verecek fiil ve harekette bulunursa işveren ihbar süresini beklemeden iş sözleşmesini feshedebilir. 

İşveren tarafından verilen görev gazetecinin şeref ve şöhretine zarar verecek nitelikteyse gazetecinin iş sözleşmesi bu görevi yapmadığı gerekçesiyle feshedilemez.

Haklı Nedenle Fesih Hakkının Kullanabilmesi İçin Hak Düşürücü Süre Var mıdır?

4857 Sayılı İş Kanununun aksine Basın İş Kanununda haklı fesih için herhangi bir hak düşürücü süre öngörülmemiştir.

Basın İş Kanununa Tabi Belirli Süreli İş Sözleşmeleri Haklı Nedenle Feshedilebilir mi?

Yukarıda sayılan durumların gerçekleşmesi halinde belirli süreli iş sözleşmeleri de belirsiz süreli iş sözleşmeleri gibi haklı nedenle feshedilebilir.

Ücreti Ödenmeyen Gazeteci İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Feshedebilir mi?

Basın İş Kanununda ücreti ödenmeyen gazetecilerin iş sözleşmelerini haklı nedenle feshedip feshedemeyecekleri düzenlenmemiştir. Bu konudaki boşluk Yargıtay tarafından doldurulmuş ve ücreti ödenmeyen gazetecilerin iş sözleşmelerini haklı nedenle feshedebilecekleri hüküm altına alınmıştır. [1]

Devamsızlık Yapan Gazetecinin İş Sözleşmesi Haklı Nedenle Feshedilebilir mi?

4857 Sayılı İş Kanununa göre belirli şartların gerçekleşmesi halinde devamsızlık yapan işçilerin iş sözleşmeleri haklı nedenle feshedilebilir. Ancak Basın İş Kanununda bu yönde bir düzenleme bulunmamaktadır. Yargıtay vermiş olduğu bir kararında bu yönde bir düzenleme bulunmamasını boşluk olarak görmemiş ve devamsızlık nedeniyle gazetecilerin iş sözleşmelerinin feshedilemeyeceğini hüküm altına almıştır.[2]

Hastalanan Gazetecilerin İş Sözleşmeleri Hastalık Nedeniyle Feshedilebilir mi?

Hastalanan gazetecilerin iş sözleşmeleri uğradığı hastalık nedeniyle feshedilemez. Ancak hastalığın altı aydan fazla sürmesi halinde tazminat verilmek suretiyle iş sözleşmesi feshedilebilir. Bu şekilde iş sözleşmesi feshedilen gazeteciler iyileştiği takdirde işyerinde uygun bir iş varsa bir yıl içinde eski işine alınır. [3]

Kaynaklar

[1] Yargıtay 9. H.D. 14.04.2008 gün, 2007/14130 E, 2008/8314 K.; Yargıtay 9. H.D, 24.06.2008 gün, 2007/17396 E, 2008/17526 K..

[2] Yargıtay 7. H.D. 02.04.2014 gün, 2013/26958 e, 2014/7294 K.

[3] Yargıtay 9. H.D, 08.04.2008 gün, 2007/27731 E, 2008/7815 K.

Onur Koçak

Yazar: Onur Koçak

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Onur Koçak diger yazıları →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir