İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli Belgesinin Askıya Alınması ve İhtar Puanı

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 8. maddesinin 2. fıkrasına göre işverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde göreviyle ilgili mevzuat ve teknik gelişmeleri göz önünde bulundurarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve aksaklıkları, tedbir ve tavsiyeleri belirler ve işverene yazılı olarak bildirir. Eksiklik ve aksaklıkların düzeltilmesinden, tedbir ve tavsiyelerin yerine getirilmesinden işveren sorumludur. Bildirilen eksiklik ve aksaklıkların acil durdurmayı gerektirmesi veya yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı ve benzeri acil ve hayati tehlike arz etmesi, meslek hastalığına sebep olabilecek ortamların bulunmasına rağmen işveren tarafından gerekli tedbirlerin alınmaması hâlinde, bu durum işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanınca, Bakanlığın yetkili birimine, varsa yetkili sendika temsilcisine, yoksa çalışan temsilcisine bildirilir. Bildirim yapmadığı tespit edilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının belgesi üç ay,tekrarında ise altı ay süreyle askıya alınır.

Aynı zamanda işyeri hekimi ve diğer sağlık personeline ihtar puanı uygulamasıyla ilgili olarak İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 40. Maddesinde ” (Değişik ibare:RG-18/12/2014-29209) 41 inci maddede yer alan yetki belgesinin geçerliliğinin doğrudan iptalini gerektiren durumların dışındaki ihlallerde, EK-11 ve EK-12’de belirtilen ihtar puanları uygulanır.” hükmü yer almakta olup söz konusu Ek11′ deki tabloda yer alan birinci, ikinci, beşinci, altıncı ve yedinci sırasında belirtilen mevzuat ihlalleri işyeri hekimi ve diğer sağlık personeliyle ilgili hükümlerdir.

Bu durumda;

Yetki Belgesinin Geçerliliğinin Doğrudan İptalini Gerektiren Durumların Dışındaki İhlaller ve Kusur Dereceleri Nelerdir?

 • İşyeri hekimlerinin görev ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda denetim başına- İhlalin Derecesi[Orta] – İhtar Puanı[20]
 • Diğer sağlık personelinin görev ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda denetim başına-İhlalin Derecesi[Orta] – İhtar Puanı[20]
 • İşyeri hekimlerinin, Bakanlıkça tehlike sınıflarına göre belirlenen çalışma sürelerine uymaması durumunda-İhlalin Derecesi[Orta] – İhtar Puanı[20]
 • Diğer sağlık personelinin, Bakanlıkça tehlike sınıflarına göre belirlenen çalışma sürelerine uymaması durumunda-İhlalin Derecesi[Orta] – İhtar Puanı[20]
 • Denetim, kontrol ve incelemelerde istenen bilgi ve belgeleri vermemesi veya geciktirmesi durumunda-İhlalin Derecesi[Orta] – İhtar Puanı[20]

İhlallerin İhtar Puanı Nasıl Uygulanır?

 • Yetki belgesinin geçerliliğinin doğrudan iptalini gerektiren durumların dışındaki ihlallerde, yönetmeliğin EK-11 ve EK-12’de belirtilen ihtar puanları uygulanır.
 • Bir takvim yılı içinde orta ihlallerin ihtar puanlarının toplamının 60’ a ulaşması durumunda işyeri hekiminin ve diğer sağlık personelinin o yıl içinde işleyecekleri diğer orta ihlaller bir üst derecenin tavan puanı esas alınarak uygulanır.

İhtar Puanlarında Toplam Üst Sınır Nedir? Aşılması Durumunda Ne olur?

 • Bu yönetmelik uyarınca yetkilendirilen işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin belgesinin geçerliliği ihtar puanları toplamının 100 puana ulaşması durumunda altı ay süreyle askıya alınır.
 • Belgesi askıya alınan işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin İSG-KATİP sistemi üzerindeki mevcut tüm sözleşmeleri, askıya alınma sürecinin başlangıcından itibaren herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilir.
 • Yetki belgelerinin geçerliliği askıya alınan kişiler askıya alınma süresince bu yönetmelik kapsamındaki yetkilerini kullanamazlar.

İş Kazası Veya Meslek Hastalığının Meydana Gelmesinde İhmali Yargı Kararı İle Kesinleşen işyeri Hekiminin Belgesinin Geçerlilik Durumu?

 • Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali yargı kararı ile kesinleşen işyeri hekiminin belgesi altı ay süreyle askıya alınır.

İhlallere İlişkin İhtar Puanları Ne Zaman Silinir?

 • Beş yıllık sürenin sonunda vize işlemini tamamlayan işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin; uygulanmasının üzerinden en az bir yıl geçmiş olan tüm ihtar puanları silinir.

İhlallere İlişkin İhtar Puanlarına İtiraz Edilebilir Mi?

 • Evet bu yönetmelik uyarınca kişi ve kurumlara uygulanan ihtar puanlarına ilişkin itirazlar İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne yapılır.

İhtar Puanlarına İtiraz Başvuru Süresi Nedir?

 • İşlemin tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içinde Genel Müdürlüğe yapılır

İtiraz Komisyonunun Çalışma Şekli Nasıldır?

 • İtiraz Komisyonu, bu Yönetmelik uyarınca yetkilendirilen veya belgelendirilen kişilerin belgelerinin askıya alınması veya iptali ile ilgili itirazları değerlendirerek karara bağlar. Komisyonun kararı, oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu belirleyicidir. Komisyon kararı, Genel Müdürlükçe uygulanır.

Not: Yazı sadece işyeri hekimi ve diğer sağlık personeline yönelik hazırlanmış olup yönetmeliğin ilgili maddelerinden özet halinde sunulmuştur. İş güvenliği uzmanının belgesinin askıya alınması ve ihtar puanı ile ilgili yazıya ulaşmak için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir