İş Hukukunda Feragatname ve Geçerliliği

Feragatname

Feragatname Nedir?

Feragatname kavramı HMUK’da yer almakta olup hakkın talep ve dava edilebilirliğinden vazgeçme anlamına gelir. Feragat sözleşmeleri genel olarak, ibraname ve sulh sözleşmeleriyle karıştırılmaktadır. İbranamede ve sulh sözleşmesinde borç sona ererken, feragat sözleşmelerinde borç devam etmesine rağmen talep ve dava hakkı sona erer. Bu kapsamda ibraname ve sulh sözleşmeleri itiraz hakkı verirken, feragatname defi hakkı verir. (İbraname ile ilgili ayrıntılı bilgiye İbranamenin Geçerlilik Şartları başlıklı yazımızdan, sulh sözleşmesi ile ilgili ayrıntılı bilgiye İş Hukukunda Sulh Sözleşmesi ve Geçerliliği başlıklı yazımızdan ulaşabilirsiniz. 

İş Hukukunda Feragatname Hangi Hallerde Geçerlidir?

İş güvencesine ilişkin hükümlerin yer aldığı İş Kanununun 18 – 21. maddeleri işçilere işe iade davası açma hakkı vermektedir. Uygulamada işçilerden feragat sözleşmeleri alınarak işe iade davası açılmasının önüne geçilmek istenmektedir. Bir ay içinde dava açmayarak işe iade davası açma hakkından vazgeçebilecek bir işçinin feragatname ile dava açma hakkından vazgeçmesi hayatın olağan akışına uygun değildir. Genel olarak kıdem tazminatı şartı olarak işçilere feragatname dayatılmakta ve haklarını bilmeyen işçiler tarafından söz konusu feragat sözleşmeleri imzalanmaktadır. Mahkemeler vermiş olduğu birçok karar ile feragat sözleşmelerinin iş hukukunda kullanımını sınırlamıştır. Yargıtay, iş güvencesine ilişkin hükümlerin kamu düzenine ilişkin olduğunu, işe iade davası açma hakkını ortadan kaldıran işlemlere değer verilemeyeceğini, haklarını tam ve eksiksiz olarak almayan işçilerin dava hakkından vazgeçmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirterek düzenlenen feragatnameleri geçersiz saymıştır.

İş hukukunda sadece dava açıldıktan sonra düzenlenen feragatnameler geçerli sayılabilmektedir. Dava açıldıktan sonra düzenlenecek bir feragatname ile davanın sona erdirilmesi mümkündür.

İbranamelerde Yer Alan Feragate İlişkin Hükümler Geçerli midir?

Uygulamada feragate ilişkin hükümlerin ibranameler içerisinde yer aldığı görülmektedir. Ancak ibranamenin geçerli olabilmesi için fesihten sonra bir aylık süre öngörülmüştür. Bir aylık süreden sonra işe iade davası açma süresi de geçmiş olacağından feragate ilişkin hükümlerin bir geçerliliği kalmamaktadır.

Sonuç

İş hukukunda feragatname düzenlenerek işçilerin işe iade davası açmasının önüne geçilebilmesi mümkün değildir. Bu kapsamda düzenlenen feragatnameler geçersizdir. Ancak dava açıldıktan sonra hüküm kesinleşene kadar dava açan tarafın davadan feragat etmesi her zaman mümkündür.

Yazar: Onur Koçak

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Onur Koçak diger yazıları →

2 Comments on “İş Hukukunda Feragatname ve Geçerliliği”

  1. Her yıl ocak ayında fazla mesai feragatnamesi imzalayan bir kişi işten ayrıldıktan sonra fazla mesai ücreti talep edebilir mi?

    1. Sözünü ettiğiniz belgenin fazla çalışma muvafakatnamesi olduğunu düşünüyorum. Fazla çalışma muvafakatnamesi sadece fazla çalışma yapmayı kabul ettiğinizi gösterir. Her halükarda fazla çalışma ücretinin tarafınıza ödenmesi gerekecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir