İhbar Süresi Hakkında Tüm Merak Edilenler

ihbar süresi

İhbar (Bildirim) Süresi Nedir?

Belirsiz süreli iş sözleşmeleri durumu karşı tarafa belirli bir süre önceden bildirmek suretiyle her zaman feshedilebilir. Bu durumda fesih, irade beyanının açıklandığı tarihte değil Kanunda öngörülen sürelerin sonrasında gerçekleşir. İş hukukumuzda söz konusu süreye ihbar (bildirim) süresi, ihbar süresi tanınarak yapılan feshe ise bildirimli fesih adı verilir.

İş Kanunu Kapsamında İhbar Süreleri Ne Kadardır?

İş Kanunumuzun 17. Maddesinde asgari ihbar süreleri belirtilmiş olup yapılacak fesih belirtilen sürelerin sonunda gerçekleşir. Kanunda belirtilen ihbar süreleri aşağıda belirtilmiştir:

6 aya kadar2 Hafta
6 ay – 1,5 yıl arası4 Hafta
1,5 yıl – 3 yıl arası6 Hafta
3 yıldan fazla8 Hafta

İhbar süreleri feshin gerçekleşeceği tarihe göre değil fesih bildiriminin yapıldığı tarihe göre belirlenir.

Örnek: 2 yıl 11 ay çalışan bir işçinin ihbar süresi 6 haftadır. Fesih tarihinde işçinin kıdeminin 3 yılı aşacak olması ihbar süresini değiştirmeyecektir.

İhbar Süresi Ne Zaman Başlar?

İhbar süreleri fesih bildiriminin karşı tarafa ulaşması ile sonuç doğurur ve fesih bildiriminin yapıldığı günü takip eden gün işlemeye başlar. Fesih ise ihbar süresi kadar haftanın geçmesiyle gerçekleşir. Örneğin iki haftalık ihbar süresi olan bir işçinin fesih bildirimi Pazartesi günü yapılmışsa, işçinin işyerinde çalışacağı son gün iki hafta sonraki pazartesi günüdür. İşçi çalışmış olduğu son gün ücrete hak kazanır ve aynı gün işçinin iş sözleşmesi feshedilir. Fesih bildirimi işçinin raporlu olduğu günde yapılmışsa ihbar süreleri rapor bitiminden itibaren işlemeye başlayacaktır.

Örnek 1: 01.01.2018 tarihinde işe başlayan bir işçiye fesih bildirimi 01.03.2018 tarihinde (Perşembe günü) yapılmışsa iş sözleşmesi 15.03.2018 tarihinde (Perşembe günü) sona erer. İşçi 15.03.2018 tarihi için de ücrete hak kazanır.

Örnek 2: 01.01.2015 tarihinde işe başlayan bir işçiye fesih bildirimi 06.04.2018 tarihinde (Cuma günü) yapılmışsa iş sözleşmesi 01.06.2018 tarihinde (Cuma günü) sona erer. İşçi 01.06.2018 tarihi için de ücrete hak kazanır.

İhbar Süreleri Azaltılabilir veya Arttırılabilir mi?

Kanunda öngörülen ihbar süreleri asgari olup sözleşmeler ile arttırılabilir. Ancak ihbar sürelerine ilişkin hüküm nispi emredici nitelikte olduğu için hiçbir şekilde azaltılması mümkün değildir.

İhbar Süresi En Fazla Ne Kadar Arttırılabilir?

İhbar süreleri tarafların fesih hakkını önemli ölçüde ortadan kaldıracak kadar yüksek olmamalıdır. Yargıtay konu ile ilgili olarak bir sınırlama yapmış ve ihbar sürelerinin, yasada öngörülen sürelere kötü niyet tazminatı için öngörülen sürenin eklenmesinden daha fazla olamayacağını belirtmiştir. (Kötüniyet tazminatı ile ilgili bilgilere “Kötüniyet Tazminatı Nedir ve Kimler Hak Kazanır” başlıklı yazımızdan ulaşabilirsiniz.) Bu hükme göre ihbar süreleri en fazla, yasada öngörülen sürelerin dört katı kadar olabilir. Bu kapsamda ihbar süreleri en fazla aşağıdaki kadar olabilir:

6 aya kadarEn fazla 8 Hafta
6 ay – 1,5 yıl arasıEn fazla 16 Hafta
1,5 yıl – 3 yıl arasıEn fazla 24 Hafta
3 yıldan fazlaEn fazla 32 Hafta

İhbar Süreleri İşçi ve İşveren İçin Farklı Belirlenebilir mi?

İhbar sürelerinin işçi ve işveren için eşit olması genel kuraldır. Ancak İş Hukukunda yer alan işçi lehine yorum ilkesi gereği işveren için belirlenen ihbar süresi işçi için belirlenen ihbar süresinden fazla olabilir. Eğer işveren için belirlenen ihbar süresi işçi için belirlenen ihbar süresinden daha azsa işveren için de fazla olan ihbar süresi uygulanmalıdır.

Belirli Süreli İş Sözleşmeleri Bildirimli Olarak Feshedilebilir mi?

Belirli süreli iş sözleşmeleri sözleşmede belirtilen sürenin dolması ile sona erer. Kanunda da belirtildiği üzere bildirimli fesih sadece belirsiz süreli iş sözleşmeleri için geçerlidir.

İş Güvencesi Hükümlerinden Yararlanan İşçilerin İş Sözleşmeleri Bildirimli Olarak Feshedilebilir mi?

İş güvencesi hükümlerinden yararlanan (Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan) işçilerin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. İş sözleşmesi geçerli nedene dayalı olarak feshedilen işçilere de ihbar süreleri verilmesi zorunludur.

Bildirimli Fesihte Fesih Nedeninin Karşı Tarafa Bildirilmesi Gerekli midir?

Bildirimli fesih iş güvencesi hükümlerinden yararlanan bir işçi için yapılacaksa fesih nedeninin işçiye bildirilmesi zorunludur. Ancak iş güvencesi hükümlerinden yararlanmayan işçiler için böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır.

Bildirimli feshi yapan taraf işçiyse bildirim nedeninin karşı tarafa bildirilmesi zorunluluğu yoktur.

Bildirimli Fesihlerde Fesih Bildirimi Nasıl Yapılmalıdır?

Bildirimli fesihlerde fesih iradesinin ve feshin gerçekleşeceği tarihin açık bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir.

İş güvencesi hükümlerinden yararlanacak işçilerin fesih bildirimlerinin yazılı yapılması zorunluluğu İş Kanunumuzda yer almaktadır. Bu nedenle iş güvencesi hükümlerinden yararlanan işçiler için fesih bildiriminin yazılı olması geçerlilik koşuludur.

İş güvencesi hükümlerinden yararlanmayan işçilerin fesih bildirimlerinin yazılı yapılması ile ilgili açık bir kural bulunmamaktadır. Ancak İş Kanunumuzun 109. Maddesinde İş Kanununda öngörülen bildirimlerin ilgiliye yazılı olarak ve imza karşılığında yapılması gerektiği genel kuralı bulunduğu için bildirimli fesihlerde de bildirimlerin yazılı olarak yapılması gerekmektedir. Ancak açık bir şekilde belirtilmediği için iş güvencesi hükümlerinden yararlanamayan işçiler için fesih bildirimlerinin yazılı olması geçerlilik koşulu değil ispat koşuludur.

İhbar Süresi İçindeki İşçinin Hakları Nelerdir?

İhbar süresi içindeki işçi halen işyerinin işçisi olduğundan tüm haklarından diğer işçiler gibi yararlanmaya devam eder. Örneğin ihbar süresi içinde ikramiye ödemesi yapılacaksa ihbar süresini kullanan işçiye de ikramiye ödenmesi gerekir.

Haklı Nedene Dayalı Fesihlerde Karşı Tarafa İhbar Süresi Tanınır mı?

İş Kanununun 24. maddesinde sayılan haller işçilere ve 25. maddesinde sayılan haller işverenlere derhal fesih hakkı verir. Bu hallerde karşı tarafa ihbar süresi tanımaya gerek yoktur. Ancak Yargıtay’a göre karşı tarafın rıza göstermesi halinde, hak düşürücü süreye dikkat edilmek kaydıyla, haklı nedenlerle fesihlerde de ihbar süresi tanınabilir. Ancak fesih hak düşürücü süre geçtikten sonra yapılırsa karşı tarafın ihbar tazminatı isteme hakkı doğar.

İhbar Süresi Kullanılırken Taraflar Haklı Nedenle Fesih Hakkını Kullanabilir mi?

İhbar sürelerinin kullanılması tarafların haklı nedenle fesih hakkını ortadan kaldırmaz. Gerekli koşullar oluştuğu takdirde ihbar süresi içinde dahi olsa taraflar haklı nedenle fesih hakkını kullanabilir.

İhbar Süresi İçinde İş Bulan İşçi İhbar Süresi Dolmadan İşten Ayrılabilir mi?

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere bildirimli fesihlerde iş sözleşmesi ihbar süresinin sonunda sona erer. Bu nedenle fesih bildirimini işveren de yapsa süre dolmadan işçi işten ayrılamaz. Aksi takdirde fesih işçi tarafından yapılmış sayılır ve işveren buna dayanarak işçiden ihbar tazminatı talep edebilir.

İhbar Süreleri İçinde İşçiye Yeni İş Bulması İçin İş Arama İzni Verilir mi?

Yeni iş arama izni ile ilgili ayrıntılı bilgilere İş Hukukunda Yeni İş Arama İzni başlıklı yazımızdan ulaşabilirsiniz.

İşveren İhbar Süresi Kullandırmak Yerine İhbar Sürelerine İlişkin Ücreti Peşin Ödeyerek İş Sözleşmesini Feshedebilir mi?

Bildirimli fesih işveren tarafından yapılıyorsa işveren ihbar sürelerine ilişkin ücreti peşin ödeyerek iş sözleşmesini feshedebilir. Bu durumda fesih için ihbar sürelerinin dolmasına gerek yoktur. Ancak ihbar süresinin bir kısmının kullandırılıp geri kalan kısmın ücretinin ödenmesi mümkün değildir. İşveren bu iki durumdan hangisini uygulayacağını başta belirlemelidir. 

İhbar sürelerine ilişkin olarak peşin ödenecek ücret belirlenirken ücrete ek olarak işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülmesi mümkün sözleşme ve Kanundan doğan menfaatler de göz önünde bulundurulmalıdır. Söz konusu hesaplama için “İhbar Tazminatı Hesaplama” başlıklı yazılarımızı okuyabilirsiniz.

İşçi İhbar Süresi Kullanmak Yerine İhbar Sürelerine İlişkin Ücreti Ödeyerek İş Sözleşmesini Feshedebilir mi?

İhbar sürelerine ilişkin ücretin peşin ödenerek iş sözleşmesinin feshedilmesi sadece işverene tanınmış bir haktır. İşçiler tarafından bu hakkın kullanılması mümkün değildir.

Peşin Ödeme Yapmak Suretiyle İş Sözleşmesinin Feshedilmesi Durumunda İşçinin Hakları Nelerdir?

Yargıtay kararlarına göre ihbar sürelerine ilişkin ücretin peşin ödenmesi durumunda iş sözleşmesi derhal feshedileceğinden işçi ihbar süresi verilmiş olsaydı ihbar süresi içinde hak kazanacağı ücretlerden yararlanamaz. Ancak Yargıtay son yıllarda vermiş olduğu kararlarda işverene verilen peşin ödeme yapmak suretiyle fesih yetkisinin işçinin doğacak haklarından yoksun bırakılması amacıyla kullanılamayacağını belirtmiştir. Örneğin ihbar süresi verilmiş olsaydı kıdem tazminatı hakedecek bir işçinin iş sözleşmesinin peşin ödeme yapmak suretiyle feshedilmesi durumunda fesih yetkisinin kötüniyetli olarak kullanıldığı sonucuna ulaşabiliriz. Bizce bu gibi durumlarda (peşin ödeme yapmak suretiyle iş sözleşmesinin feshedilmesi işçiyi bazı haklarından yoksun bıraktırmak için yapılmışsa) işçi ihbar süresi kullanmış olsaydı hakedeceği haklarını işverenden talep edebilir.

İhbar Sürelerine Uyulmaması Durumunda İşçinin ve İşverenin Hakları Nelerdir?

Belirsiz süreli iş sözleşmesi (haklı nedenle derhal fesih hariç) ihbar sürelerine uyulmaksızın feshedilmişse ihbar sürelerine uymayan tarafın karşı tarafa ihbar tazminatı ödemesi gerekir. Eğer ihbar tazminatını aşan tutarda zarara uğranılmışsa ayrıca maddi ve manevi tazminat talep edilebilir. İhbar tazminatı ile ilgili ayrıntılı bilgi için “İhbar Tazminatı Hakkında Tüm Merak Edilenler” ve “İhbar Tazminatı Hesaplama” başlıklı yazılarımızı okuyabilirsiniz.

Yaşlılık Aylığı (Emeklilik), Toptan Ödeme veya Yaş Hariç Emeklilik Kriterlerine Sahip Olma (15 yıl 3600 gün vs) Nedeniyle İş Sözleşmesini Fesheden İşçinin İhbar Sürelerine Uyması Gerekir mi?

İşçinin yaşlılık aylığı, toptan ödeme veya yaş hariç emeklilik kriterlerine sahip olma (15 yıl 3600 gün vs) nedeniyle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda ihbar sürelerine uyma yükümlülüğü yoktur. Dolayısıyla işveren söz konusu nedenlere dayalı olarak kıdem tazminatını alarak iş sözleşmesini fesheden işçiden ihbar tazminatı isteyemez.

İşverence Yapılan Fesihlerde İşçi Yaşlılık Aylığı Talebinde Bulunabilir mi?

İşverence yapılan fesihlerde ihbar süresi içindeki işçinin yaşlılık aylığı talebinde bulunması feshin işverence yapıldığı gerçeğini değiştirmez. Aynı zamanda ihbar tazminatına hak kazanacak şekilde iş sözleşmesi feshedilen bir işçinin fesihten sonra yaşlılık aylığı talebinde bulunması ihbar tazminatı almasına engel değildir.

Muvazzaf Askerlik Nedeniyle İş Sözleşmesini Fesheden İşçinin İhbar Sürelerine Uyması Gerekir mi?

Muvazzaf askerlik nedeniyle iş sözleşmesini, kıdem tazminatı alarak, fesheden işçinin ihbar sürelerine uyma yükümlülüğü yoktur.

Evlilik Nedeniyle İş Sözleşmesini Fesheden Kadın İşçinin İhbar Sürelerine Uyması Gerekir mi?

Evlilik nedeniyle iş sözleşmesini, kıdem tazminatı alarak, fesheden kadın işçinin ihbar sürelerine uyma yükümlülüğü yoktur.

İhbar Süresi İçinde İş Sözleşmesi Askıya Alınırsa Ne Olur?

Askerlik (muvazzaf askerlik hariç), kanunlardan doğan çalışma ödevi, hastalık veya gebelik nedeniyle geçici iş göremezlik, gözaltına alınma veya tutukluluk, grev ve lokavt, zorlayıcı nedenlerle işyerinde işin durması ve mazeret izinleri gibi iş sözleşmesinin askıda olduğu hallerde ihbar süresi işlemez. Dolayısıyla ihbar süresi içinde iş sözleşmesi askıya alınırsa ihbar süresi durur ve askı halinin sona ermesiyle ihbar süresi işlemeye devam eder.

İhbar Süresi İçinde Yıllık İzin Kullanılır mı?

İş Kanununun 59. maddesine göre iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi halinde ihbar süresiyle yıllık ücretli izin süreleri iç içe giremez. Ancak söz konusu madde sadece iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi halini düzenlemiştir. Dolayısıyla iş sözleşmesi işçi tarafından feshedilir ve işçi ihbar süreleri içerisinde yıllık ücretli izin kullanmak isterse ihbar süreleri içerisinde yıllık ücretli izin kullanabilir.

Kaynakça

-Mehmet Erol, İşverenin İş Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülükleri, Birleşik Matbaacılık, İzmir, 2014

-Prof. Dr. Sarper Süzek, İş Hukuku, Beta, Yenilenmiş 8. Baskı, İstanbul, 2012

-Şahin Çil, Yargıtay İlke Kararları, Açıklamalı 7. Baskı, Ankara, 2016

-Yargıtay 7. H.D. 07.12.2015 gün, 2015/39221 E., 2015/24474 K. Aktaran Şahin Çil, Yargıtay İlke Kararları, Açıklamalı 7. Baskı, Ankara, 2016

Onur Koçak

Yazar: Onur Koçak

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Onur Koçak diger yazıları →

81 Comments on “İhbar Süresi Hakkında Tüm Merak Edilenler”

 1. Merhaba,
  4.5 yıllık çalışanım. Çalıştığım şirket Nisan Ayının başında 1 Haziranda geçerli olacak şekilde fesih ihbarında bulundu. Ben de 1 Haziranda işe başlamak üzere başka bir şirketle anlaştım. Eski çalıştığım şirket ihbar süresi içinde karar değiştirip kıdem tazminatı vermeksizin beni işime devam etmeye zorlayabilir mi?

 2. Onur bey merhaba, öncelikle bilgilendirmeleriniz için çok teşekkür ederim. 1 nisan 2017 de başladığım özel kurumdan ayrılmayı düşünüyorum. Benim sözleşmemde ihbar süresi belirtilmişti. Çalışma süresi ile ilgili bir bilgi olmadan yazılmıştı. İnternette 3 yıldan fazla çalışanlar için ihbar süresi 8 hafta gibi bir bilgi okudum. Oysaki ben Haziran başında söylerim. Temmuza kadar çalışırım kimse zor durumda kalmasın diye düşünmüştüm sözleşmede yazana güvenerek. Beni 8 hafta çalıştırabilirler mi yoksa sözleşmede yazan süre mi geçerli? İlginiz için şimdiden teşekkür ederim.

  1. İhbar süresi olarak sözleşmede 2 hafta yazıyor. En önemli bilgiyi atlamışım. Tekrar teşekkürler.

 3. Belirsiz süreli sözleşmemi işveren ekonomik nedenden dolayı 19.03.2020 de fesetti 42 gün ihbar surem var onu tamamladım beni yanına çağırdı istifa dilekçeni yaz dedi ben yazmadım şimdi benden habersiz çıkışımı verebilirmi istifadan ekonomik sıkıntısı yok firmanın 3 tane eleman daha aldı benim yerime de aldı yıllık iznim var kıdemi netten hesaplıyorlar burutten hesaplaması gerekirken personeller arasında zamlarda ayrımcılık yapıyor kimine çok yapıyor kimine hiç yapmıyor 57 saat haftalık çalışmam var öyle tatilim çay saatim hiç yok ameliyat oldum 20 gün raporlu olmama rağmen 1 hafta sonra beni tehdit ederek ise gelmemi yoksa çıkışımı vereceğini söyledi mecburen gittim bütün ulusal milli tatillerde de çalıştım parmak izi sistemi var firmada bunları dava açsam haklarimi alabilirmiyim

 4. Merhaba,

  Emekli bir personelimizi işten çıkardık. Bu personele ihbar tazminatı ödememiz gerekir mi? Gerekirse emeklilerin bulunduğu bir kanun maddesi varmıdır?

  Teşekkürler.

 5. Onur bey, 17.04.2019 işe girişim yapıldı.25.04.2020 tarihinde çıkışım verilecek.İhbar süresinden sonra yıllık izin hakediyor muyum?Takvime göre ihbar sürem 21.04.2020 de bitiyor.Teşekkür ederim

 6. 07092015 san beri ayrı yerde çalışıyorum işyeri kapandığı için işten çıkarılıyoruz yanlış bize yeni söyledi(07032020) kapanış tarihi bu ayın sonunda (31/032020) ihbar tazminatımı alma hakkım varmı ve birde bize bir imza attırıyorlar ihbar süresiyle ilgili ben imza atmasam sorun olur mu

  1. İhbar tazminatı alma hakkınız vardır. İhbar süresinin geçmiş tarihte bildirildiğine ilişkin bir belge imzalatıyorlarsa imzalamamanız sizin yararınızadır.

  2. Merhabalar .30.05.2017ise girişim 30.04.2020de sağlık sorunları nedeniyle belirsiz süreli iş sözleşmesi tek tarafli fesih edicem .kabul edilmeme gibi bişey yasarmiyim sizce teşekkür ederim şimdiden

 7. merhaba,
  1- işveren sözlü olarak fesih belirttikten 3 ay sonra yazılı ihbar bildirimi geldi ve evrakta belirtilen fesih tarihi ihbar süresinin bitiş tarihinden 3 hafta daha erken. burada işverenin ödemesi gereken ihbar süresinin kullandırılmayan kısmı mı mıdır yoksa ihbar önelinin tamamı mı ödenir?

  2- işveren tanıdığı ihbar süresi içinde eşlenek personeli istihdam etti. Yasal olarak, işten çıkartılan kişi yaptığı işi yeni personele öğretmek ve anlatmak ile yükümlü müdür?

  3- ihbar süresi sözlü olarak yapılması ve yazılı bildirim gelene kadarki süre zarfında tüm personel maaşlarına zam yapılmıştır, ünvana göre maaşlar sabitlenmiştir, ancak şahsıma zam yapılmamıştır(%0). ihbar süresi resmi olarak bildirilmeden tüm firmaya zam yapılıp tek kişiye yapılmaması yasal mıdır?

  teşekkür ederim.

  1. 1.İhbar süresinin bir kısmı kullandırılmış olsa da ihbar tazminatının tamamının ödenmesi gerekir. 2.İhbar süresi içinde işyeri işçisi olduğunuz için işverenin emir ve talimatlarına uymanız gerekir. 3.Aynı şekilde işverenin de eşit davranma ilkesine aykırı davranmaması gerekir.

 8. Merhaba
  Öncelikle bilgilendirmeleriniz için teşekkür ediyorum.

  13.04.2015 tarihinde başladığım işe 25.02.2020 tarihinde verdiğim istifa dilekçem ile 28.02.2020 tarihinde sonlandırmış olacağım. İhbar tazminatım ödenecek ancak yıllık izin paramın ödenmesi gerekir mi gerekmez mi çok anlayamadım. Onu sormak istedim açıkcası. Eğer ihbar süresini kullandırıyor olsalardı, izin haketmiş olacak ve parasını alacaktım, ancak ihbar tazminatı ödendiği durumda izin haketme olur mu?

  Tekrardan teşekkürler.

  1. İş sözleşmenizin ihbar tazminatı ödenerek feshedildiği tarihte yıllık izin alacağınız varsa ödenmesi gerekir. İhbar süresi kullandırılmış olsaydı yıllık izne hak kazanacak olmanız sonucu değiştirmez.

 9. Merhaba,
  İşverenim beni işten çıkarttı ve bana suçlu olduğumu yazan bir tutanak imzalatmak istedi ben imzalamayınca bu sefer ihbar sürem için bir tutanak gönderdi ve bana tutanağı kamerasız bir odada imzalattı şuan ihbar süremi kullanmaktayım bu süreçte mesai arkadaşlarım ve müdürümüz sürekli olarak ağzımı aradıklarını fark ettim sanki benim işverenim hakkında kötü bir söz söylememi istiyorlarmış gibi üzerime bir baskı kuruyorlar ve mesai saatı içinde sürekli beni germeye çalışıyorlar bu durumda ne yapmalıyım ?

 10. MERHABA
  21 şubat 2019 yılında işe başladım.29 ocak 2020 tarihinde işten çıkarılacağim bildirildi.26 Şubat 2020 ihbar sürem bitiyor.sadece kıdem tazminat mı alacağım bu süre zarfında yıllık izin paramıda talep edebilirmiyim.

 11. Merhaba ,
  İlk sigorta başlangıç tarihim 20.01.2000 ve toplam sigorta prim günüm 5 bin günden fazla. Son 13,5 yıl aynı şirkette çalışıyorum. Değişen üst yönetim eski personeli yıpratmak kaydıyla tazminat hakediş durumuna göre sürekli işten çıkarıyor. Benim yaşadığım durum özellikle son 1 yıldır çok yıpratıcı şöyle ki; performansa dayalı zam öne sürülerek bana düşük oranlı zam yapıldı (2019 yılı için) , özellikle son 5 aydır sürekli psikolojik baskı (direktör o bölgeyi kafasında bitirdi, senin bolge kâr etmiyor, senin kadro tehlikelide vb) yapıyor. Ünlemli mailler, “….yapmayanin affı yok..” vb üstü kapalı tehdidlerle istifaya zorluyor. Benden daha sonra ise giren arkadaşlardan dayanamayıp istifa edenler oldu (fazla mesai ödenmedi gerekçeli fesih) . Bu şirketten kıdem tazminatı alarak ayrılmanin bir yolu yok mu? Mobbing ispatı veya hâkimi ikna çok zor. Yoneticime ayrılacağımi söyledim ama o da istifaya zorluyor. Çok yıpratıcı bir süreç ama göz göre göre tazminatı bırakıp gitmek hele de 13 seneden fazla çalışılan bir işyerinden bu şekilde ayrılmak çok acı verici. Kıdem alabilmek için bir çözüm yolu var mıdır? Ayrıca fazla mesailer ödenmedi gerekçeli (haftalık 45 saatten fazla olanlar , mail , tanık vb) tek tarafli fesihlerde dava hem tazminat hemde mesailerin alınması yönünde mı ilerliyor.yardim ve önerileriniz ricasıyla

  1. Eğer kanıtlayabilirseniz fazla çalışma ücretinin ödenmemesi haklı fesih sebebidir. Kıdem tazminatı ve fazla çalışma ücreti talebiyle dava açabilirsiniz.

 12. Evlilikten dolayı özel sektörden ayrılıyorum. Geçen sene mart 19 da nikah yapmıştım bu sene mart başı dilekçemi vereceğim. İhbar sürem yok diye biliyorum önceden bildirmem gerekiyor mu haklarımı alabilir miyim yardımcı olursanız sevinirim

 13. Mrb iyi aksamlar ben bir isyerinde part time Calsyorum bir yılı geçti.beni cok az yaziyorlardi mobing uyguluyorlardı buna arkadaşlarımda şahit vs.Isten ayrılacağımı söyledim ve yillik iznimi kullandım sonra bazi seyler yolunda gitmedi isime devam etmek istediğimi belirittim birebir müdür ile konuşmadım arkadaşlarım konustu.cikmam gerektiğini soylemisler.Ama ayrılmak istemiyorum ne yapabilirim

 14. Merhaba,

  Ocak 2015 yılından beri aynı şirkette çalışıyorum, çeşitli terfiler, 3-4 şehir değişikliği ile şuanki konumumda 6 ayımı doldurdum ancak şirkrtten ayrılmak istiyorum.
  Şuan içeride yeni kazandığım ile beraber 30 gün yıllık iznim var.

  İşten ayrılmak için başlıca sebebim fazla mesai ve fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi, reddedilmesi. Mesai saatlerinin kesinlikle yetersiz olduğu, kişi başına düşen sorumluluğun aşırı olduğu bir firmadayım. Haliyle fazla mesai ile beraber eve de iş kalıyor ve izin günlerinin de bir anlamı olmuyor.

  Haftada 2 gün iznim mevcut.
  İstifamı vermem dahilinde, ihbar süremin tazminatının 4 haftalık kısmını yıllık izinlerimin ücretinden, bir kısmını toplu olarak iş arama izinleri ile düşürmeyi düşünüyorum. Bunlar dışında fazla mesaiyi kanıtlayıp haklı şekilde fesih de bir yol.
  Yardımcı olabilirseniz memnun olurum.
  Şimdiden teşekkür ederim.

 15. Merhaba. Ben özel bir sektörde 26.02.2013 tarihinden beri çalışıyorum geçen sene mart 19 da nikah yaptım ve şimdi evlilikten dolayı işten ayrılmak istiyorum muhasebeci şubatın 26sına kadar bekleyip istifanı verirsen bir yılın daha dolar ve tazminatını da ona göre alırsın dedi fakat bu ihbar süresi kafamı karıştırdı benim için geçerli mi o tarihi beklersem sıkıntı olur mu nikah yaptığım tarihe kadar istediğim herhangi bir gün istifamı versem tazminata hak kazanır mıyım

 16. 08.08.2017 tarihinden bu yana madende çalışıyorum.15.01.2020 tarihinde işi bırakmak istiyorum.kendim emekliyim.şirket ihbar süresi olarak 6 hafta çalışmam gerektiğıni söylüyor. Ben emekli olduğum için ihbar çalışma zorunluluğum varmı bu sürede senelik izin kullansam ihbar süremden düşermi . Teşekkürler.

  1. İhbar süresine uymanız gerekir. İş sözleşmesi işçi tarafından feshedildiğinde ihbar süresi içerisinde yıllık izin kullanabilir.

 17. İyi çalışmalar
  İşyerinden istifa etmek istiyorum
  İstifa
  1.nedenim ücretin çok düşük olması
  2. Nedenim Max fazladan 3 saate kadar yoğun olan günlerde mesaiye bırakılıyoruz, mesai ücretini vermeyi reddediyorlar, bunu işin hafif olduğu günlerde izin kulandırmaya mecbur bırakıyorlar gerekçeleri ise madi kriz nakit sıkıntısı olarak belirtiyorlar
  İşten bu sebepten ayrılmak istiyorum.
  Benim hukuki olarak hakkım nedir.
  Kendim istifa edip ihbar süresine uyarsam ihbar ve tazminatımı yada haklımıyım haklıysam ne yapmalıyım ?

  1. Haftalık ortalama çalışma süreniz 45 saati aşmıyorsa denkleştirme söz konusudur. iş sözleşmenizde bu yönde bir onayınız olup olmadığına bakmak gerekir. Eğer onayınız varsa bu çalışma sistemine uymanız gerekir. Asgari ücretin altına düşmediği sürece ücretinizin düşük olması haklı fesih nedeni değildir.

 18. Merhaba. Ben devlet kurumuna atandım. İşverenim ihbar çalışırken 2 saatlik iş arama iznimi kullanmayacağımı iletti. Böyle birşey var mı

 19. 02.04.2018 yılında başladığım işimden 02.03.2020 tarihinde istifa etsem ve ihbar çalışırsam ihbar süresi içinde 2. Senem dolacaktır bu süre içerisinde senem dolduğu için yıllık izin hakkı kazanır mıyım teşekkürler:)

  1. Fesih ihbar süresinin bittiği gün geçerli olur. Dolayısıyla fesih tarihinde bir yıllık süreyi doldurursanız yıllık izne hak kazanırsınız

 20. Isverenin bana verdiği ihtar süresini imzalamadım bunun sonucunda işveren çalışma arkadaşlarımdan imza aldı bana da ihtar süresini kabul etmediğime dair imza aldı

 21. Merhabalar 19.04.2018 tarihinde ise başladım fakat haksız neden den dolayı ihbar süresi verildi. ihdar suresi verilince adliyeye giderek ihtar tazminatımı fazla mesaimi talep ettim
  Bu süreç içerisinde ihtar süresine uymak zorunda mıyım. Uymadigim zaman işveren tazminat isteme hakkı olur mu
  Fakat işveren benden tazminat isteme hakkı doğar diye şuan için işe devam ediyorum .

  1. İhbar süresi tanınmışsa ihbar tazminatı hakkınız olmaz. İhbar süresi içerisinde işten çıkarsanız fesih sizin tarafınızdan yapılmış kabul edilir.

 22. Merhabalar ,

  Ben 05.10.2019 ‘da işe başlayıp 31.03.2020 ‘da ayrılacağım ve şirket ihbar süresinin parasını peşin vereceğini iletti. Şimdi benim sormak istediğim soru şu ; İhbar süresinde 1,5 yıl ve fazla olanlar için 6 haftalık ihbar süresi mevcuttur. Benim çalışma sürem gün olarak 543 gün yapıyor ama ay olarak kontrol edildiğinde 5 gün eksik kalıyor. Şimdi ben ihbar tazminatınını 6 haftya mı hakediyorum yoksa 4 hafta mı ?

 23. ihbar süresinde işveren fesihten vazgecerse işci kabul etmezse ne olur ihbar süresi devam edermi

 24. Merhaba
  Çalıştığım şirket mağaza kapatıyor haliyle bizi çıkartacaklar benim size sormak istediğim
  07.01.2019 da girdim ve
  21.12.2019 tarihindede çıkışımı verecekler ihbar tazminatı kaç gün olur ve kıdem tazminatı alabilir miyim ?

  1. Çalıştığınız süre 6 ay ile 1,5 yıl arasında olduğu için 4 hafta ihbar süreniz vardır. Eğer işveren ihbar süresini kullandırırsa toplam çalışmanız 1 yılı geçeceğinden kıdem tazminatına hak kazanırsınız. Ancak işveren iş sözleşmenizi ihbar sürelerine ilişkin ücreti (ihbar tazminatı) peşin ödeyerek feshederse toplam çalışma süreniz 1 yıl olmayacağından kıdem tazminatına hak kazanamazsınız.

 25. Merhaba Onur bey
  Belirsiz süreli 19 aydır calistigim isyerim isin sona ermesinden dolayı iş akdimi sonlandırdı ve işten ayrılmadan 2 hafta önce bildirim yaptı
  Bu durum normalde 6 haftalık olması gereken ihbar süresini etkiler mi ..
  brüt maaşım 4176 TL
  aydinlatirsaniz sevinirim teşekkürler…..

  1. Çalışma süreniz 1,5 yıl ile 3 yıl arasında olduğu için 6 hafta ihbar süreniz vardır. Bu sürenin bir kısmının kullandırılıp bir kısmının ücretinin verilmesi mümkün değildir.

 26. İşimden istifa ettim ve 8 haftalık ihbar sürem var. Bunun bir kısmını çalıştım ancak başka iş buldum ve hemen başlamam gerekiyor. Kalan gün kadar ücretini ödeyerek çıkabilir miyim? Yoksa 8 haftalık ihbar süresi ücretinin tamamını mı vermem gerekir?

 27. Çalıştığım özel şirketten, emeklilik sebebiyle ayrılmak istiyorum. SGK’dan emeklilik hakkını kazandığıma dair yazı aldım. Bu yazıyla beraber Noterden ihbarname göndersem uygun olur mu?, benim yerime birini bulmaları için onlara 2 ay sonra emekli olmak istediğimi söylesem, örneğin 20 martta emekli olmak istediğimi 20 ocakta noter vasıtasıyla iletsem (iyi niyet açısından) sorun olur mu?.

  1. İş sözleşmenizi emeklilik nedeniyle feshedecekseniz ihbar sürelerine uyma yükümlülüğünüz bulunmamaktadır. Ancak iyiniyet kuralları çerçevesinde işverene süre vermek istiyorsanız bunu noter kanalıyla yapmanıza gerek olmadığını düşünüyorum.

 28. merhaba,
  6 yıllık bir personele işten çıkarmak için ihbar öneli imzalatıldığı zaman (8 haftalık ihbar süresi var) ihbar süresinin sonunda çıkarmak yerine ihbar tarihinden 1 ay sonra çıkardığımız zaman ihbar tazminatının tamamı mı ödenir ? ayrıca 1 ay süre geçtiği için işe iadenin de önüne geçmiş olur muyuz ?

  1. İhbar süresinin bir kısmının kullandırılıp bir kısmının ücretinin ödenmesi mümkün değildir. İşe iade davası açma süresi de iş sözleşmesi sona erdikten sonra başlar.

 29. ihbar süresinin bitmesine 2 hafta kala dava acacgmı anlayıp ihbar iptalini göndermişler yeniden gözden gecirdik diye 1aydır beni magdur ettiler imzalamasam ne olur şirketin gönderdgi ve imzaladıgm ihbar fesih devem edermi.

 30. Merhaba Onur bey, şirketim 31.12.2019 da işin bitmesi ile alakalı olarak ihbar sürenizi bildirdi ve ihbar izinlerini kullandık. Ancak kurum için yapılacak olan ihale yapılamadığından bize iş 2 3 ay daha uzayacak diyorlar. İhbar süresini uzatabilirler mi yoksa işten çıkışımızıı vermeleri mi gerekir? Devam etmek istemiyorsak haklarımızı alıp 31.12.2019 da ayrılabilir miyiz?

 31. Merhaba 1 sene 4 ay çalıştığım işverenim, çalıştığım başka şehirdeki ofiste eşit çalışma şartlarının olmadıgı. bazı sorunların olduğunu belirten mail attım. aradan geçen iki haftada tarafıma dönüş yapılmadı ve bende ”Daha önce mailerde belirtmiş olduğum sebeblerden dolayı istifa ediyorum” diyerek istifa ettim. İşyeri istifamdan 3 gün sonra beni işten çıkardı ,normalde ihbar süresi kadar çalıştırması gerekir mi? İş çıkışım yapılmış olmasına rağmen izin alacaklarım,10 günlük maaş alacaklarım tarafıma ödenmedi bu konuda haklarım nelerdir yardımcı olabilirmisiniz.

 32. 1.02.2017 tarihinde ise başladim şirket firma degistirdi şuan 11 gun oldu yeni firma ile anlaşma imzaladik.ben yeni iş buldum istifa edip ihbar süresini doldurmadan çıksam sıkıntı olur mu acaba

  1. İhbar süresinde iş sözleşmesi devam etmektedir. Bu süreçte iş sözleşmeniz işveren tarafından feshedilirse ve gerekli şartları sağlıyorsanız işsizlik ödeneği alabilirsiniz.

 33. İşverenim önce içeride kalan izinlerimi kullandırıp ardından ihbar başlattı. 6 haftalık ihbar sürem var. Bu süre zarfında iş bulup çıkışımı yapmalarını istersem kıdem tazminatımı alabilir miyim? Yoksa 2.5 yıllık kıdem tazminatımı alabilmek için 42 günlük ihbar sürecimin dolmasını beklemek zorunda mıyım?

 34. Merhabalar 11 aydır aynı iş yerinde çalışıyorum işveren beni ihbar süresiyle işten çıkardığı zaman ihbar sürem 4 hafta oluyor 4 hafta olduğu için ihbar süresi bitene kadar senem dolmuş oluyor bu şekilde kıdem tazminatına ve yıllık izin ücretine hak kazanır mıyım

  1. İş sözleşmeniz ihbar süresinin sonunda feshedilir. Dolayısıyla haklarınızın sözleşmenizin feshedildiği tarihe göre ödenmesi gerekir.

 35. Arkadaşlar merhaba bana,yardımcı olurmusunuz ssk başlangıç 1997 11 senedir aynı yerde çalışıyorum işden ayrılmak istiyorum ama çıkarmıyorlar işsizlik maaşını istiyorum onuda kapul edmıyorlar ne yapmam lazım yardımcı olursanız sevinirim ihbar süresi nasıl vericem ne yapmam lazım

 36. İş sözleşmesi imzalamadım ve 4. Ay’ım doldu. İstifa etmek istiyorum. Yine de ihbar süresine uymam gerekli mi ?

 37. Merhaba 1 sene 8 ay sonunda ihbar süresi isveren tarafindan baslatildi.İhbar süresi bitimine kadar hala çalışıyorum. Hem kendi maasimi alio ihbar ek ücret olarak mı para alicam bu ay yoksa sadece calistigim gunun parasimi yaticak ?

 38. Merhaba Onur Bey,
  İşçiye ihbar önelinde bulunduktan sonra ihbar süresi bitmeden işçinin yıllık izne hak kazanması halinde bu izin ücreti tazminata eklenir mi?
  Ör: 01.01.2018 de işe başlayan bir işçiye 31.12.2018 de ihbar önelinde bulunan işveren 28.01.2019 tarihinde işten çıkarırken 1 yıllık izin ücreti de öder mi?

  Teşekkürler,
  İyi Çalışmalar,

 39. İhbar süresi hakkında iki soru sormak istiyorum. 11.02.2019 tarihinde yaptığım bir iş görüşmesi sonucu 12 şubatta olumlu cevap aldım. Şuan çalışmış olduğum iş yerine 01.03.2018 tarihinde girdim. İşten ayrılıp yeni bir iş bulduğumu belirttiğimde 4 hafta ihbar süren olduğu söylendi buraya kadar tamam. Sorum şu BN bu ihbar süresinde yılımı dolduruyorum izin hakkım geliyor bu hakkım olan yıllık iznim yanacakmı ücreti ödenirmi.

 40. 2019 ocak 7 gununde yillik izin kullandirilip izin bittiginde ihbar surem baslayip 45 gun sonunda isten cikarilcam asgari ucrete yapilan zamlardan sonra ihbar suremde gecirdigim 2 aylik maaşimi zamlimi alicam yoksa isverenin insiyatifinemi bagli

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir