İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda çalışmalarda bulunmak üzere oluşturulur.

Nerelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Kurulur?

İş Sağılığı ve Güvenliği Kurulu 50 ve daha fazla çalışanı olan ve 6 aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren tarafından oluşturulur.

İşyerinde alt işveren bulunması halinde ise;

 1. Asıl işveren ve alt işverenin kurul kurma zorunluluğu bulunduğu hallerde karşılıklı koordinasyon asıl işverence sağlanır,
 2. Asıl işverenin kurul kurma zorunluluğu olan yerlerde alt işverenler kurula bir temsilci atar,
 3. Asıl işverenin kurul kurma zorunluluğu bulunmadığı ve alt işverenin kurul kurma zorunluluğu bulunduğu hallerde alt işverenin oluşturduğu kurula koordinasyonu sağlamak için bir temsilci atanır.
 4. Asıl işveren ve alt işverenin kurul kurma zorunluluğu bulunmadığı ancak toplam çalışan sayısının 50’yi geçtiği yerlerde koordinasyon asıl işverende olacak şekilde ortak bir kurul oluşturulur.

Birden fazla asıl işverenin bulunduğu yerlerde işverenler arasında bilgilendirme yapılır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Kimlerden Oluşur?

İSG Kurulları: İşveren / İşveren Vekili; İş Güvenliği Uzmanı; İşyeri Hekimi; Çalışan Baş Temsilcisi/Çalışan Temsilcisi; İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari ve Mali İşlerden bir kişi; varsa sivil savunma uzmanı ve varsa ustabaşı, formenden oluşur.

Çalışan Temsilcisi ve Ustabaşı, Formen çalışanlar tarafından yapılan seçimle belirlenirken diğer üyeler işveren tarafından atanır. Aynı zamanda Çalışan Temsilcisi ve Ustabaşı, Formenin yedeklerinin de seçilmesi gerekmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Üyelerinin Eğitimi

 • Kurulun görev ve yetkileri,
 • İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar,
 • Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri,
 • İş hijyeninin temel ilkeleri,
 • İletişim teknikleri,
 • Acil durum önlemleri,
 • Meslek hastalıkları,
 • İşyerlerine ait özel riskler,
 • Risk değerlendirmesi.

Burada bu eğitimlerin kimler tarafından veya ne şekilde verileceği belirtilmemiş olup “Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre verilmesi uygun olacaktır.

Kurulun Görev ve Yetkileri Nelerdir?

 1. İşyerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönerge taslağı hazırlamak ve yönergeye göre alınması gerekli tedbirleri belirlemek,
 2. Çalışanlara İSG konularda yol göstermek,
 3. İşyeri veya makine ekipmanlara zarar verme potansiyeli bulunan ramak kala olaylarını incelemek ve gerekli araştırmaları yaparak alınması gerekli tedbirleri belirlemek,
 4. İSG eğitimlerini planlamak ve uygulanmasını izlemek ve revize etmek,
 5. Bakım ve onarım çalışmalarını koordine edip alınması gerekli tedbirleri belirlemek,
 6. İşyerindeki acil durumlar ile ilgili tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek,
 7. İSG ile ilgili yıllık değerlendirme raporu hazırlamak ve gelecek yılın çalışma planını hazırlamak,
 8. Çalışmaktan kaçınma hakkı ile ilgili talepleri değerlendirmek,
 9. İşyerindeki mevcut durumu değerlendirerek genel bir önleme politikası geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

Kurulun Toplanma Yöntemi

Kurul herhangi bir toplantısında tehlike sınıflarına göre Az Tehlikeli sınıfta 3 ayda bir, Tehlikeli sınıfta 2 ayda bir, Çok Tehlikeli sınıfta ayda bir toplanmaya karar vererek toplanma periyodunu belirleyebilir.

Toplantının yer, gün, saat ve gündemi en az 48 saat önceden üyelere bildirilir. Herhangi bir üyenin talebi ve kurulca uygun görülmesi halinde gündeme ekleme yapılabilir.

İşyerinde gerçekleşen önemli hallerde (Ölümlü, uzuv kayıplı veya ağır iş kazası halleri vb.) üyelerden herhangi biri kurul başkanı veya sekreterine başvurarak kurulu acil toplantıya çağırabilir. Toplantının en kısa sürede yapılması esastır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre çalışmaktan kaçınma hakkının kullanılmasına ilişkin başvurular acilen kurulun toplanmasını gerektirir. Toplantı sonucu alınan kararlar çalışan temsilcisine ve çalışana tebliğ edilir.

Kurulda Karar Alma ve Kararın Yayımı

Kurul, Kurul Başkanı ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.

Katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır. Oyların eşit olması durumunda başkanın oyu geçerlidir. Salt çoğunluk sağlanamazsa veya kurul toplanmazsa bu tutanak altına alınır.

Her toplantı sonunda alınan kararlarla ilgili Kurul Başkanı ve Üyelerin imzaladığı bir tutanak düzenlenir. Bu kararlar işverene tebliğ edilmiş sayılır.

Alınan kararlar ilgililere bildirilir. Ancak kararların işyerinde ilan edilmesi daha uygun olacaktır.

Kurul tarafından işyerinde ilan edilen kararlar işvereni ve çalışanları bağlar. Bu kararlara uyulması zorunludur.

Kurulun Yükümlülüğü

Kurul işyeri hakkında öğrendiği ticari sırlar, ekonomik durum, yapım ve üretim tekniklerini vb. gizli tutmak zorundadırlar.

Ayrıca Kurul tekliflerde bulunurken işyerinin durumu ve işverenin olanaklarını göz önünde bulundurur.

Çalışanların Yükümlülüğü

Çalışanlar İş Sağlığı ve Güvenliği kurulunda alınan kararlar ve kurallar ile tedbirlere uymak zorundadır ve bu konularda işbirliği yaparlar.

Soru 1: İşveren veya İşveren Vekilinin katılmadığı hallerde kurul toplanabilir mi?

Cevap: İşveren veya İşveren Vekili başkanlığında kurul toplanır. İşveren veya İşveren Vekilinin katılmadığı hallerde kurul toplanmış sayılmaz. Kurulun toplanması veya toplanamamasının sorumluluğu işverendedir. Toplanamama durumu bir tutanakla kayıt altına alınır.

Soru 2: İş Güvenliği Uzmanının katılmadığı hallerde kurul toplanabilir mi?

Cevap: İş Güvenliği Uzmanı veya İşyeri Hekiminin katılmadığı hallerde de kurul salt çoğunlukla toplanabilir. 

Tolga Nail Sevindik

Yazar: Tolga Nail Sevindik

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Tolga Nail Sevindik diger yazıları →

2 Comments on “İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu”

 1. kurulda birden fazla iş güvenliği uzmanı olduğunda oy kullanma durumu nasıl olur.

  1. Birden fazla İş Güvenliği Uzmanı olan işyerlerinde, kurula üye olacak uzman işveren tarafından atanır ve oy hakkı vardır. Toplantıya katılan diğer uzmanlar gözlemci/katılımcı olabilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir