Mobbing Nasıl İspatlanır

Mobbing Nasıl İspatlanır?

Modern çalışma hayatının vebası konumunda olan mobbing ile ilgili olarak en sık karşılaşılan soru; “Mobbing nasıl ispatlanır”dır. ALO 170’e yapılan bilgilendirme aramalarının istatistiklerine göre de çalışanların büyük bir çoğunluğu mobbing nasıl ispatlanır sorusunu yetkililere yöneltmiştir. Bu nedenle yazımızda mobbing nasıl ispatlanır sorusuna bir yanıt arayacağız ve mobbingin ispatında ilke karar haline gelen Yargıtay kararlarını aktaracağız.

Mobbing nedir?

Kelime olarak, psikolojik taciz ve şiddet, baskı, rahatsız etme, bir kimseyi taciz etmek, düşmanca davranmak, dışlamak veya işini olumsuz bir şekilde etkilemek anlamlarına gelen mobbing; çalışma yaşamında bireylere üstleri, eşit düzeydeki çalışanları veya astları tarafından sistematik biçimde uygulanan her tür kötü muameledir.

Mobbinge uğradığını düşünenler şikayetlerini hangi yollar ile yetkili kurumlara iletebilir?

ALO 170, BİMER (Başbakanlık İletişim Merkezi), CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi), Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri aracılığı ile mobbing şikayetleri yapılabilir.

İşyerinde mobbing nasıl ispatlanır?

-Mobbing nasıl ispatlanır sorusunun tek bir yanıtı ya da her olay için genel geçer bir cevabı bulunmamaktadır. Bununla birlikte aşağıda sunulan çözüm önerileri birçok olayda kullanılabilecek çözüm yolları olarak karşımıza çıkmaktadır.

-Mobbing uygulanmaya başladığını düşündüğünüz ilk andan itibaren bir “Mobbing Günlüğü” tutmaya başlayın. Size karşı yapılan tüm davranışları gün, tarih ve saat olarak ve olay anında yanınızda bulunan şahitlerin isimlerini de yazarak not edin. Çünkü önemsenmeyen bir olayın bile mahkemede mobbingin ispatı açısından önemi çok büyük olabilir.

-Hakaret içerikli ya da sizi küçük düşürmeye yönelik istekler içeren, çalışma arkadaşlarınız arasında saygınlığınızı ve itibarınızı yok etme amacı taşıyan tüm kurum içi yazışmaları kaydedin ve basılı kopyalarını alın.

-Şirket yöneticileri tarafından kurulmuş olan “whatsapp grubu” konuşmaları ve bu konuşmaların saati ayrıca önemlidir. Mesai saatleri dışında sms, whatsapp, e-mail yoluyla geç saatlerde sizle kurulan iletişim de ayrıca bir psikolojik taciz boyutunu oluşturur. Farklı tarihlerdeki ve mesai saatinden sonra, geç saatlerdeki whatsapp konuşmalarının yapılma saatini de gösterir ekran görüntülerinin alınarak çıktılarının mahkemeye sunulması sürekli bir tacizin kanıtı açısından önemlidir. Yapılan tüm eylemlerin sistematik ve belli bir süredir devam ettiğini kanıtlamak zorundasınız.

-Facebook, instagram, twitter gibi sosyal medya alanlarında sistematik bir biçimde iş ve sosyal hayatınızı etkileyecek şekilde hakkınızda yapılan yorumlar, imalar da mobbing olgusunun sistematik bir biçimde yapıldığının kanıtını oluşturur. Ancak mobbinge uğrarken bunu kanıtlamak amacı ile sosyal medya hesaplarınızda paylaşım yaparken dikkatli olunmalıdır. Çünkü şirketin piyasa değerini düşürecek, kasıtlı olarak yapılan kötü reklam hakkınızda işveren tarafından bir tazminat davası açılmasına yol açabilir.

-İşyerinden ya da işverenden zamansız telefon aramaları olduysa bunlara ait dökümleri kullandığınız telefon operatöründen mutlaka temin edin. Özellikle mobbing yapılmadan önceki döneme ait dökümler ile mobbing yapılmaya başlanan döneme ilişkin dökümleri temin edin ve bu iki dönemi karşılaştırma yaparak mahkemeye sunun.

-Mobbing nedeniyle psikolojik açıdan zarar gördüyseniz bunu gösterir nitelikte bir doktor raporu alın. Bu rapor, mobbingin ispatında çok önemli bir belgedir.

-İşyerinde yaşadığınız sorunları mutlaka iş arkadaşlarınızla ve kurum yetkilileri ile paylaşın. Ayrıca dava açıldığında iş arkadaşlarınızın tanıklığı ve ifade vermesi çok önemlidir. Bununla birlikte halen aynı işte çalışan kişilerin işyeri aleyhine tanıklıkta bulunabilme ihtimalleri de düşüktür. Bu nedenle iş sözleşmesi sona ermiş ve yaşadığınız olaylara tanık olmuş iş arkadaşlarınızın mahkemede lehinize tanık olmaları daha kolaydır.

-Performansa dayalı çalışılan bir işyerinde çalışılıyorsa eğer, kendisinden daha düşük performansı olan işçiler olmasına rağmen sadece mobbing mağduru işçi hakkında düşük performans sebebi ile tutanak tutulması başka bir göstergedir. Yine mobbing yapılmaya başlandıktan sonra hakkınızda gereksiz her olay için tutanak tutulması da ispat aracı olarak kullanılabilir. Haksız tutulan tutanak konuları ile benzer konularda diğer işçilere işveren tarafından herhangi bir işlem yapılmamasını da örnek olarak gösterebilirsiniz.

-Çalışma yerinin mobbing öncesindeki dönemle karşılaştırıldığında işin gereği dışında, geçerli bir sebep gösterilmeksizin sıklıkla değiştirilmesi sıklıkla başvurulan bir yıldırma aracıdır. Geçerli bir sebep gösterilmeksizin ikamet adresinden en uzak mesafede bulunan, tek taraflı görev yeri değişiklikleri mobbingin en yaygın uygulama biçimidir.

-Çalışma yerinizin iş arkadaşlarınızdan tecrit edilmiş bir şekilde ayarlanması, sizinle iletişim kuran çalışanların uyarılması, işyerinde yalnızlığa itilerek, hiçbir iş verilmeyerek itibar kırıcı bir çalışma ortamı içinde olmak da mobbingin bir diğer yansımasıdır. Böyle durumlarda çalışma ortamınızın ve içinde bulunduğunuz tecrit edilmişliğin fotoğraflanması mobbingin ispatı açısından önemlidir. 

-İş sözleşmesinde yer alan iş tanımı dışında işlerin yaptırılma sıklığının artması da bir başka mobbing göstergesidir. Bu nedenle işe girişte imzalanan iş sözleşmesinin bir örneğinin işçiler tarafından işverenden istenmesi önemlidir. İşveren işçilere, iş sözleşmesinin ya da çalışma koşullarını gösterir belgenin bir örneğini İş Kanunu hükümleri gereği vermek zorundadır.

-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iletişim hattı olan ALO 170’i arayarak yaşadığınız olayla ilgili olarak mobbing konusunda yardım alın.

Mobbingin İspatı İle İlgili Olarak Yer Alan Yargıtay Kararları

-Yargıtay kararlarına göre mobbing nasıl ispatlanır:

-Yargıtay 22. H.D. 2013/693 E. , 2013/30811 K. sayılı ve 27.12.2013 tarihli kararı: Mobbingin varlığının kabulü için kişilik haklarının “ağır şekilde ihlali”ne gerek olmadığı, kişilik haklarına yönelik haksızlığın yeterli olduğu, ayrıca mobbing iddialarında ‘’şüpheden uzak kesin deliller’’ aranmayacağını belirtmiştir. İşçinin kendisine mobbing uygulandığına dair kuşku uyandıracak olguların ileri sürmesinin yeterli olduğu, mobbingin gerçekleşmediğini ispat yükünün işverene düştüğünü belirtmiştir. Önceki yıllarda Yargıtay mobbing için “kuvvetli emarelerin varlığını” ararken, bu kararı ile birlikte, mobbingin ispatı zor bir modern dönem çalışma hayatı olgusu olmasından hareketle, makul şüpheyi uyandıracak delillerin olmasını mobbingin varlığını ispat açısından yeterli saymıştır.

Yargıtay 22. H.D. 2013/693 E. , 2013/30811 K. sayılı ve 27.12.2013 T. Kararı: Mağdur başından geçen mobbing unsuru taşıyan olguları tutarlı, samimi ve iddia edilecek unsurlar arasında bir bütünlük oluşturacak şekilde tarihini de belirterek kaydetmelidir. Bu durum mahkemenin, mağdurun mobbing konusundaki beyanlarını inandırıcı bulma ihtimalini arttıracaktır.

– Yargıtay 22. H.D. 2014/2157 E. , 2014/3434 K. sayılı ve 21.02.2014 tarihli kararı: Yargıtay mobbinge dair hukuk yargılamasında ve özellikle de mobbinge dayanan iddialarda yüzde yüzlük bir ispatın aranmadığı, şüpheden uzak delil aramanın ceza yargılamasına ait olduğu, özel hukuk ve iş hukuku yargılamasında vicdani kanaatin oluşmasına yetecek kadar bir ispatın yeterli olduğunu, delillerin sıhhat ve kuvvetinde tereddüt edilmesi halinde işçi lehine yorum ilkesinin uygulanması gerektiğini belirtmiştir. Yani yüksek mahkeme mobbingin varlığının ispatı için;

Şüpheden uzak kesin deliller aranmayacağını,

Davacı işçinin, kendisine işyerinde mobbing uygulandığına dair kuşku uyandıracak olguların ileri sürmesinin yeterli olduğunu,

İşyerinde mobbing gerçekleşmediğini ispat külfetinin davalıya düştüğünü;

Tanık beyanları, sağlık raporları, bilirkişi raporunun dikkate alınması gerektiğini belirtmiştir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, E. 2009/30916; K. 2012/6093; T. 28. 2.2012: 56 yaşında evli bir kadın olan davacının, 14 yıl aralıksız olarak davalı bankanın İstanbul işyerinde avukat olarak çalışmasının ardından Adana ve farklı illerde kısa sürelerle 9 ay boyunca, 30 kez yer değiştirmek suretiyle görevlendirilmesi mobbing yapıldığının kanıtını oluşturmuştur.

– Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, E. 2007/9154; K. 2008/13307; T. 30.5.2008: İşveren kişisel nedenlerle davacı işçinin yanında çalışmasını istememekte ve bir yıl içinde kendisinden 5 kez yazılı savunma talep etmiştir. İşveren işçisini gözetme yükümlülüğüne uymayarak davacıyı iş arkadaşları önünde sürekli olarak küçük düşürmüş, bağırmış ve işleri beceremediğini ifade etmiştir. Davacı mesai sonrası ağlama krizleri geçirmiş, psikolojik tedavi görmüştür. Psikolojik taciz kavramı, işyerinde bireylere üstleri, eşit düzeyde çalışanlar ya da astları tarafından sistematik biçimde uygulanan her tür kötü muamele, tehdit, şiddet, aşağılama gibi davranışları içermektedir. Açıklanan olaylar ışığında davacının davasının kabulü gerekir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, E. 2010/1911; K. 2012/11638 ; T. 5.4.2012: Davacının yaptığı iş, mezuniyeti ve kariyeri dikkate alındığında; olumsuz koşullar taşıyan, kapısı dahi olmayan içerisinde sadece bir masa ve hijyenik olmayan tuvalet bulunan, köpek kulübesine yakın bir yerde çalışmaya zorlandığı anlaşılmıştır. Bu yerde çalışmaya zorlanması açıkça mobbing uygulaması olup, işini kaybetme korkusuyla belli bir süre çalışmanın süreklilik arz eden bu uygulamayı kabul anlamına gelmeyeceği açıktır.

İşçi de yöneticiye mobbing uygulayabilir mi?

Mobbing olgusunu tek taraflı olarak sadece üstlerin astlarına yaptığını düşünmek hatalı olur. Günümüz çalışma koşulları içinde mobbing üç şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bunlar üstün asta, astın asta, ve astın üste mobbing uygulamasıdır. Dolayısıyla işçi de yöneticiye mobbing yapabilir ve bu durum literatürde ters mobbing olarak adlandırılır. 

Gizli olarak kayda alınan ses kayıtları mobbingin ispatında kullanabilir mi?

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, (T. 28.04.2014; E. 2013/26087; K. 2014/10205) “Eylemi başka türlü ispat etmesinin mümkün olmadığı, bu savunmayı doğrulayan bilirkişi raporuna göre, sanığın başkaca şekilde ispatlanması mümkün olmayan bir hal içerisinde iken, toplantıda kendisine yönelik hakaret içerikli konuşmayı kayda almasını, sanığın eyleminin hukuka aykırı olduğunu kabul etmenin mümkün olmadığı” yönünde bir karar vermiştir. Yani, aleni olmayan toplantıda kendisine hakaret edenin konuşmasını telefonuna kaydetmek suç oluşturmamaktadır. Mobbingin ispat edilmesi hususunda bu kararın çok önemli olduğu açıktır. Mobbinge uğradığını tanık, kanıt, belge gibi yollarla kanıtlamakta zorlanan kişilerin eylemi başka türlü ispat etmesinin mümkün olmadığı hallerde bunu kayıt altına alması ispat açısından artık geçerlilik arz edecektir.

 

 

Özgür Demir

Yazar: Özgür Demir

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Özgür Demir diger yazıları →

25 Comments on “Mobbing Nasıl İspatlanır”

 1. Merhaba.ben 3 senedir çağrı merkezinde çalışıyorum.şimdiye kadar hep aynı tarz ve tonda çağrı aldım.ancak son üç aydır normalde takdir gören konular şimdi üslup hatası olarak görülüyor,sürekli yöneticilerim bana “sen mutsuzsun,bezginlik var sende,aynı işi yapmaktan yoruldun” diye telkinde bulunuyorlar.yıllık izin istediğimde bu son üç ayda 5 gün toplam raporum varken devamsızlık,genel performans konularında konuşmak için iki gün sonra toplantı yapalım deniliyor.ben bu iki gün boyunca kendime işten atıldım gözüyle baktım bu arada.toplantıda sadece yine sen mutsuzsun,bezginlik var sende telkini yapılıyor.benim dışımda kimseye izin istedi diye toplantı düzenlenmedi.lokasyon içinde sürekli benim yerim değiştiriliyor,en son yöneticinin yanına alındım.farklı segment aramalarına ilk hep ben geçiyorum,bir değişiklik gerektiğinde(mola saati,off günü vs) hep bana yapılıyor.bunları mobing olarak değerlendirilmesini sağlayabilir miyim?

  1. Evet genel olarak aktardıklarınızın size uygulanmakta olan bir mobbing olduğunu söyleyebiliriz. Bu aşamadan sonrası için yazımızda belirtilen hususları belgelendirebilmeniz çok önemli.

   1. Cevabınız için çok teşekkürler.danışabileceğim kimse olmadığından soruma devam etmek istiyorum.peki ben bu yazınızdaki gibi şikayet ettiğimde dava aleyhime sonuçlanma ihtimalinde benim bir zararım olur mu?biraz daha delil toplamam mı uygun olur?delil olarak şu an sadece yıllık izin ve toplantı ile ilgili mailler var.diğerleri sözlü olarak yapılan şeyler genelde.yer değişiklikleri için gerekirse güvenlik kameralarının kayıtlarını kullanabilir miyim?ya da eski çağrı kayıtlarım ve değerlendirmelerini kullanmam ne kadar ikna edici olur?

 2. Merhabalar, 2 senedir ozel sektorde calisiyorum her sene yonetim degisiyor bazen memnun kalmadiklari zaman daha erkene cekip 6 ay gibi bir surede de yonetim degisebiliyor bir onceki yonetim bizim bu zamana kadar bayram mesailerinde normal gunluk yapilan mesailerde hak edisimizi veriyorlarda bu yeni gelen yonetim ise butun mesai ucretlerimizi cok asagilara cektigi gibi ayni zamanda zam yapmadi ve bir mesai sonrasi toplanti yaparak iste eski yonetim butceyi mafetmis gereginden fazla harcama yapmis bunun sizden kesintiler yapmis diye aciklama yaptilar ve herkese sikintisi yonunde soz verildi ben 1 sene boyunca 2 kisinin calisacagi yerde tek calistigimi aylarca mesai ye birakildigimi ve haklarimin yendigini dile getirdim ertesi gun neden boyle bir aciklama yaptigimi bu sebeple benim yerimi degistireceklerini ve yuzume karsi beni acik acik seni alirim is alaninin ortasina koyup basina da muduru koyup gerekirse hem seni hem muduru paraya bogup mesaim bitene kadar orada yagmur camur bekletecegini soyledi ne yapmaliyim moralim cok bozuk herkez herseyin farkinda ama kimse cesaret edip karsilarina cikamiyor ve her sene 3 4 personel bu yuzden davalik oluyor yardim edin lutfen ne yapmaliyim aile sorunlarimda artti ve surekli yerimin degisecegini soyluyorlar beni istifa edip gitmem icin tesekkurler.

  1. Fazla çalışma ücretlerinizin eksik ödeniyor olması iş sözleşmenizi haklı nedenle fesih etmenize ve kıdem tazminatınızı almanıza hak sağlar. Ayrıca eksik ödenen fazla çalışma ücretlerini de size ödemek zorundadırlar. Bu şekilde sözleşmenizi sona erdirip Arabuluculuka başvurabilirsiniz.

 3. Merhaba yaklaşık olarak 5 yıldır çalıştığım firmada yöneticim tarafından mobbing yapılıyor. İznim olduğu halde ofiste iş konusunda bağlantım olmayan arkadaşımın ofiste yalnız kalmasın gerekçesiyle izin kullandırmıyor.Kendi işimi yapmayı engelleyecek işler veriyor, ofiste esnek saat uygulaması olduğu halde belirtmiş olduğu saate uymam gerektiğini söylüyor ve bununla ilgili ofis içerisinde bir tek benden savunma isteniyor.Ofise kendisi tarafından tatlı söyleniyor diğer arkadaşları davet ediyor fakat bir tek beni davet etmiyor,dışlıyor.Psikolojik olarak çok kötü durumdayım kendimi aşırı mutsuz hissediyorum iş dışındaki yaşantıma bile yansıyor artık.

  1. Söz konusu durumun tespit edilmesi içi ALO170 aracılığı ile şikayet kaydı oluşturabilirsiniz.

 4. Calistigim isyerinde Bana ve bazi arkadaslarima sef olarak calisan kisi tarafinda surekli mobbing uygulaniyor yok nobetinizi 8saat sabitlerim oturdugumuz yerden sandelye kaldirma kucuk hatalardan savunma isteme gibi ve psikolojim bozulmaya basladi is yerimde verimli olamiyorum ne yapmaliyim

  1. İşyerinde sadece sizi 8 saatlik nöbetlerde tutuyor ise bu belgeler, başkalarına tutulmayan savunmalar vb. sebeplerle iş sözleşmenizi haklı gerekçe ile sona erdirip kıdem tazminatınızı almaya hak kazanabilirsiniz.

 5. Merhaba, çalıştığım yerde sürekli bir mobbing var. Sürekli acaba bugün ne için fırça yiyeceğim diye düşünüyorum. Benim hatam olmayan konularda bile bazen azarlandığım oluyor. 4 yıla yakındır aynı şirkette çalışıyorum. Psikolojim ciddi anlamda yoruldu. Çoğu çalışan bu mobbing yüzünden işten ayrıldı ama kimse dava açıp uğraşmak istemiyor. Ses kaydı ya da telefon kaydı alsam delil olarak sunabilir miyim?

  1. Başka bir belge, bilgiyi elde etme imkanı olmaması hallerinde Yargıtay artık ses veya telefon ile kayıtlarını mobbingin ispatında kabul etmektedir. Ayrıca işyerinden ayrılmış ancak sizinle aynı durumda olan eski işçileri de şahit olarak gösterebilirsiniz.

 6. Ben özel bir hastanede doktor sekreteri olarak çalışıyorum 8 yıl oldu hastanenin her bölümünü biliyorum diye acilde eleman eksik diye öğrenmeleri için bilmeyen kişileri acil servise geçiriyorlar bende acil servisi bildiğim için amirlerimizde sürekli acile destek ol ilaçlar düşülmemiş onları düş 2 dk boş gördüklerinde şurda yardıma ihtiyaç var git diyorlar doktorum gitmeyeceksin diyor bu sefer arada ben kalıyorum defalarca amirlerime bunu söylememe rağmen iyice bunaldım psikolojim alt üst oldu

  1. İş sözleşmenizde görev tanımınız bellidir. Sizi görev tanımınız dışında işlerde çalıştırmaları halinde iş sözleşmenizi fesih ederek kıdeminizi almaya hak kazanabilirsiniz.

 7. Merhaba ben ozel sektordeyim ve hamileyken dolap iclerine kadar beni sokup alt raflara mal atmamı istiyolardi ve su an bebeğimi kucağıma aldım ise dönmek istemiyorum sürekli olarak günü gelmiş ürünleri sıcak satış yani anında satış yapmamı istiyolardi bunaldim artık ayaklarım geri gidiyo eski kamera kayıtlarını bulabilir miyim bilmiyorum bunu nasıl ispatlarim

  1. Yaşamış olduğunuz sorunları detaylıca yazarak hamile olduğunuzdan dolayı işyerinde size ayrımcılık yapıldığını da belirtip haklı nedenle sözleşmenizi fesih edebilirsiniz. İşverenlik kıdeminizi ödemez ise konuyu yargıya taşımanız gerekir. Bu şekilde işten ayrılan kadın işçilerin bir çoğu davalarını kazanmaktadır.

 8. İşyerimde normal iş başlangıç saati 08.00 bitiş saati 17.00. Ama bana özellikle gece 21.00 kadar çalışmam söyleniyor aksi taktirde diğer nedenler üzerinden kovularak tazminat almamın engelleneceğini ima ediyorlar. 2 senedir çalışıyorum. 10 gün boyunca saat 21e kadar çalışılacak diyerek beni zorluyorlar. Sosyal olarak bunalıma girdim. Evime çok geç saatlerde ulaştığımdan dolayı ailem şikayet ediyor. Giriş ve çıkışlarda parmak izi okutma yapıyoruz. Ben bu geç saatlerde okuttuğum kayıtların videosunu çektim. Ayrıca bazen ara ara bazen sürekli saat 17 suları sürekli iş söyleniyor, bu işler bugün bitecek deniyor. Bunlar mobbing için kanıt olur mu çok merak ediyorum. Olursa ihtar çekeceğim mobbing yüzünden.

  1. Mobbing yerine yaptığınız uzun çalışmalar sebebi ile fazla çalışma ücretlerinizin ödenmediğini bu ücretlerin tamamının ödenmesini aksi takdirde haklı nedenle sözleşmenizi fesih ederek tüm haklarınızı talep edeceğinizi belirtir bir ihtarname size daha faydalı olacaktır.

 9. Çalıştığım yerde ciddi anlamda baskı altındayım nöbet listemi sorumlu arkadaş yazmasına rağmen dr tarafından listeye müdahale edilmekte ve sadece gece gelecek şekilde nöbetlerim değiştirilmektedir aynı zamanda herkesin yaptığı hataları ben yaptığım zaman tutanak yemekte ve sürekli savunma yazmamtayım psikolojik olarak zor bir süreç yaşıyorum kontrol mekanizmamı sanırım kaybettim eşimle en ufak şeylerde kavga edebiliyor ve alkol içerek rahatlamaya çalışıyorum bu durum ciddi kaygı veriyor ne yapacağımı nereye başvuracağımı yada mobbinge maruz kaldığımı nasıl kanıtlayacağımı bilmiyorum yada bununla alakalı bir rapor nasıl elde edebilirim bilmiyorum

  1. Mevcut bahsettikleriniz bile (sadece gece gelecek şekilde nöbetler, sadece size tutanak tutulması) mobbing için gösterge sayılır. Konuyu direkt yargıya taşıyabileceğiniz gibi, ALO170 veya CİMER aracılığı ile şikayet dilekçesi oluşturup inceleme talep edebilirsiniz.

   1. Merhaba ben devlet hastanesinde biyoloğum 6kişilik emekliliği gelmiş laborant tarafından baskı görüyorum idareye sürekli baskı yapıp mikrobiyoloji laboratuvarında sabit çalışmam engellenmeye çalışılıyor ne yamam gerek

   2. Tarafınıza yapılan baskıları kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri temin etmeniz çok önemli. Konu ile ilgili olarak ALO170 i arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

 10. Merhaba,
  Öncelikle bilgilendirme için çok teşekkürler. Sorum sağlık raporunun alındığı kurumun devlet ya da özel olması önemli midir?
  Teşekkürler

 11. 4 yıldır bir kurumsal şirket te çalışıyorum farklı üst yoneticiler tarafından kötü davranışlara ayrımcılık ga haksızlığa yöneticilerin küfürlü konuş malarina iş yükünün artırılması geliş meye engel olmalara hırsızlık la hitam edilmeye VS maruz kaldım işsiz kalmamak için bu zamana kadar geldim sagligim bozuldu rapor larım var maddi ve manevi dava açabilir miyim bundan sonraki hayatımda çalışmak istemiyorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir