Periyodik Kontrolleri Yapmaya Yetkili Kişilerin Bildirimi Hakkında Bilinmesi Gereken Her Şey

iş elipmanları

Bilindiği üzere İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin 13. madddesinde yapılan 24/04/2017 tarih ve 30047 sayılı değişiklik ile bu yönetmelik kapsamında periyodik kontrolleri kimlerin yapabileceği, bakanlığa kayıtlarını nasıl yaptırabilecekleri, istenecek bilgilerin, belgelerin, usul ve şartların neler olduğu konusunda bazı prosedürlere değinilmiştir. Bu yazımızda periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerin bildirimi hakkında bilinmesi gerekenler İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt Ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ(01.10.2017- 30197)  esas alınarak incelenmiştir.

Periyodik Kontrolleri Kim Nerede Yapabilir?

Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler, bu Tebliğde belirtilen ve Yönetmeliğin EK-III’ünde yer alan gerekli nitelikleri haiz olmak şartıyla;

a) Özel işyeri bünyesinde hizmet akdi ile çalışması halinde,

1) Çalıştığı işyerinde,

2) Aynı işverene ait olan holding veya şirketler grubu bünyesindeki diğer işyerlerinde,

b) Kamu kurumlarında  kamu görevlisi olması halinde,

1) Çalışmakta olduğu kurumda,

2) İlgili personelinin muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile diğer kamu kurumlarında,

c) Fatura karşılığında periyodik kontrol hizmeti veren; kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, muayene kuruluşları, üretici firma, yetkili servisler, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketlerde çalışmaları halinde.

1) Tüm işyerlerinde,

periyodik kontrolleri gerçekleştirebilirler.

Periyodik Kontrolleri Yapmaya Yetkili Kişilerin Bildirimi Nasıl Yapılacak?

Bu Yönetmelik kapsamında periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler, bilgilerini Bakanlığa elektronik ortamda(EKİPNET) kayıt yaptırır.

Elektronik Ortama Kayıt İçin İstenecek Bilgiler Nelerdir?

EKİPNET sistemine yapılacak kayıtta, asgari aşağıdaki bilgiler yer alır:

a) Adı ve soyadı

b) T.C. kimlik numarası

c) Mezun olduğu okul, bölüm ve mezuniyet tarihi

ç) Kamu kurumunda çalışan personel için çalıştığı kurum veya kuruluşun unvanı

d) Periyodik kontrol yapacak kuruluşlarda çalışan kişiler için kuruluşun Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri sigorta sicil numarası ile varsa hizmet yeterlilik belge numarası veya akreditasyon numarası

e) Özel işyerlerinde çalışan kişiler için işyerinin sigorta sicil numarası.

f) Periyodik kontrol yapacağı iş ekipmanı türü

g) E-posta adresi

ğ) Telefon numarası

*Bakanlığın belirleyeceği sürelerde EKİPNET sisteminde kişilere ait bilgilerin eksik gelmesi veya değişmesi durumunda bu bilgilerin tamamlanması, doğrulanması veya güncellenmesi periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişinin sorumluluğundadır. Eksik bilgilerini tamamlamadığı veya güncelleme yapmadığı tespit edilen kişilerin kayıtları, bu yükümlülüklerini tamamlayıncaya kadar askıya alınır.

Geçici Kayıt Numarası Nedir?

Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilere eğitim alma yükümlülüğü tamamlanıncaya kadar geçici kayıt numarası verilir.

Geçici kayıt numarası alanlar, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerin eğitim programını başarılı olarak tamamlamaları halinde kayıt numarası almaya hak kazanır.

Periyodik kontrol raporlarında kayıt numaralarının bulunması zorunludur.

Geçici Kayıt Numaraları Hangi Hallerde Geçerlidir?

Pilot uygulamanın gerçekleştirildiği illerde(Eskişehir ve Kırıkkale) hazırlanan periyodik kontrol raporlarında geçici kayıt numarası yeterli sayılır.

Pilot uygulamanın gerçekleştirildiği iller dışında hazırlanan periyodik kontrol raporlarında kayıt numarası veya geçici kayıt numarası zorunluluğu aranmaz.

Pilot uygulamanın tamamlanmasından sonra periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerin eğitimlerini tamamlamak için verilen süre içerisinde, hazırlanan periyodik kontrol raporlarında geçici kayıt numarası yeterli sayılır. Bu süre sonunda periyodik kontrol raporlarında kayıt numaralarının bulunması gerekir.

Periyodik Kontrolleri Yapmaya Yetkili Kişiler Temel Eğitimi Almakla Yükümlü müdür?

Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler temel eğitimi almakla yükümlüdür.   Eğitim almayanlara ya da eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olamayanlara kayıt numarası verilmez.

Eğitimler; örgün olarak, çalışanların kolayca anlayabileceği şekilde teorik ve/veya uygulamalı olarak düzenlenir.

Periyodik Kontrolleri Yapmaya Yetkili Kişiler Temel Eğitim Süresi Ne Kadardır?

Eğitim süresi, sınav süresi dahil her hâlükârda iki günden az olamaz.

Periyodik Kontrolleri Yapmaya Yetkili Kişilerin Temel Eğitimi Asgari Hangi Konuları İçerir?

1.Mevzuat eğitimi

2.İş ekipmanları muayene tekniklerine sistematik yaklaşım

3.Periyodik kontrol esnasında alınması gereken temel iş sağlığı ve güvenliği önlem, yöntem ve kuralları

4.Ölçme ve deney cihazlarının tanıtılması, kalibrasyon ve doğrulamaların değerlendirilmesi

5.Raporlama

6.Çalışma etiği ve sorumluluklar

7.Sınav

Periyodik Kontrolleri Yapmaya Yetkili Kişilerin Eğitimlerini Hangi Kurumlar Verebilir?

Eğitimler; İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı tarafından veya Bakanlık ile protokol yapmak suretiyle; makine, inşaat ve elektrik (elektrik–elektronik) mühendisliği bölümlerini bünyesinde bulunduran üniversiteler ile örgün olarak eğitim vermede yetkin, personel belgelendirme konusunda en az beş yıl akredite olan kamu kurum ve kuruluşları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından verilir.

Periyodik Kontrolleri Yapmaya Yetkili Kişilerin Eğitim Programlarına Başvuruları Nasıl Olacak?

Başvurular, Bakanlıkla kurum ve kuruluşlar arasında yapılan protokolde belirlendiği şekilde yapılır.

Başvuruda bulunan periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerin EKİPNET sisteminden geçici kayıt numaralarının bulunması zorunludur.

Eğitime başvuru esnasında geçici kayıt numarası, nüfus cüzdanı veya nüfus cüzdanı yerine geçen belge ile diplomanın aslı veya onaylı geçici mezuniyet belgesinin eğitim verecek kurum ve kuruluşlara ibraz edilmesi zorunludur.

Periyodik Kontrolleri Yapmaya Yetkili Kişilerin Eğitimlerinin Belgelendirilmesi ve Ücreti

Bakanlıkla protokol yapan kurum ve kuruluşlarca; eğitim sonunda yapılacak sınavdan başarılı olanlara, katıldıkları eğitim programına yönelik protokolle belirlenen başarı belgesi düzenlenir.

Eğitim, sınav ve belgelendirmeyi kapsayan ücret protokolde belirlenir ve katılımcılar tarafından ödenir.

Periyodik Kontrolleri Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıtları Hangi Hallerde Silinir ve Eğitimleri Geçersiz Sayılır?

Kontrol yapmaya yetkili kişilerin ilk soruda açıkladığımız durumlara aykırı olarak periyodik kontrolleri gerçekleştirdiğinin tespiti halinde kayıtları silinir ve eğitimleri geçersiz sayılır.

Kayıt İşlemlerinde Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunulması Durumunda Ne olur?

Beyan esaslı alınan bilgilerden veya istenen belgelerden Bakanlıkça yapılan araştırma sonucu doğru olmadığı tespit edilen bilgi veya belgeye sahip olan kişilerin kayıtları silinir ve eğitimleri geçersiz sayılır. Kaydı silinenler Bakanlığın internet sitesinde ilân edilir. Bu kişiler hakkında idari veya adli işlem tesis edilir. Bu kişiler tarafından düzenlenen periyodik kontrol raporları geçersiz sayılır.

Kaydı Silinenlerin Durumu Ne Olacak?

Kaydı silinenlerin silinme tarihinden itibaren üç yıl içerisinde yaptığı başvurular, üç yılın tamamlanmasına kadar askıya alınır.

Periyodik Kontrolleri Yapmaya Yetkili Kişilerin Bildirimi ve Kayıt İşlemleri Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

 Periyodik Kontrolleri Yapmaya Yetkili Kişilerin Bildirimi ve Kayıt İşlemleri tüm yurdu kapsayacak şekilde henüz yürürlüğe girememiş olup sadece tebliğde belirtilen pilot şehirlerde (Eskişehir ve Kırıkkkale) uygulanmaktadır. Pilot uygulamanın tebliğin yayımı tarihinden(01.10.2017) itibaren en az bir yıl devam edeceği şeklinde belirtilmiştir.

 Pilot uygulama süresinin sona ermesini müteakip, pilot iller dışındakiler için temel eğitim tamamlanma süresi iki yıldır.

 Pilot uygulamanın gerçekleştirildiği illerdeki (Eskişehir ve Kırıkkale) periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerin, pilot uygulama süresi içerisinde belirtilen eğitimleri tamamlaması zorunludur.

Eğitim yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişilerin kayıtları bu yükümlülüklerini tamamlayıncaya kadar askıya alınır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir