Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Çalışma Hakkı

Türk Soylu Yabancıların

Türk Soylu Yabancı Kimdir? Nasıl Tespit Edilir?

Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de çalışma hakkını incelemeden önce Türk Soyluluğun ne anlama geldiğini bilmemiz gerekir. 5543 Sayılı İskan Kanununun “Toplu Göçmen Kabulü” başlıklı 6. maddesinde; “Yabancı ülkelerle yapılan anlaşmalar gereğince Türkiye’ye gelmek isteyen Türk soyundan  ve Türk kültürüne bağlı kimseler, anlaşma hükümlerine göre ve Dışişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca verilecek karar uyarınca İçişleri Bakanlığınca serbest göçmen olarak kabul olunurlar.” aynı kanunun “Türk soyundan olmanın ve Türk kültürüne bağlılığın tayin ve tespiti” başlıklı 7. maddesinde; “Göçmen olarak kabul edilecekler bakımından Türk soyundan olmanın ve Türk kültürüne bağlılığın tayin ve tespiti, ilgili bakanlıkların görüşü alınarak Dışişleri Bakanlığının  teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile yapılır.” denilerek Bakanlar Kurulunun Türk soylu olarak kabul ettiği yabancıların göçmen olarak kabul edileceği kararlaştırılmıştır.

Türk Soylu Olan Yabancılar İle İlgili Önemli Yasal Düzenlemeler Nelerdir?

5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun “Türk Vatandaşlığının Kazanılmasında İstisnai Haller” başlıklı 12. maddesinde; “Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Bakanlığın teklifi, Bakanlar Kurulunun kararı ile aşağıda belirtilen yabancılar Türk vatandaşlığını kazanabilirler…” denilerek Türk Soyluların Türk Vatandaşlığına geçmeleri kolaylaştırılmıştır. Ancak söz konusu kanun hükmü Türk soylu olarak kabul edilen yabancılara Türk Vatandaşlığına geçmeleri açısından mutlak bir hak sağlamaz. Ayrıca Türk Soylu kabul edilen yabancılar çeşitli nedenlerle Türk Vatandaşı olmak istemeyebilirler. Türk vatandaşlığına geçmeyen veya geçemeyen Türk Soyluların Türkiye’de bulundukları süre zarfında hayatlarını idame ettirmek için çalışmaları gerektiğinden bu konuda yasal bir düzenleme yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Türk soylu olarak kabul edilen yabancıların Türkiye’de çalışmalarını kolaylaştırmak için 25.09.1981 tarihinde 2527 Sayılı “Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş Veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun” kabul edilmiştir. Bu kanunun gerekçesinde; “Yabancıların Türk vatandaşlığına alınmalarında aranılan nitelikler 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 6 ncı ve 7 nolu maddelerinde gösterilmiştir. Bu nitelikleri taşıyanları Bakanlar Kurulu vatandaşlığımıza alıp almamada serbesttir. Başka bir ifade ile Kanunda yazılı şartları taşımış olmak yabancıların Türk vatandaşlığına geçmeleri konusunda onlar için bir hak teşkil etmez. Bir hükümet tasarrufu olarak vatandaşlığa kabul, birçok hususların göz önünde bulundurulmasını gerektirir. Ancak türlü nedenlerle hem Türkiye’de yerleşen, hayatını devam ettirmek zorunda bulunan ve vatandaşlığımıza alınmadığı için de çok müşkül duruma düşmekte olan soydaşlarımızı korumak ve hem de memleket yararına bu soydaşlarımızın meslek ve sanatlarından faydalanmak amacıyla vatandaşlığımıza alınmasalar bile kendilerine, Türk vatandaşları gibi meslek ve sanatlarını serbestçe yapma olanaklarının tanınmasının birçok faydalar sağlayacağı ve keza Türkiye’de milyonlarca İka sarf edilerek yetiştirilen soydaşlarımızın yabancı ülkelere göçünü de önleyeceği kuşkusuzdur.” denilerek Türk Soyluların için ayrı bir düzenleme yapılmasının gerekliliği açıklanmıştır.

Türk Soylular İzin Almadan Türkiye’de Çalışabilir mi?

Türk soylu olarak kabul edilen yabancılar izin almadan Türkiye’de çalışamaz ve çalıştırılamaz. Bu kişiler Türkiye’de çalışmak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından izin almalıdır.

Türk Soylular Sadece Türk Vatandaşlarının Çalışabileceği İşlerde Çalıştırılabilir mi?

Çalışma izni verilen Türk soylular, bu izin süresince, yabancılara yasak olan işlerde çalışabilirler. Bunlar bazı işlerde çalışabilmek veya memur olabilmek için kanunların aradığı Türk vatandaşı olma şartından istisna edilirler.

Türk Soylular Hangi Kanunlara Göre İzin Alır?

Türk soylu olan yabancılar Türkiye’de çalışmak istediklerinde öncelikli olarak yabancının çalışmak istediği işin sadece Türk vatandaşlarının çalışabileceği işlerden olup olmadığı belirlenmelidir.

Türk soylu olan yabancının yapacağı iş sadece Türk vatandaşlarının yapabileceği işlerden değilse yabancı 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun genel hükümlerine göre izin başvurusunda bulunmalıdır. 6735 Sayılı Kanun ile de Türk soylu olan yabancılara bir takım ayrıcalıklar getirilmiştir. 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun “Çalışma izninin istisnai olarak verilebileceği yabancılar” başlıklı 16. maddesinde; “Bakanlıkça belirlenen uluslararası işgücü politikasına uygun olarak…ç) İçişleri Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığı tarafından Türk soylu olduğu bildirilen,…yabancılara bu Kanunun 7 nci, 9 uncu ve 10 uncu maddelerinin uygulanmasına ilişkin istisnalar tanınabilir.” denilerek Türk Soyluların Kanunun bazı hükümlerinden istisna edilecekleri belirtilmiştir. Sadece Türk vatandaşlarının yapabileceği işler dışındaki bir işte çalışmak isteyen Türk soylunun diğer yabancılarla aynı başvuru prosedürünü izlemesi gerekmektedir.

Türk soylunun yapacağı iş sadece Türk vatandaşlarının yapabileceği işlerden ise çalışma izin başvurusu 2527 Sayılı “Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun” hükümlerine göre yapılmalıdır. Çalışmanın bundan sonraki bölümünde anlatılanlar Sadece Türk vatandaşlarının yapabileceği işlerde çalışmak isteyen Türk soylular için geçerlidir.

Türk Soylu Olan Yabancı Sadece Türk Vatandaşlarının Yapabileceği İşlerde Çalışmak İsterse Hangi Şartları Sağlamalıdır?

Türk soylu olan yabancıların başvurduğu iş sadece Türk vatandaşlarının yapabileceği işlerden ise yabancının aşağıdaki şartları sağlayıp sağlamadığı kontrol edilmelidir. Eğer yabancı aşağıdaki şartları sağlamıyorsa sadece Türk vatandaşlarının çalışabileceği işlerde çalışamaz.

1) İçişleri Bakanlığınca kendilerine ikamet izni verilmiş olmak,

2) Belirli meslek ve sanatlar için, özel kanunlarda aranan nitelikleri taşıdığını yetkili Türk makamlarından alacağı belgelerle kanıtlamış olmak,

3) Eğitim durumunu gösteren yabancı okul veya fakültelerden verilmiş diplomalarının denkliğini Milli Eğitim Bakanlığına onaylatmış bulunmak,

4) O mesleği yapmasında güvenlik açısından herhangi bir sakınca bulunmamak ve durumu Bakanlar Kurulunca tespit edilmiş esaslara uygun olmak,

5) Yabancılar için açılacak özel kütüklerde nüfus kayıtlarını tesis ettirdiğini belgelendirmek,

6) Mesleki kuruluşlara kayıtlı olmanın zorunlu bulunması halinde üyeliğini belgelendirmek,

7) Yabancı ülkelerden alınmış kalfalık, ustalık veya dengi belgelerin Çıraklık Kurulunun görüşü alınarak denkliğine Milli Eğitim Bakanlığınca karar verilmiş olmak.

Türk Soylu Olan Yabancıların Çalışmasının Yasak Olduğu İşler Nelerdir?

Türk soylu olan yabancılar Türk Silahlı Kuvvetlerinde veya Güvenlik Teşkilatlarında çalıştırılamazlar.

Türk Soylu Yabancı Sadece Türk Vatandaşlarının Çalışabileceği İşlerde Çalışmak İsterse Çalışma İzni Almak İçin Nereye Başvurur?

Türk soylular çalışma izni almak için oturdukları yer mülki idare amirliğine bir dilekçe ile başvurmalıdır. Yapılacak işin de belirtildiği dilekçeye yabancının gerekli şartları taşıdığına dair belgelerden gerekli olanları eklenmelidir.

Resmi kurum ve kuruluşlar da bağlı oldukları Bakanlık kanalı ile çalıştırmak istedikleri meslek personeline izin verilmesini isteyebilirler.

İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları ile diğer ilgili bakanlık ve kuruluşların görüşleri alınarak başvurusu olumlu olan Türk soylulara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca izin verilir.

Türk Soylulara Sadece Türk Vatandaşlarının Çalışabileceği İşlerde Ne Kadar Süre İçin Çalışma İzni Verilir?

Türk soylu olan yabancılara Türkiye’deki ikamet durumuna göre, belirli bir iş için iki yıla kadar çalışma izni verilebilir. Yapılan iş aynı kalmak şartıyla verilen izinler aynı sürelerle uzatılabilir. Çalışma izni uzatma başvuruları iznin bitmesine iki ay kala yapılabilir.

Süresi içerisinde uzatma başvurusu yapılmamışsa veya herhangi bir nedenle verilen izin iptal edilmişse Türk soylu yabancıyı çalıştıran işveren yabancının işine son vermeli ve durumu emniyet birimlerine bildirmelidir. Ancak, yabancı, izninin uzatılması için başvuru yaptığını ve başvurunun henüz olumlu veya olumsuz olarak sonuçlanmadığını belgelendirirse, başvuru sonuçlanan kadar yabancının çalıştırılmasına devam edilir ve bu durum yazılı olarak ilgili makamlara bildirilir.

Türk Soylulara Sadece Türk Vatandaşlarının Yapabileceği İşler İçin Bağımsız Çalışma İzni Verilebilir mi?

Yabancılara işyeri açabilmeleri için verilen izinlere bağımsız çalışma izni adı verilir. Bu izin Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu veya Özel Kurum, Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Dair Kanunun Uygulanması Hakkındaki Yönetmelikte “Serbest Çalışma İzni” olarak tanımlanmıştır. Bu yönetmeliğe göre Türk soylu olan yabancılara sadece Türk vatandaşlarının yapabileceği işler için serbest çalışma izni verilebilir. Kendilerine serbest çalışma izni verilmiş olan Türk soyluların işyeri kurabilmeleri, muayenehane, büro ve yazıhane açabilmeleri Türk vatandaşlarına uygulanan hükümlere tabidir. Türk vatandaşlarına uygulanan formaliteleri yerine getirmeyenler işyeri açamazlar.

Sadece Türk Vatandaşlarının Çalışabileceği İşlerde Çalışma İzni Alan Türk Soyluların Hakları Nelerdir?

Çalışma izni verilen Türk soylular; personel, sosyal güvenlik, çalışma, çalıştırma, ücret, vergi, izin, sosyal haklar, sağlık kuruluşlarında tedavi ve işyeri statülerine ilişkin diğer konularda, aynı işlerde çalışan Türk vatandaşlarına uygulanan mevzuat hükümlerine tabidirler. Bunlar, Türk vatandaşı olmamaları nedeniyle yukarıda belirtilen konularda farklı bir işleme tabi tutulamazlar.

Türk Soylu Olan Yabancılar Mesleki Kuruluşlara Üye Olabilir mi?

Türk soylu olan yabancılar Türk vatandaşlarına uygulanan şartlarla meslek kuruluşlarına üye olabilir. Bir mesleğin yapılabilmesi ya da bir işyeri açılabilmesi için meslek kuruluşlarına üye olma zorunluluğu getirilmişse, Türk soylu olan yabancılar meslek kuruluşlarına üye olduklarını kanıtlayan belgeleri ibraz ederek çalışma izni alabilir.

Türk soylular meslek kuruluşlarının Türk vatandaşlarına sağladığı tüm haklardan yararlanabilir. Ancak meslek kuruluşlarının genel kurullarına katılamazlar, yönetim ve denetim kurullarında seçme ve seçilme hakları yoktur.

Türk Soylu Olan Yabancılar Sendikalara Üye Olabilir mi?

Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu veya Özel Kurum, Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Dair Kanunun Uygulanması Hakkındaki Yönetmelikte, Çalışma izni alan Türk soylu yabancıların çalıştıkları işyeriyle ilgili sendikalara üye olabilecekleri kararlaştırılmıştır. Ayrıca 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunuyla da sendikalara üye olmak için Türk vatandaşı olma zorunluluğu getirilmediğinden Türkiye’de çalışan tüm yabancılar sendikalara üye olabilir.

Onur Koçak

Yazar: Onur Koçak

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Onur Koçak diger yazıları →

55 Comments on “Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Çalışma Hakkı”

 1. Merhaba Onur bey, değerli bilgileriniz için teşekkür ederim. Onur bey, ben azerbaycanlıyım, uzun süredir çalışma izniyle akademisyen olarak Türkiyede çalışıyorum. Beş yıl tamamlanmadan türk soyluk belgesiyle vatandaşlığa başvurabiliyor muyuz?

 2. Merhaba Onur bey . Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler . Ancak bir sorum olacaktı . Ben azerbaycan türküyüm . İzinlerimi alırsam EGM da çalışma şansım var mı ?

 3. Iyi günler ben 18 yıldır eğitim nedeniyle Türkiye’de ikamet eden Sırbistan uyruklu bir vatandaşım,lise,tıp doktorluğu ve tıpta uzmanlık eğitimlerini tamamladım ve Türkiye’de çalışmak istiyorum fakat 2 kez çalışma iznim redd olarak sonuçlandı,türk vatandaşlığına geçmek için göç idaresi son 5 yıl ikamet süremi değerlendirdi ve 1 yıl daha çalışırsam türk vatandaşı olabileceğimi söylediler fakat ben çalışma iznini bir türlü alamıyorum,türk soylu grubuna giriyor muyum?Türk soylu belgesi nereden alınıyor ve benim durumumda çalışma veya türk vatandaşlığına geçme konusunda bana bu belge bir avantaj sağlar mı veya bu durumumda izleyebileceğim mantıklı bir yolu tavsiye edebilir misiniz?Beni bu konularda bilgilendirirseniz çok sevinirim iyi çalışmalar dilerim…

 4. Onur Bey, kosova 2008 yılında bağımsızlığını ilan etti, türk soylu belgesi almak istediğimizde, belediyeden beyanname usulü alınabileceğini söylediler ve o şekilde aldık evrağımızı. fakat istanbul nufus mudurlugunun resmı ınternet sıtesınde turk soylu belgesının beledıyeden beyanname uzerıne gecersız oldugu yazmaktadır. kosova ulkesı ıle ılgılı turk soylu belgesı alan birisi oldumu acaba? bu bılgıye ornek teskil etmek icin nereden ulaşabiliriz?

 5. Merhaba eşim kosovalı. Kocaeli üniversitesi diş hekimliği bölümünden mezun oldu. Türk soylu oldugunu nasıl kanıtlarız? Bu belgeyi nasıl alabiliyoruz lütfen dönüş yapın. Yardımınıza ihtiyacım var.

 6. Onur bey merhabalar.Ben Azeri vatandaşıyım ve Türk soylu belgesi almak istiyorum bunun için ne yapmam gerek ilk önce nereye baş vurmam gerekiyor?

 7. Hocam merhaba. Türk soyluyum ve yabancılara mahsus kimlik kartım var. TC üniversitesinden mezun eczacıyım. eczane açmak için nasıl bir yol izlemeliyim. Teşekkürler

  1. Tuğrul Bey Merhaba, eczacılık yabancılara yasak mesleklerden olduğu için öncelikle Türk Soylu olduğunuzu belgelendirmeniz ve daha sonra 2527 Sayılı Kanuna göre serbest çalışma izni almanız gerekmektedir.

 8. Merhaba Onur bey ben Bulgaristan göcmeniyim 3yil Türkiye’de yaşıyorum türk soyluyum türk soylu olduumicin süresiz oturma izni aldım çalışa bilmem için çalışma iznine gerek varmı

   1. BİLGİ AMAÇLIDIR, DEVLET İLGİLİ BİRİMLERİNE YOLLADIĞIM MAİLLERDEN BİRİDİR…KAMUOYU OLUŞTURMAK AMAÇLIDIR….Sayın müsteşarım velisi bulunduğum yabancı uyruklu Türk soylu ayül mammadova kızım bu yıl tüm uluslararası sertifika programlarınıda tamamlayarak İstanbul tuzla piri reis denizcilik meslek lisesi güverte bölümünden mezun olarak GEMİ ADAMI CÜZDANI almaya hak kazandı.ubak tuzla liman başkanlığı bizden biyometrik verilerimizinde ekli olduğu gemi adamı olmasında sakınca yoktur yazısı istemektedir.02/04/2018 den itibaren bu işlem polisin ilgili biriminden alınıp nüfus müdürlüklerine devredildi.ancak nüfus müdürlükleri biyometrik veri tanımlamasını yalnızca T.C vatandaşlarına yaparım demekte.oysaki 02/04/2018 den önce ilgili emniyet birimleri hem T.C vatandaşlarına hemde yabancı uyruklulardan biyometeik veri tanımlamasını yapıp sakıncası yoktur yazısı vermekte idi.nüfus idaresi bunu kabul etmemekte ve işlem yapmamakta.ben kızımı okula yazdırırken hasbelkader yazdırmadım.bu konuya dair tüm yönetmelik ve uygulamaları bilerek yazdırdım, mezuniyetimize bir iki ay kala yönetmelik yüzünden kızımın mesleğini icra edeceği belgenin alımının kuralları değiştirildi.ve biz şu an bu kural değişikliği yüzünden mağduruz.bizim durumumuzda olan birçok öğrenci var.bu konunun incelenmesi ve kazanılmış hakların hak sahiplerine verilmesi, mesleklerini icra edebilmeri hususunda yüksek alakalarınızı ve tevesülünüzü beklerim.mağduriyetimizi gidereceğiniz husunda size inancımız büyüktür.iyi çalışmalar dilerim….yavuz bey durum budur.biz bir çıkış yolu bulamadık.

 9. Merhaba biz Bulgaristan vatandasi TÜRK soyluyuz ve suresiz ikamet izni aldik ancak calismak icin yine calisma izni sarti var mi? Varsa 1.5 kati asgari ucret isteniyor mu yine. Birde ben duz lise mezunuyum kuaforluk sertifikam var esim meslek lisesi mezunu ( denklik belgelerimiz de mevcut ) ve 2527 sayili kanundan yararlanmak istedik bizim icin Manisa nufus mudurlugunde 4 yillik fakulte mezunu olmamiz gerekiyormus dediler. Biz is bulamiyoruz lutfen bizi aydinlatirmisiniz. Simdiden cok tesekkur ederim hayirli gunler

  1. Suzan hanım merhaba,
   Anladığım kadarıyla yapmak istediğiniz iş yabancılara yasak olan mesleklerden biri değil. Bu nedenle çalışma izin başvurunuzu 2527 sayılı kanuna göre değil 6735 sayılı kanuna göre yapmalısınız. 6735 sayılı kanunun uygulama yönetmeliği henüz çıkmadığı için yabancılara verilmesi gereken ücretler veya istisnaları hakkında bir yorum yapamayacağım.

 10. İyi günler Onur bey, öncelikle herkese tek tek cevapladığınıza çok memnun oldum. Türk soylu belgeyi aldıktan sonra doğrudan çalışma iznine kendimiz başvurabiliyor muyuz ( işveren bulmadan ) ve ikinci diğer sorum, turk soylu belgeye müracaat etmem için nasıl bir yol izlemeliyim, nasıl başvuruda bulunurum, saygılarımla,

  1. Iyi aksamlar. Turk soylu belgenizi vatandasi oldugunuz ulkeden alinir onu da apostilletip turkiyede yasadiginiz ildeki goc idaresine basvuruda bulunmaniz gerekmektedir.ayrica calisma izni icin bireysel basvuru yapamazsiniz ancak is veren basvuru yapmasi gerekiyor. Insallah yardimci olabilmisimdir.

 11. Merhaba, Bulgaristan vatandaşı psikolog Türk soylu belgesi ile Türkiye’de serbest çalışabilir mi? İş veren kurumun mu çalışma izni için başvurması gerekiyor? Biz kendimiz çalışma iznine başvurup istediğimiz kurumla çalışabilir miyiz?
  Teşekkürler

  1. Psikolog olarak çalışmak istiyorsanız 6735 Sayılı Kanuna göre çalışma izni almanız gerekmektedir. Kanunda bağımsız çalışma izni için gereken şartlar sayılmıştır. Eğer söz konusu şartları sağlıyorsanız bağımsız çalışma iznine başvurabilirsiniz.

 12. Merhaba,Uzun Dönem Oturma iznine başvurdum.Fakat yoğunluktan dolayı henüz elime ulaşmadı.Bu arada bir iş teklifi aldım bu aşama da ne yapmalıyım?Yurtdışı mı yoksa yurtiçi iş iznine mi başvurmalıyım?Yoksa ikametin elime ulaşması şartmı.. Batı Trakya Türküyüm.Teşekkürler

 13. Onur bey öncelikle merhaba. Ben türk soylu belgemi yeni aldım. Hemşireyim ve şu cümleyi tam olarak anlayamadım ”… Türk vatandaşları
  gibi, girme hakkına sahiptirler. Ancak bunların atanmaları çalışma izni verilmiş olmasına bağlıdır.”
  Benim bildiğim kadarıyla bizim KPSS girme hakkımız yok. Fakat türk soylu belgesi aldıktan sonra böyle bir hak mı doğuyor acaba? Bilgi verirseniz çok sevinirim 🙂

   1. Hem Türk soylu yabancıların, hem de yabancı uyruklu vatandaşların KPSS sınavına girme hakkı vardır. Fakat atanma şartları arasında T.C. vatandaşı olma belirtildiği için maalesef herhangi bir devlet kuruluşunda çalışma hakkı yoktur. Türk soylu yabancının ise KPSS puanı ile devlet kurumuna bireysel başvuru yapma hakkı vardır. Kurum senatosunca karar verilmektedir.

   2. “Çalışma izni verilen Türk soylu yabancılar, bu izin süresince, sadece Türk vatandaşlarının yapabileceği işlerde çalışabilirler. Bunlar bazı işlerde çalışabilmek veya memur olabilmek için kanunların aradığı Türk vatandaşı olma şartından istisna edilirler.” Atanma şartları arasında Türk Vatandaşı olma şartı olsa bile bu şart Türk Soylu Yabancılar için geçerli değildir.

 14. Onur bey, eşime Türk Soylu Belgesi karşılığında “Yabancılara Özgü kimlik belgesi” (mavi renkte) verildi. Bu belge sizin yazınızda belirttiğiniz belgeler ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çalışma izni için başvuruda bulunduk. Cevap olarak, “önce iş bulun, sonra o iş yeri başvursun” dediler. Eğer serbestçe çalışamıyacaksak Türk Soylu belgesi ve belge karşılığında TC makamlarınca verilen kimlik ne işe yarıyor ? Onca masraf, onca uğraş bir hiç için mi? Diş hekimi için denklik sınavı ve ardından YÖK denklik belgesi için 2 yılımız boşa gitti.

  Sizin bu platformda paylaştıklarınız için sağolun varolun, ancak derin bir ümitsizlik içindeyiz. Söylenecek çok şey var, burada dursam iyi olacak. İyi çalışmalar.

  1. Hakan bey merhaba,
   Eşinizin Türk Soylu belgesi olmadan diş hekimi olarak çalışabilmesi mümkün değildir. Bu nedenle uğraşlarınızın boşa gittiğini düşünmeyin. Eşiniz diş hekimliği muayenehanesi açmayı düşünüyorsa Bağımsız Çalışma izni almak istediğinizi belirtmeniz gerekmektedir. Diş hekimliği yabancılara yasak mesleklerden olduğu için başvurunuzu Çalışma Bakanlığına değil mülki idari amirliğine yapmanız gerekmektedir.

   1. Onur bey merhaba, öncelikle herkese tek tek cevapladığınıza çok sevindim, Bi sene önce mezun oldum Türkiye devlet üniv.den,ve bir yıldır işe girmekte zorluk çekmekteyim, benim pozisyona göre çok iş imkanını tek yabancı olduğumdan dolayı kaçırmaktayım, bizim adımıza çalışma izni almaktan vazgeçiyorlar,halbuki tüm şartları sağlıyorum vatandaşlık hariç,ben de Türk soylu biriyim, Fakat böyle bir uygulamanın olduğunu geç öğrendim,şimdi ben Türk soylu belgesini aldığım takdirde doğrudan çalışma izni için kendim başvuruda bulunabiliyor muyum, ( işveren bulmadan ) birinci sorum,,,, ve Türk soylu belgesine başvurmam için hangi yolu izlemeliyim ikinci sorum, saygılarımla!

 15. Merhaba benim ismim ahmed yasin
  ben suryedan multecyım ben gemicilik iş için başvuru yaptım 17 günlük kursu bitireceksin dediler bitirdim sertifika her şeyi aldım şimdi gemici belgesi için benden türk soylu belgesi istiyorlar onu nerden ve nasıl ala bilirim lütfen yardımcı olurmusunuz

 16. Merhaba Onur bey.Bulgaristan vatandaşı,türk bayanla evlendim,1yil önce.3yilik oturum aldık,fakat sigortalı işte eşim calisamiyo,çalışma iznini bizim almamızı istiyorlar,eşim terzi,iş buluyor ,tekstilerde ,fakat iş izni yok diye calisamiyo,ne yapmamız lazım

  1. Aydın bey merhaba, Eşiniz terzi olarak çalışmak istiyorsa Türk Soylu olmayan yabancılarla aynı usulleri izleyerek çalışma izni almalıdır. Çalışma izni alabilmeniz için öncelikle eşiniz bir iş bulmalı ve eşinizi istihdam etmek isteyen işveren çalışma izin başvurusunu yapmalıdır. Yabancıların herhangi bir işyeri göstermeksizin yapacakları başvurular kabul edilmemektedir.

 17. Merhaba. Benim türk soylu belgem var. Çalışma iznine başvurmadan önce türk soylu kimliği almam ya da türk soylu belgemi türkiyede herhangi bir yere onaylatmam gerekiyor mu?

 18. Merhaba Onur Bey,

  Azerbaycan vatandaşı olup Türkiye’de Hukuk lisansı alıp şu an avukatlık stajımı yapmaktayım. Türk soylu belgem de mevcuttur. Ancak anladığım kadarı ile ruhsat alamayacağım. Bunun için nasıl bir yol izleyerek ruhsat alabileceğim hakkında bir fikriniz var mıdır?

  Saygılarımla,
  ZİNYAT

  1. Merhaba,
   Avukatlık mesleği yabancılara yasak meslekler arasında sayıldığı için 2527 Sayılı “Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş Veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun” hükümlerine göre çalışma izni almanız gerekmektedir. Yazıda 2527 Sayılı Kanuna göre başvuruların nasıl yapılacağı açıklanmıştır. Eğer kendi büronuzu açmak istiyorsanız. “Serbest Çalışma İzni” almak istediğinizi belirtmeniz gerekmektedir.

   1. Tekrar merhabalar,

    Peki her ikisi için başvuru yapacağımız makamları söyleyebilir misiniz?
    Şimdiden teşekkür ederim.

  2. Ziynat xanım , bizimle alaqa qurun.benim kızımda denizcilik lisesini kutardı. Size suallerimiz olacak.

 19. Merhaba ben türk soylu yabancıyım. Türkiyede öğretmenlik yapmak istiyorum. Ön izin belgesi alınmasına gerek var mı?

  1. Hediye Hanım Merhaba, 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 16. maddesine göre Türk Soylu Yabancılara 6735 Sayılı Kanunun 7 nci, 9 uncu ve 10 uncu maddelerinin uygulanmasına ilişkin istisnalar tanınabilir. Ön İzin Belgesi Kanunun 8. maddesinde düzenlenmiştir. Bu nedenle eğitim hizmetlerinde çalışacak Türk Soylu Yabancıların ön izin belgesi alması gerekmektedir.

   1. Teşekkür ederim. Peki çalışma izni için kendi ülkemde konsolosluktan aldığım türk soylu belgesini doğrudan çalışma bakanlığına mı vermeliyim. Türk soylu belgesini türkiyede herhangi bir yere götürmem gerekiyor mu?

 20. Merhaba benim ismim FURKAT JUMAYEV
  ben Türkmenistan vatandaşıyım ben gemicilik iş için başvuru yaptım 12 günlük kursu bitireceksin dediler bitirdim sertifika her şeyi aldım şimdi gemici belgesi için benden türk soylu belgesi istiyorlar onu nerden ve nasıl ala bilirim lütfen yardımcı olurmusunuz

 21. Merhaba
  Ben iranliyim istanbul üniversitesi diş hekimlği
  Okudum ben türkiye de çalişma izni alabilir miyim?
  Buarada benim iran azerisi olmam türk soylu yabanci şartlarindan faydalanabilir miyim?
  Teşekkürler

  1. Merhaba, diş hekimliği yabancılara yasak meslekler arasında sayıldığı için Türk Soylu Belgesi almadığınız takdirde Türkiye’de diş hekimliği yapamazsınız. İran Azerilerinin Türk Soylu Belgesi alıp alamayacağı hakkında bilgi sahibi değilim. İlgili Kurumlara başvuru yaparak Türk Soylu Belgesi alıp alamayacağınızı öğrenebilirsiniz.

   1. Onur bey cevabiniz için çok teşekkür ederim
    Türk soylu belgesi almak için nereye başvurmam gerekiyor? Veya alip alamayacağimi nerden öğrenebilirim ?
    Teşekkürller

 22. Merhaba ben Azerbaycan’da bilgisayar operatörlüğü Meslek Lisesinden mezun oldum Türk soyluluk belgesi için 2 3 güne başvuru yapıcam..
  Bilmek istediğim bu meslek üzerine çalışma izni alıp Türkiye’de çalışa bilirmiyim ? (Şu an çalıştığım bir yer yok )
  Not:Türkiye’de Lisans 4.sınıf İktisat bölümü öğrencisiyim

  1. Sehram bey yapmak istediginiz meslek yabancilara yasak mesleklerden olmadigi için calisma izni basvurunuzu diğer yabancilarla aynı usulleri izleyerek yapabilirsiniz. Calisma izni hangi işyeri için alindiysa sadece o işyerinde geçerlidir. Bu nedenle calisacaginiz isi ve isyerini bularak calisma iznine basvurabilirsiniz.

 23. Onur bey, eşim “Türk Soylu Kimliğine” sahip Bulgar vatandaşı bir diş hekimidir. 4 yıldır evlilik birliği içinde İstanbul’da yaşamaktayız. Diplomasının YÖK denkliği de vardır. Oturma izni bu yılın sonuna kadar vardır. Onur bey, çalışma iznini nereye, hangi belgeleri sunarak yapmalıyız? Örnek bir dilekçe paylaşabilir misiniz?

  İkinci sorum, Balkan Türkleri için “istisnai vatandaşlık” hakkı getirilmiş. Sanırım bu 2018’in Mayıs ayına kadar başvuru süresi var. Eğer “istisnai vatandaş” olursa eşim, mesleğini herhangi bir çalışma izni olmadan ifa edebilir mi?

  Sayfanızda paylaştığınız bilgiler için çok teşekkür ederim.

  1. Hakan bey merhaba, malesef elimde örnek dilekçe yok. Yazıda bahsettiğim usulleri izleyerek çalışma iznine başvurabilirsiniz. Balkan Ülkeleri Vatandaşlarının İstisnai Olarak Türk Vatandaşlığını Kazanma Başvurularına İlişkin Genelge uyarınca 30.05.2018 tarihine kadar başvuru yapmanız gerekmektedir. Eşiniz bu usulle Türk Vatandaşlığına geçerse izin almadan Türkiye’de çalışabilir. Genelgede bahsedilen istisnailik vatandaşlığı kazanmaya ilişkindir. Vatandaşlık kazanıldıktan sonra herhangi bir Türk Vatandaşından farkı kalmayacaktır. Ayrıca eşinizle 4 yıldır evli olduğunuzdan bahsetmişsiniz. Türk Vatandaşlığı Kanununun “Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması” başlıklı 16. maddesinde “…bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir. Başvuru sahiplerinde; a) Aile birliği içinde yaşama, b) Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama, c) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama, şartları aranır.” hükmü yer almaktadır. 4 yıldır evlilik birliği içerisinde yaşıyorsanız eşiniz Türk Vatandaşlığına geçmek için başvuruda bulunabilir.

   1. Onur bey, evvela yanıtınız için çok teşekkür ederim. Size birkaç sorum daha olacak. Dilekçeyi oturduğumuz yerin Valiliğine vereceğiz değil mi ?

    Oturma müsaadesi, denklik belgesi ve Türk Soylu kimliği gibi belgeleri de ekleyerek vereceğiz. Bunun dışında evrak sunmamız lazım mı ?

    Eşim, şu an herhangi bir işyerinde çalışmıyor. Yine de başvurabilir miyiz?

    İlginize teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.

  2. hakan bey aynı durum benım eşim içinde gerekli . kendisi kosova uyruklu diş hekimi.. bu turk soyluluk belgesı nedır nerden aldınız? nasıl calısma ıznı aldınız.. kımseden bılgı alamıyorum.. lutfen yardımcı olunuz. maıl adresım volkansolmaz86@hotmail.com

 24. 2016 yılı Erzincan üniversitesi Hukuk fakültesini bitirdim
  soyum Karakalpak Türkmenistan vatandaşıyım. mesleğime Türkiye’de devam etmek
  istiyorum ancak Hukuk yabancılara yasak meslekler arasında yer
  alıyor, geçen seneden beri araştırıyorum, uğraşıyorum 1 yıl zorunlu stajımız var. onu bile yapamıyorum. Türk soylusu belgesi almam lazım, ancak bazı nedenlerden dolayı alamıyorum.izlemem gereken başka bir yol varmı varsa nasıl bir yol
  izlemem gerek? bilgilendirirseniz çok sevinirim ..saygıılarımla..

  1. Timur bey, bildiğim kadarıyla yabancılara yasak olan meslekleri yabancıların yapabilmesinin tek yolu Türk Soylu belgesi sahibi olmak. Bu nedenle Türk Soylu belgesi almanıza engel olan sorunları ortadan kaldırmanız gerekmektedir.

 25. 2017 yılı erciyesi üniversitesi diş hekimliği fakültesini bitirdim
  soyum Türkmen afganistan vatandaşıyım. mesleğime türkiyede devam etmek
  istiyorum ancak diş hekimliği yabancılara yasak meslekler arasında yer
  alıyor, soyum türkmen olduğu için türk soylu sayılır mıyım acaba? eğer
  türk soylu olarak çalışma iznine başvuru yapacaksam nasıl bir yol
  izlemem gerek? bilgilendirirseniz çok sevinirim ..saygıılarımla..

  1. Amanturdi Hamdi merhaba. Yabancılara yasak mesleklerden biri olan diş hekimliği yapabilmeniz için öncelikle Türk Soylu Belgesi almanız gerekmektedir. İskan Kanununa göre Türk Soyluluğuna Dışişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilmektedir. Tam olarak emin olmamakla birlikte Türk Soyluluğunuzun tespiti için Dışişleri Bakanlığına başvurmanız gerektiğini düşünüyorum. Eğer Türk Soylu Belgesi alabilirseniz yazımda anlattığım prosedürleri takip ederek çalışma izni alabilirsiniz. Süreç hakkında bizi de bilgilendirirseniz çok sevinirim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir