Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler

yedi buçuk saat

Bu yazımızda : bir çalışanın günde maksimum yedi buçuk saat veya daha az çalıştırılabileceği işler bu yönetmelikle ayrıntılı şekilde belirtilmiştir.

  1. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 63. Maddesine göre çalışma süresi haftada en çok 45 ( kırk beş ) saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde 11 ( on bir ) saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir .
  2. 07.2013/28709 Resmi Gazete tarih sayılı “Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik” 4. maddeye göre, bir çalışanın günde maksimum yedi buçuk saat çalıştırılabileceği işler şu şekilde belirtilmiştir:

A) KURŞUN VE ARSENİK İŞLERİ:

1) Kurşun üretilen galenit, serüzit, anglezit gibi cevherlerin çıkarılmasına ilişkin maden ocağı işleri.
2) Kurşunlu madenlerden yahut içinde kurşun bulunan kül, maden köpüğü, kurşun fırın kurumu, üstübeç artığı ve benzeri maddelerden kurşun üretimi için yapılan izabe işleri.
3) Antimuan, kalay, bronz ve benzeri maddelerle yapılan kurşun alaşımı işleri.
4) Kurşun levha ve lehimlerin alevle kesilmesi, kurşunlu boyaların alevle yakılması işleriyle levha, tel, boru, akümülatör, şişe kapsülü, yapımı gibi kurşun veya kurşun alaşımıyla çalışılan işler.
5) Üstübeç, sülügen, kurşun tetraetil gibi zehirli ve kimyasal kurşun veya arsenikli bileşiklerin hazırlanması işleri.
6) İçinde kurşun ve arsenik bulunan boya ve vernik gibi maddelerin kullanıldığı emaye, güderi, meşin, kauçuk, çini, cam, yapma süs taşları, yapma çiçek ve oyuncak yapımı işleriyle bina, dokuma ve otomobil boyacılığı ile dar mekanlarda, iç mekanlarda veya sağlığa uygun olarak havalandırılmayan mekanlarda yapılan boyacılık, renkli baskı ve harf matbaacılığı (tipografi) işleri.
7) Kurşun levhaları birbirine kaynatma işleri.

B) CAM SANAYİİ İŞLERİ:

1) Cam yapımında kullanılan ilkel maddeleri toz haline getirme, eleme, karıştırma ve kurutma işleri (bu işleri yapmak üzere tam kapalı odalar içinde otomatik makineli tesisat veya çalışma ortamındaki tozları sağlık için tehlike oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde).
2) Eritme işleri (otomatik besleme fırınlarıyla çalışılmadığı takdirde).
3) Ateşçilik işleri.
4) Üfleme işleri (tamamen otomatik makinelerle yapılmadığı takdirde).
5) Basınçla yapılan cam işleri (cam tazyiki işleri).
6) Ayna camı sanatında potalı cam dökümü işleri (potalar kalıp masasına mekanik araçlarla taşınmadığı takdirde).
7) Camı fırın başından alma işleri.
8) Yayma fırınlarında düzeltme işleri.
9) Tıraş işleri.
10) Asitle hak ve cilalama işleri.
11) Basınçlı havayla kum püskürten cihazlarla yapılan işler (çalışma ortamındaki tozları sağlık için tehlike oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde).
12) Pota ve taş odalarında görülen işler.

C) CIVA SANAYİİ İŞLERİ:

1) Cıva amalgamlarından altın ve gümüş ayırma işleri, akümülatörcülükte çinko amalgamı işleri, harç malzemesi yapımında cıvalı kurşunlu yapılan lehimcilik işleri.
2) Cıvalı aletler yapımı işleri.
3) Cıva buharlı elektrik ampulleri yapımı işleri.
4) Süblime, kalomel ve cıva fulminat gibi cıvalı bileşiklerin hazırlanması işleri ve laboratuvarlarda cıvayla yapılan işler.

Ç) ÇİMENTO SANAYİİ İŞLERİ:

1) İlkel maddeleri kırma, ufalama, ezme, eleme ve karıştırma işleri.
2) Otomatik fırınlarda pişirme işleri.
3) Klinkeri öğütme, eleme, torba ve fıçılara koyma işleri (otomatik olarak tozun etrafa yayılmasını önleyici bir düzenleme yapılmadığı takdirde).

D) KOK FABRİKALARIYLA TERMİK SANTRALLERDEKİ İŞLER:

1) Ateşçilik, ocak temizliği, jeneratör, doldurma, boşaltma ve temizleme işleri.
2) Kimyasal arıtma işleri.
3) Gazın geçtiği cihaz ve boruların onarılması ve temizlenmesi işleri.
4) Kok fabrikalarında kömür ve ocak işleri.
5) Elektrik enerji üretim santrallerinin kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve kömürlerin taşınması işleri, (ateşçiliğin elle yapılması durumunda veya kül ve kömürlerin taşınmasında tozun etrafa yayılmasını önleyici tesisler olmadığı takdirde).
6) Termik santraller ile her çeşit buhar kazanlarının kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve kömürlerin taşınması işleri. (ateşçiliğin elle yapılması durumunda veya kül ve kömürlerin taşınmasında tozun etrafa yayılmasını önleyici tesisler olmadığı takdirde).

E) ÇİNKO SANAYİİ İŞLERİ:

1) Çinko madeninin toz haline getirilmesi, karıştırılması, elenmesi ve fırınlanması işleri.
2) Damıtma fırınının işletilmesi, fırınlardan küllerin ve cürufun kaldırılması işleri.
3) Çinkoyla alaşım yapılması işleri.
4) Çinko tozunun ambalajlanması işleri.
5) Sürekli olarak yapılan galvanizli demir lehimciliği işleri.
6) Çinko tozu kullanılan kimyasal ve sınai işler.
7) Elektrolitik çinko madeni üretilen tesislerdeki işler.

F) BAKIR SANAYİİ İŞLERİ:

1) Bakır cevheri çıkarılan maden ocaklarında yapılan işler.
2) Cevherin kuru veya yaş yöntemle zenginleştirilmesi ve elde edilmesi işleri.
3) Bakır fabrikalarında cevherin yıkama, flotasyon ve izabe işleri.
4) Hurda bakırın eritilerek dökülmesi işleri.

G) ALÜMİNYUM SANAYİİ İŞLERİ:

1) Alüminyum oksit üretimi işleri.
2) Alüminyum bronzu hazırlama işleri.
3) Alüminyum madeni üretimi işleri.

Ğ) DEMİR VE ÇELİK SANAYİİ İŞLERİ:

1) Demir izabe fabrikalarında cevherin demire çevrilmesi işleriyle boru fabrikalarının fırın ve döküm dairelerinde yapılan işler.
2) Çelikhanelerin çelik yapılan fırınlarıyla bunların teferruat ve eklentilerinden olan ikinci derecedeki fırınlarda ve konvertörlerde yapılan işler.
3) Sıvı haldeki demir ve çeliğin tesisat ve teçhizatla veya mekanik olarak taşınmasına ilişkin işler.
4) Sıcak veya sıvı haldeki cürufun taşınması ve işlenmesi işleri.
5) Haddehanelerde (soğuk demirle çalışılan haddehaneler hariç), fırınlarda, hadde serilerinde, haddehaneyi kızgın veya sıvı çelik yahut demirle besleyen tesisat ve araçlarla görülen işlerle kızgın halde olan yarı mamul parçaların kesilmesi ve hazırlanması işleri.
6) Demir ve çelik presleme makinelerinde yapılan işlerle bu makinelerin sıcak demir veya çelikle beslenmesi ve yapılan sıcak parçaların kaldırılma veya taşınması işleri.
7) Cürufun kırılması, ezilmesi, toz haline konulması, tozların çuvallara doldurulması ve yükletilmesi işleri.

H) DÖKÜM SANAYİİ İŞLERİ:

1) Kalıp kumunun hazırlanması işleri.
2) Döküm kalıp ve maçalarının yapılması ve döküme hazır duruma getirilmesi işleri.
3) Döküm şarjının hazırlanması ve her çeşit maden eritme (izabe) fırınlarının döküme hazır duruma getirilmesi işleri.
4) Maden eritme ve dökme işleri.
5) Kalıpların sökülmesi ve dökümlerin temizlenmesi işleri.
6) Savurma ve düşey döküm yapımı işleri.

I) KAPLAMACILIK İŞLERİ:

1) Parlak ve mat kaplama işleri (galvano).
2) Polisaj işleri.
3) Kalaycılık işleri.
4) Doldurma yoluyla galvanizleme işleri.
5) Asitle yüzey temizleme işleri.

İ) KARPİT SANAYİİ İŞLERİ:

1) Kireç ve kokun ark fırınında eritilmesi işleri.

J) ASİT SANAYİİ İŞLERİ:

1) Asit için hammaddelerin hazırlanması işleri.
2) Asidin yapılma safhalarındaki işler.
3) Asidin dinlendirilme, yüklenme, boşaltılma ve taşınması işleri.
4) Baca gazlarından asit elde edilmesi işleri.

K) AKÜMÜLATÖR SANAYİİ İŞLERİ:

1) Akümülatör yapım ve onarım işleri.
2) Akümülatör suyu hazırlama ve şarj işleri.

L) KAYNAK İŞLERİ:

1) Her çeşit koruyucu gaz altında yapılan kaynak işleri.
2) Toz altı kaynak işleri.
3) Oksijen ve elektrik kaynağı işleri.

M) MADENLERE SU VERME İŞLERİ:

1) Su verme işleri (sertleştirme).
2) Semantasyon işleri.

N) KAUÇUK İŞLENMESİ İŞLERİ:

1) Kauçuk hamurunun karıştırılması, fırınlanması işleri.
2) Sağlığa uygun olarak havalandırılmayan yerlerde, otomatik tesisat kullanılmadan yapılan sıcak vulkanizasyon işleri.

O) YERALTI İŞLERİ:

1) Maden ocakları işleri (elementer cıva bulunduğu saptanan cıva maden ocakları hariç), kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yer altında yapılan işler.

Ö) RADYOAKTİF VE RADYOİYONİZAN MADDELERLE YAPILAN İŞLER:

1) 19/4/1937 tarihli ve 3153 sayılı Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanunun Ek 1 inci maddesinde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla doğal ve yapay radyoaktif, radyoiyonizan maddeler veya bütün diğer korpüsküler emanasyon kaynakları ile yapılan işler.

P) GÜRÜLTÜLÜ İŞLER:

1) Gürültü düzeyi en yüksek maruziyet etkin değerini (8h=85 dB(A)) aşan işler.

R) SU ALTINDA BASINÇLI HAVA İÇİNDE ÇALIŞMAYI GEREKTİREN İŞLER:

1) Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işlerden 20 metreye kadar derinlik veya 2 kg/cm2 basınçta yapılan işler (iniş, çıkış, geçiş dahil).

S) PNÖMOKONYOZ YAPAN TOZLU İŞLER:

1) Pnömokonyoz yapan tozların bulunduğu işyerlerindeki işler.

Ş) TARIM İLAÇLARI:

1) Tarım ilaçları kullanımı işleri.

Yine “Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik” 5. Maddesinde ise bir çalışanın günde yedi buçuk saat’ten daha az çalıştırılması gereken işler ile bunların her birinde en çok kaçar saat çalıştırılacağı şu şekilde belirtilmiştir:

A) SU ALTINDA BASINÇLI HAVA İÇİNDE ÇALIŞMAYI GEREKTİREN İŞLER (İNİŞ, ÇIKIŞ, GEÇİŞ DÂHİL)

1) 20-25 (20 hariç) m. derinlik veya 2-2,5 (2 hariç) kg/cm2 basınçta 7 saat.
2) 25-30 (25 hariç) m. derinlik veya 2,5-3 (2,5 hariç) kg/cm2 basınçta 6 saat.
3) 30-35 (30 hariç) m. derinlik veya 3-3,5 (3 hariç) kg/cm2 basınçta 5 saat.
4) 35-40 (40 hariç) m. derinlik veya 3,5-4 (3,5 hariç) kg/cm2 basınçta 4 saat.
5) Dalgıçlar için bu süreler, 18 metreye kadar 3 saat, 40 metreye kadar olan derinliklerde 1/2 saattir.

B) CIVA İŞLERİ:

1) Cıva izabe fırınlarında görülen işler 6 saat.
2) Elementer cıva bulunan ocaklarda görülen işler 6 saat.

C) KURŞUN İŞLERİ:

1) Kurşun izabe fırınlarının teksif odalarında biriken kuru tozları kaldırma işleri 4 saat.

Ç) KARBON SÜLFÜR İŞLERİ:

1) Karbon sülfürden etkilenme tehlikesi bulunan işler 6 saat.

D) İNSEKTİSİTLER (Böcek İlaçları):

1) Karbamatlı ve organik fosforlu insektisitlerin yapımı, paketlenmesi, çözelti olarak hazırlanması ve uygulanması işleri 6 saat.

  • “Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik” kapsamına giren işlerde çalışanlar yukarıda belirtilen maddelerdeki günlük azami iş sürelerinden sonra diğer herhangi bir işte çalıştırılamazlar.
  • Ayrıca “Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik” kapsamında bulunan işlerde hiçbir şekilde fazla çalışma yapılamaz.

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili diğer yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

İlgili Yönetmelik‘e buradan ulaşabilirsiniz.

 

Muhammet Kılıç

Yazar: Muhammet Kılıç

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Muhammet Kılıç diger yazıları →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir