6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa Göre Turkuaz Kart

Turkuaz Kart Nedir?

Vasıflı yabancı işçilerin Türkiye’de çalışmasını kolaylaştırmayı amaçlayan Turkuaz Kart 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanununda düzenlenmiştir. 6735 Sayılı Kanuna göre Turkuaz Kart; yabancıya, Türkiye’de süresiz çalışma hakkı, mevzuat hükümlerine göre eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına ise ikamet hakkı veren belgeyi ifade eder.

Turkuaz Kart kimlere verilir?

Uluslararası işgücü politikası doğrultusunda; eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi ile Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri ve Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre başvurusu uygun görülen yabancılara Turkuaz Kart verilir.

Turkuaz Kart Uygulamasında Kimler Nitelikli Yabancı Olarak Değerlendirilir?

Turkuaz Kart uygulamasında; akademik alanda uluslararası kabul görmüş çalışmaları bulunanlar ile bilim, sanayi ve teknolojide ülkemiz bakımından stratejik kabul edilen bir alanda öne çıkmış olanlar ya da ihracat, istihdam veya yatırım kapasitesi olarak ulusal ekonomiye önemli katkı sağlayan ya da sağlaması öngörülenler nitelikli yabancı olarak değerlendirilir.

Turkuaz Kart Süresiz midir?

Turkuaz Kart, ilk üç yılı geçiş süresi olmak kaydıyla verilir. Bakanlık, geçiş süresi içinde işveren veya yabancıdan yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi ve belge talep edebilir. Geçiş süresi içinde 15 inci madde uyarınca iptal edilmeyen Turkuaz Kartta yer alan geçiş süresi kaydı, yabancının başvurusu hâlinde kaldırılır ve süresiz Turkuaz Kart verilir. Bu başvuru, geçiş süresinin dolmasına yüz seksen gün kalmasından itibaren, her durumda geçiş süresi dolmadan yapılır. Bu süre dolduktan sonra geçiş süresi kaydının kaldırılmasına ilişkin yapılan başvuru reddedilir ve Turkuaz Kart geçersiz hale gelir.

Turkuaz Kart Sahibi Yabancının Eş ve Çocukları Türkiye’de çalışabilir mi?

Turkuaz Kart sahibi yabancının eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına Turkuaz Kart sahibi yakını olduğunu gösteren bir belge verilir. Bu belge ikamet izni yerine geçer. Ancak bu belge yabancılara Türkiye’de çalışma hakkı vermez. Turkuaz Kart sahibi yabancının eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının Türkiye’de çalışabilmesi için ayrıca çalışma izni almaları gerekir.

Turkuaz Kart Sahipleri Hangi Haklara Sahiptir?

Turkuaz Karta sahip bir yabancı özel kanunlardaki düzenlemeler hariç, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili mevzuat hükümlerine tabi olmak şartıyla, Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanır. Ancak Turkuaz Kart sahibi yabancılar Türk vatandaşlarına tanınan seçme, seçilme, kamu görevlerine girme hakkı, askerlik hizmeti, muaf olarak araç ithal etme vb haklardan yararlanamaz.

Turkuaz Kart Sahipleri Türk Vatandaşı Olabilir mi?

5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun “Türk Vatandaşlığının Kazanılmasında İstisnai Haller” başlıklı 12. Maddesinde; “Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Bakanlığın teklifi, Bakanlar Kurulunun kararı ile aşağıda belirtilen yabancılar Türk vatandaşlığını kazanabilirler… b) (Ek: 28/7/2016–6735/27 md.) 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca ikamet izni alanlar ile Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu.” Denilerek Turkuaz Kart sahiplerine ve bunların sayılan aile üyelerine istisnai olarak Türk Vatandaşlığı geçme hakkı tanınmıştır.

Yazar: Onur Koçak

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Onur Koçak diger yazıları →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir